BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2730
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGVINE

Broj: 32 0 Ps 268678 18 Spp
Sarajevo, 19.10.2018. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja, na osnovu odredbe člana 61. Zakona o parničnom postupku , te odredbe člana 18. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta na sjednici Građanskog odjeljenja održanoj dana 19.10.2018. godine donio je sljedeću:


O D L U K U


Odbacuje se zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje spornog pravnog pitanja u predmetu tog suda broj: 32 0 Ps 268678 16 Ps koje glasi:

„Da li su ispunjeni uvjeti za prekid postupka iz člana 378. Zakona o parničnom postupku u situaciji kada Registar suda na osnovu odredbe člana 73. stav 1. tačka e. Zakona o privrednim društvima donese odluku kojom se utvrđuje prestanak subjekta upisa na osnovu odluke osnivača privrednog društva.“O B R A Z L O Ž E N J E

Općinski sud u Tuzli je dopisom od 05.01.2018. godine dostavio ovom sudu Zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u smislu odredbe člana 61a. ZPP.

Postupak radi rješavanja spornog pravnog pitanja pokrenut je po prijedlogu suda, a kao razlog za podnošenje zahtjeva, Općinski sud u Tuzli navodi da je Kantonalni sud u Tuzli po istom pitanju zauzimao različite stavove, zbog čega je to od značaja za odlučivanje o većem broju predmeta koji se vode pred općinskim sudom.

Uz zahtjev sud je dostavio i predmet broj: 32 0 Ps 268678 16 Ps, iz čijeg sadržaja proizilazi da je tužitelj Opšta poljoprivredna zadruga Tarevci iz Tarevaca – Modriča tom sudu podnijela tužbu protiv d.o.o. „IRM COMPANY“ iz Tuzle, radi ispunjenja ugovora i naknade štete. U spisu prvostepenog suda priloženo je rješenje Općinskog suda u Tuzli broj 32-01-0. Reg-16-001864 od 28.11. 2016. godine kojim je utvrđen prestanak subjekta upisa „IRM COMPANY“ društva sa ograničenom odgovornošću Tuzla, ulica Mije Keroševića broj 24, upisanog u registarskom ulošku Općinskog suda u Tuzli broj 32-01-0. Reg-16-001864, kao i dopis istog suda broj: 032-0-RegZ-18-000062 od 08.01.2018. godine iz koga slijedi da tuženi nije brisan iz sudskog registra.

U zahtjevu prvostepenog suda se navodi da je Kantonalni sud u Tuzli u više parničnih postupaka koji se vode pred tim sudom donio različite odluke u vezi sa prekidom parničnog postupka zbog prestanka privrednog društva, a u zahtjevu obrazlaže stavove Kantonalnog suda u smislu:

1. da upisom prestanka privrednog društva u sudski registar isto nije izgubilo svojstvo pravnog lica, već da takav upis znači samo prestanak obavljanja dotadašnje djelatnosti društva, a što vodi konačnom prestanku društva u pravnom smislu, koji znači prestanak pravnog subjektiviteta društva njegovim brisanjem iz sudskog registra, te da nisu ispunjeni uslovi za prekid postupka (odluke Kantonalnog suda u Tuzli broj: 32 0 Ps 001818 13 Pžip od 24.01.2014. godine, broj: 32 0 Ip 153947 15 Pž od 11.05.2015. godine, broj: 32 0 Ps 102363 13 Pž od 16.12.2015. godine i broj: 32 0 Ps 011301 16 Pž 2 od 14.04.2016. godine).

2. da u situaciji kada je osnivač privrednog društva donio odluku o prestanku postojanja privrednog društva i istu dostavio registarskom sudu, prekida se parnični postupak i dalji postupak može voditi samo likvidator kojeg je nakon pokretanja likvidacionog postupka imenovao sud, te da shodno odredbi člana 368. Zakona o privrednim društvima, kada pravno lice prestane da postoji na osnovu odluke suda, da bi ono zadržalo svoj pravni i procesni subjektivitet nad takvim pravnim licem mora se pokrenuti i provesti postupak likvidacije, pa bi to pravno lice nastavilo djelovati u pravnom prometu, ali u likvidaciji (odluke Kantonalnog suda u Tuzli broj: 32 0 Ip 202314 15 Pžip od 10.07.2017. godine, broj: 32 0 Ps 024159 14 Pž od 16.01.2017. godine, broj: 32 0 Ps 011318 15 Pž 2 od 22.09.2015. godine, broj: 32 0 Ps 135780 14 Pž od 13.10.2016. godine, broj: 32 0 Ps 005476 11 Pž od 10.10.2013. godine, broj: 32 0 Rs 044802 12 Rsž od 27.12.2012. godine i broj 003-0-Pž-09-000289 od 11.11.2009. godine).

Odredbom člana 61a. stav (1) ZPP propisano je ako u postupku pred prvostepenim sudom u većem broju predmeta postoji potreba da se zauzme stav o spornom pravnom pitanju koje je od značaja za odlučivanje o predmetu postupka pred prvostepenim sudovima, prvostepeni sud će po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke zahtjevom pokrenuti postupak pred Vrhovnim sudom Federacije radi rješavanja spornog pravnog pitanja.

Prema odredbi člana 61b. stav (1) ZPP zahtjev iz člana 61. a stav 1. ovog zakona treba sadržavati kratak prikaz utvrđenog stanja u konkretnoj pravnoj stvari, navode stranaka o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih se sud obraća sa zahtjevom za rješavanje spornog pravnog pitanja. Sud će uz zahtjev priložiti i sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja. Zahtjev se ne dostavlja strankama na izjašnjavanje.

U konkretnom slučaju, zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja sadrži prikaz utvrđenog stanja stvari, navode suda o spornom pravnom pitanju i razloge zbog kojih je sud pokrenuo postupak za rješavanje spornog pravnog pitanja, a od strane suda priloženo je sopstveno tumačenje spornog pravnog pitanja.

Međutim, o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije BiH je već odlučivao, pa je podneseni zahtjev nedozvoljen.

Odredbom člana 61c. stav (1) ZPP propisano je da će Vrhovni sud Federacije BiH odbaciti kao nepotpun ili nedozvoljen zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja, između ostalih, i u slučaju predviđenom u stavom 2. iste odredbe, kojom je propisano da je „zahtjev iz stava 1. ovog člana nedozvoljen ako je o takvom zahtjevu Vrhovni sud Federacije već donio odluku“.

S tim u vezi, a u skladu sa naprijed citiranom zakonskom odredbom, ovaj sud je na sjednici Građanskog odjeljenja od 31.05.2018. godine zauzeo i pravni stav da „ako je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u nekoj svojoj odluci ili sjednici odjeljenja već odlučio o takvom pitanju, takav zahtjev treba odbaciti temeljem odredbi člana 61c. stav (2) ili 61f. ZPP.“

Iz obrazloženja rješenja Vrhovnog suda Federacije BiH broj: Rev 22/99, koje je objavljeno u Biltenu sudske prakse Vrhovnog suda F BiH broj 2/99, sentenca broj 16, slijedi da ...... „i nakon što sud koji vodi postupak po službenoj dužnosti briše tuženog iz sudskog registra, tuženi bi kao stranka u ovom postupku prestao postojati ...“.

Dakle, ovaj sud se u konkretnom predmetu već ranije, ali i u nizu drugih odluka, jasno i decidno izjasnio na okolnosti momenta prestanka pravog lica u smislu „da pravno lice prestaje postojati tek kada se izvrši upis brisanja tog pravnog lica u sudskom registru“.

Prema tome, tek upisom rješenja o brisanju te pravne osobe u sudski registar, ta pravna osoba prestaje postojati, i tek tada su stvoreni uslovi propisani odredbom iz člana 378. stav 1., tačka 3. ZPP da parnični sud donese deklaratorno rješenje o prekidu postupka.

Slijedom naprijed navedenog Građansko odjeljenje ovog suda je primjenom odredbe člana 61c. stav (2) ZPP odbacilo zahtjev Općinskog suda u Tuzli za rješavanje ovog spornog pravnog pitanja.


Predsjednica Građanskog odjeljenja
Vrhovnog suda Federacije BiH
Zdravka Grebo- Jevtić, s.r.

http://www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]