BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#3447
Odbijanje registracije LGBT udruženja

Zhdanov and Others v. Russia, br. 12200/08 i dr.


Zloupotreba prava na podnošenje pojedinačne predstavke od strane jednog aplikanta zbog toga što je na društvenim medijima dao uvredljive komentare o Evropskom sudu za ljudska prava i njegovim sudijama, kao reakcija na presudu Suda u drugom njegovom predmetu. Vidi posebno paragrafe 85 i 86.
Pitanje odbijanja registracije udruženja osnovanih radi promicanja i zaštite prava LGBT osoba. Prvi predmet ove vrste.
- Procjena legitimnog cilja, paragrafi 151-160 presude.

- Pozitivne obaveze država za zaštitu manjinskih udruženja, paragrafi 161-164 presude.
- Primjena člana 34: Sud je često priznavao pravo na podnošenje aplikacije neregistriranim organizacijama ili organizacijama koje su prestale postojati, ne ispitujući da li se prema nacionalnom zakonu smatra da li organizacija postoji u nekom obliku nakon raspuštanja društva ili odbijanja registracije: paragrafi 115 i 116 presude.

Član 14. u vezi s članom 11.: Odbijanje registracije LGBT udruženja stvorenih s ciljem obrane LGBT prava. Član 34.: Status
žrtve udruženja u vezi diskriminacije na temelju spolne orijentacije: paragrafi 170-172 presude. Utvrđena povreda člana 6. stav 1, člana 11 i člana 14 Konvencije.


https://www.pravobih.com/sudska-praksa-bih.html

PRESUDA SUDA EUROPSKE UNIJE O TRETMANU FINANCIJS[…]

Unuane protiv Engleske

Unuane v. the United Kingdom (br. 80343/17), 24.11[…]

Le Mailloux protiv France (br. 18108/20), 3.12[…]

Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.1[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja