BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4204
ODLUKA o javnim parkiralištima na području općine Tuzla

OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom se povjerava upravljanje javnim parkiralištima, utvrđuju uslovi, način korištenja, organizacija i način naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području općine Tuzla.

Zatvorena javna parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu fizički zatvoriti, a da se ne remete normalni tokovi saobraćaja.

Član 2.
Javnim parkiralištem se smatra javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila, određena ovom Odlukom.
Upravljanje javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje vrši Javno komunalno preduzeće „Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla), u skladu s Odlukom o komunalnim djelatnostima.

Član 3.
Javna parkirališta mogu biti uređena za parkiranje vozila na ulici i van ulice.
Javna parkirališta van ulice mogu biti otvorenog i zatvorenog tipa.
Otvorena javna parkirališta su ona parkirališta koja zbog saobraćajne situacije nije moguće fizički zatvoriti preprekama.
Zatvorena javna parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu fizički zatvoriti, a da se ne remete normalni tokovi saobraćaja.

Član 4.
Javna parkirališta moraju biti označena saobraćajnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH i Odlukom o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na lokalnim putevima na području općine Tuzla.
Javna parkirališta za lica s posebnim potrebama i rezervisana javna parkirališta, posebno se obilježavaju horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
Rezervisana javna parkirališta su prostori za parkiranje vozila rezervisanih od strane pravnih ili fizičkih lica kod JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla.
Uređenje i obilježavanje javnih parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje vrši JKP “Saobraćaj i komunikacije- Tuzla” d.o.o Tuzla.

Član 5.
Javna parkirališta na kojima se naplaćuje parkiranje imaju na vidnom mjestu istaknuto obavještenje koje sadrži: naziv javnog parkirališta, zonu, vrijeme naplate, cijenu parking karte, način parkiranja i kategorije motornih vozila koja se mogu parkirati na tom parkiralištu.

Član 6.
Ulaskom na javno parkiralište na kome se vrši naplata, vlasnik ili lice koje upravlja vozilom, prihvata uslove parkiranja propisane ovom Odlukom.

JAVNA PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE NAPLAĆUJE PARKIRANJE NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA
Član 7.
Javna parkirališta s naplatom na području općine Tuzla, kategorišu se po vrsti, i zoni parkiranja na sljedeći način


Redni
broj

Vrsta javnog parkirališta
Naziv javnog parkirališta Zona
na ulici-van ulice otvoreni-zatvoreni


1 Tabašnice na ulici otvoreni 0
2 Hadži Hasanage Pašića van ulice otvoreni 0
3 Malkočeva na ulici otvoreni 0
4 Tržnica Trg na ulici otvoreni 0
Turalibegova do raskrsnice s ulicom Kazan
mahala na ulici otvoreni 0
Klosterska - od raskrsnice sa ulicom M. i Ž.

6
Crnogorčevića do Turalibegove

na ulici otvoreni 0

7 Pozorišna na ulici otvoreni 0
8 Kazan Mahala na ulici otvoreni 0
9 Tuzlanskih brigada van ulice otvoreni I
10 Tuzlanskih brigada na ulici otvoreni I
11 Patriotske lige na ulici otvoreni I
Klosterska-do raskrsnice sa ulicom M. i Ž.

12
Crnogorčevića

na ulici otvoreni 0


13 Turalibegova do raskrsnice sa ulicom Mirze Delibašića


na ulici otvoreni 0


14 Cipelići van ulice otvoreni I
15 Trg Slobode van ulice zatvoreni 1
16 Ulica Slatina (Centrotekstil) na ulici otvoreni I
17 Slatina van ulice otvoreni I
18 Ulica ZAVNOBiH-a van ulice otvoreni I
19 Ispred Mikrostanice van ulice otvoreni I
20 Ispred Robne kuće “Omega” van ulice otvoreni I
21 Stadion “Tušanj” van ulice otvoreni II
22 Kod Željezničke stanice (Interšped) van ulice otvoreni II
23 Ulica Maka Dizdara na ulici otvoreni II
24 Ulica 15. maja (kod buvlje pijace) van ulice otvoreni II
25 Dom zdravlja van ulice otvoreni II
26 Ulica Franjevačka na ulici otvoreni II
27 Kojšino van ulice otvoreni II
28 Aero klub van ulice otvoreni II
29 Panonsko jezero-Zapad van ulice otvoreni II
30 Panonsko jezero-lstok van ulice otvoreni II
31 Tenis na ulici i van ulice otvoreni II
32 Ulica l.inžinjerske brigade (iza zgrade “Jupitera”) na ulici otvoreni I
33 Dom Armije (iza) van ulice otvoreni I
34 Pošta van ulice otvoreni I
35 Džemala Bijedića (ispred Pošte) na ulici otvoreni I
36 Prigradska autobuska stanica van ulice zatvoreni II


Ostala parkirališta, na kojima se vrši naplata razvrstavaju se u III zonu parkiranja.
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica svojim aktom određuje nova i može izvršiti promjene parkirališta prema zakonu.


Član 8.
Na javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje, radno vrijeme će biti određeno svim radnim danima i subotom u periodu 00-24 sata.
Izuzetno, JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla može, zbog objektivnih okolnosti, odrediti i drugačije radno vrijeme koje mora biti istaknuto na javnim parkiralištima za koje se primjenjuje.
Nedjeljom i praznicima na javnim parkiralištima neće se vršiti naplata.

Član 9.
Za korištenje javnog parkirališta korisnik plaća naknadu prema tarifnim zonama.
Za javna parkirališta u zoni “0“ cijena parkiranja iznosi 1 KM za pola sata parkiranja i 12 KM za cjelodnevno parkiranje. Cijena mjesečne karte iznosi 160 KM, a godišnje karte 1.500 KM, a rezervacija parking mjesta iznosi 500 KM mjesečno.
Za javna parkirališta u zoni “I” cijena parkiranja iznosi 1 KM za svaki sat parkiranja i 6 KM za cjelodnevno parkiranje. Cijena mjesečne karte iznosi 80 KM, a godišnje karte 750 KM. Rezervacija parking mjesta iznosi 250 KM mjesečno.
Za javna parkirališta u zoni “II” cijena parkiranja iznosi 0,50 KM za svaki sat parkiranja i 4 KM za cjelodnevno parkiranje. Cijena mjesečne karte iznosi 50 KM, a godišnje karte 400 KM. Rezervacija parking mjesta iznosi 250 KM mjesečno.
Cijena povlaštene karte za stanare u ulicama u kojima je uvedena naplata parkiranja iznosi 80% propisane od mjesečne, odnosno godišnje karte za navedenu zonu.
Način izdavanja i uslovi korištenja povlaštenih karata detaljno će biti uređeni posebnim aktom JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla.
Izdavanje mjesečne, godišnje i povlaštene karte ne obavezuje ovlašteno pravno lice da za iste obezbijedi kontinuirano slobodno parking mjesto.

Član 10.
Vozilo s mjesečnom i godišnjom parking kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na svim javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata unutar zone za koju je parking karta izdata i u zonama nižim od te, a u periodu važenja parking karte.
Mjesečna i godišnja karta mora biti vidno istaknuta na prednjem vjetrobranskom staklu motornog vozila.

Član 11.
Za naplatu parkiranja na otvorenim javnim parkiralištima koristi se parking karta iz automata za naplatu parkiranja, a na zatvorenim javnim parkiralištima koristi se ulazni print listić i izlazni print račun.
Kartu za parkiranje, korisnik je dužan istaknuti s unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, na način da bude vidljiv serijski broj te da iz nje ovlašteno lice za naplatu parkiranja može utvrditi podatake (godinu, dan, sat i minut početka parkiranja).
U izuzetnim slučajevima, naplata parkiranja može se vršiti ručno pomoću ovjerenih blok karti.
Korisnicima javnih parkirališta i drugim licima je zabranjeno blokiranje, odnosno oštećenje automata za naplatu parkiranja (ubacivanjem neodgovarajućih kovanica ili drugih materijala i vršenje bilo kakvih radnji kojim se vrši oštećenje automata za naplatu parkiranja).

Član 12.
Korisnik otvorenog javnog parkirališta unaprijed plaća naknadu za planirano vrijeme parkiranja, a kod zatvorenog javnog parkirališta prilikom napuštanja javnog parkirališta prema podacima sa ulaznog listića.

Korisniku zatvorenog javnog parkirališta bez ulaznog listića biće obračunato vrijeme od početka radnog vremena javnog parkirališta.

Član 13.
Parking karta je dokaz o uredno plaćenoj naknadi za parkiranje na javnom parkiralištu.
Sadržaj i izgled parking karata će biti detaljnije određen posebnim aktom JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla.

Član 14.
Kod naplate putem automata, korisnik javnog parkirališta, količinom ubačenog novca u automat, određuje dužinu plaćenog parkiranja.

Član 15.
Pravilnost korištenja javnog parkirališta, kontrolišu radnici JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla, u skladu s aktima JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. Tuzla koji regulišu ovu oblast.

Član 16.
Za parkiranje vozila invalida, osigurava se određeni broj parking mjesta na kojima se ne naplaćuje naknada za parkiranje.
Pravo korištenja mjesta za parkiranje vozila invalida ostvaruju invalidna lica koja posjeduju znak pristupačnosti, odnosno međunarodni znak invalida, a u skladu sa odredbama člana 29. Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: ZOOBS) i odredbama Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja lice sa oštećenim ekstremitetima (“Službeni glasnik BiH”, broj 13/07.).

Član 17.
Korisnik javnog parkirališta čini povredu odredaba uslova korištenja javnog parkirališta propisanih ovom Odlukom ako:
1) Prekorači dopušteno vrijeme parkiranja
2) Ne istakne, nepravilno istakne ili istakne neodgovarajuću parking kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla
3) Ne pridržava se horizontalne i vertikalne signalizacije na javnom parkiralištu

Član 18.
U slučajevima povreda odredaba člana 17. stav 1. tačke 1., 2. i 3. ove Odluke, izvršit će se blokiranje vozila uređajem za blokiranje točkova.
Poslove blokiranja i deblokiranja vozila će vršiti uposlena lica JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla.
Detaljnije odredbe o postupku blokiranja i deblokiranja, regulisat će se posebnim aktom JKP “Saobraćaj i komunikacije- Tuzla” d.o.o. Tuzla.

Član 19.
Naknade za blokiranja i deblokiranja vozila iznosi:

a) za blokiranje i deblokiranje kamiona, autobusa, priključnog vozila i radnog stroja - 30 KM
b) blokiranje i deblokiranje putničkih automobila - 15 KM

Član 20.
Naknade za premještanje i čuvanje vozila iznosi:
a) premještanje vozila na deponiju i ležarina do 24 sata
– 80 KM
b) čuvanje vozila na deponiji po danu - 10 KM

Član 21.
Premještanje nepropisno zaustavljenih, ili parkiranih vozila, vrši JKP “Saobraćaj i komunikacija-Tuzla” d.o.o. Tuzla, a na osnovu naloga PU Tuzla, u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Detaljnije odredbe o uslovima, načinu premještanja, čuvanja i vraćanja nepropisno parkiranih vozila regulisati će se posebnim aktom JKP “Saobraćaj i komunikacija-Tuzla”
d.o.o. Tuzla.

Član 22.
Postupak premještanja vozila smatra se završenim kada je motorno vozilo spušteno na platformu specijalnog vozila ”pauk”.
Prilikom određivanja premještanja, odnosno blokiranja vozila od strane ovlaštenog službenog lica prije početka premještanja, odnosno blokiranja, uposleno lice JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“” d.o.o. Tuzla, pravi Zapisnik o stanju vozila koje je određeno za premještanje, uz posebno evidentiranje već vidljivih oštećenja na vozilu koje se premješta.

Član 23.
Prije početka premještanja vozila, radnik ovlaštenog pravnog lica je dužan fotografisati vozilo i napraviti zapisnik o tome, a po mogućnosti napraviti i video zapis motornog vozila koje se premješta.

Član 24.
Troškove premještanja vozila na drugo mjesto i naknadu za smještaj tih vozila, odnosno blokiranje i deblokiranje vozila, snosi vlasnik vozila, odnosno lice koje upravlja vozilom.Član 25.
Štete na vozilu nastale za vrijeme premještanja vozila, za vrijeme čuvanja na deponiji, odnosno blokiranja i deblokiranja vozila, snosi JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla“ d.o.o. Tuzla.

Član 26.

Član 27.
Vozila hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasna vozila, kada u toku intervencije koriste javna parkirališta ne plaćaju naknadu za parkiranje.
Vozila pravnih lica koja su izvođači radova na javnim površinama, za vrijeme dok se radovi izvode, u skladu sa odobrenjem nadležne općinske službe za komunalne poslove, izuzeta su od plaćanja naknade za parkiranje.

Član 28.
JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla na javnim parkiralištima na kojima se naplaćuje parkiranje ne snosi odgovornost u slučaju otuđenja motornog vozila ili nastanka štete na istim.

Član 29.
Naplatu parkiranja i kontrolu naplate parkiranja, obavljat će uposlenici JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla”
d.o.o. Tuzla koji moraju biti jednoobrazno odjeveni te imati identifikacione legitimacije na kojima je ispisan naziv javnog komunalnog preduzeća, serijski broj, ime i prezime i fotografiju radnika.

III NADZOR

Član 30.
Opći nadzor nad provođenjem ove Odluke će vršiti Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica općine Tuzla.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke će vršiti Služba za inspekcijske poslove općine Tuzla.

Član 31.
Prekršajni postupak pokreće i vodi ovlašteno lice, odnosno komunalni inspektor, izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog potupka, na osnovu dokaza dostavljenih od strane uposlenika JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o. Tuzla.

IV KAZNENE ODREDBE

Član 32.
Novčanom kaznom u iznosu od 30 KM do 100 KM, kaznit će se vlasnik motornog vozila za neplaćanje novčane naknade iz člana 19. i 20. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 100 KM, kaznit će se lice koje ošteti automat za naplatu parkiranja.

Član 33.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u “Službenom glasniku općine Tuzla”.

Održavanje i uređenje javnih parkirališta kojima upravlja JKP “Saobraćaj i komunikacije-Tuzla” d.o.o Tuzla, podrazumijeva i uklanjanje snijega s istih.
OPĆINA TUZLA
Općinsko vijeće
Broj: 01-27-1047-2009
26. februar 2009. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

Nada Mladina

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]