BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#3541
Član 7. stav 1. važećeg Zakona o parničnom postupku
Član 7 Zakona o zaštiti od klevete FBiH
TUŽENI SU DUŽNI VEĆ U ODGOVORU NA TUŽBU ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG KLEVETE IZNIJETI SVE ČINJENICE I PONUDITI SVE DOKAZE DA SU IZUZETI OD ODGOVORNOSTI PO ODREDBI ČLANA
7. ZAKONA O ZAŠTITI OD KLEVETE FBiH.


Iz obrazloženja

Tačna je konstatacija prvostepenog suda da je u novom ZPP–u reducirano načelo materijalne istine po kome je sud bio ovlašten izvesti i dokaze koje stranke nisu iznijele ako su ti dokazi značajni za odlučivanje (član
7. stav 3. prethodnog ZPP–a). Sada su sudu oduzeta odreĊena oficiozna ovlaštenja kojima mu je ranije bilo priznato pravo na poduzimanje odreĊenih aktivnosti i bez inicijative, pa čak i protiv volje stranaka, uz cijenu ograničavanja njihovih dispozitivnih ovlaštenja. MeĊutim, tuženi su se u postupku ponašali sasvim pasivno – nisu došli ni na jedno zakazano ročište, nisu predložili ni jedan dokaz da su prenesene tvrdnje u spornom članku istinite, nisu angažovali punomoćnika advokata, a nisu osporili ni isprave koje su tužitelji priložili – uvjerenja o nekažnjavanju i uvjerenja o nevoĊenju prekršajnih postupaka protiv tužitelja.

Po odredbi člana 7. stav 1. sada važećeg ZPP–a stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrĊuju te činjenice. Stoga su tuženi već u odgovoru na tužbu (član 71. stav 2. važećeg ZPP-a) morali navesti sve činjenice na osnovu kojih osporavaju tužbeni zahtjev i predložiti sve dokaze kojima se utvrĊuju te činjenice (na primjer odluke Općinskog suda za prekršaje Orašje u kojima je trećetužitelj eventualno kažnjavan zbog povrede javnog reda i mira) ili te dokaze ponuditi u žalbi uz dokaze zašto to bez svoje krivnje nisu mogli učiniti do zaključenja glavne rasprave (član 207. stav 1. važećeg ZPP–a).


Zbog toga je ovaj sud njihovu žalbu morao odbiti primjenom odredbe člana 226. ZPP–a i prvostepenu presudu potvrditi.

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj: Gž–121/04 od 7.10.2004. god.)
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]