BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3447
Odbijanje registracije LGBT udruženja

Zhdanov and Others v. Russia, br. 12200/08 i dr.


Zloupotreba prava na podnošenje pojedinačne predstavke od strane jednog aplikanta zbog toga što je na društvenim medijima dao uvredljive komentare o Evropskom sudu za ljudska prava i njegovim sudijama, kao reakcija na presudu Suda u drugom njegovom predmetu. Vidi posebno paragrafe 85 i 86.
Pitanje odbijanja registracije udruženja osnovanih radi promicanja i zaštite prava LGBT osoba. Prvi predmet ove vrste.
- Procjena legitimnog cilja, paragrafi 151-160 presude.

- Pozitivne obaveze država za zaštitu manjinskih udruženja, paragrafi 161-164 presude.
- Primjena člana 34: Sud je često priznavao pravo na podnošenje aplikacije neregistriranim organizacijama ili organizacijama koje su prestale postojati, ne ispitujući da li se prema nacionalnom zakonu smatra da li organizacija postoji u nekom obliku nakon raspuštanja društva ili odbijanja registracije: paragrafi 115 i 116 presude.

Član 14. u vezi s članom 11.: Odbijanje registracije LGBT udruženja stvorenih s ciljem obrane LGBT prava. Član 34.: Status
žrtve udruženja u vezi diskriminacije na temelju spolne orijentacije: paragrafi 170-172 presude. Utvrđena povreda člana 6. stav 1, člana 11 i člana 14 Konvencije.


https://www.pravobih.com/sudska-praksa-bih.html

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]