BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4712
Službeni glasnik BiH, broj 34/21
Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad, zastupan po Brokersko - dilerskom društvu "Monet broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića broj 23a, 78000 Banja Luka zaprimljenoj dana 27.10.2020. godine pod brojem UP-06-26-1-030-1/20, na 84. (osamdesetčetvrtoj) sjednici održanoj dana 12.03.2021. godine, donijelo je


RJEŠENJE

1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad,, kupovinom većine dionica privrednog subjekta "Nova banka" a.d. Banja Luka.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je zaprimilo, pod brojem UP-06-26-1-030-1/20 dana 27.10.2020. godine (preporučena pošiljka od 23.10.2020. godine), Prijavu koncentracije (u daljem tekstu: Prijava) privrednog subjekta "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad, zastupan po Brokersko - dilerskom društvu "Monet broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića broj 23a, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili "MG MIND"), koji namjerava steći 100% dionica privrednog subjekta "Nova banka" a.d. Banja Luka ulica Kralja Alfonsa XIII BROJ 37A, 78000 Banja Luka (u daljem tekstu: "Nova banka" ili Ciljno društvo), kupovinom dionica na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti, u skladu sa članom 12. stav (1) tačka b) podtačka 1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09 - u daljem tekstu: Zakon).

Uvidom u Prijavu koncentracije, utvrđeno je da ista nije potpuna u smislu člana 30. Zakona i čl. 9., 10., 11. i 12. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriteriji za ocjenu koncentracije privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te je Konkurencijsko vijeće dana 18.11.2020. godine zatražilo dopunu prijave koncentracije (akt broj UP-06-26-1-030-3/20).

Privredni subjekt "MG MIND" je dostavio dopunu Prijave koncentracije dana 02.12.2020. godine pod brojem UP-06-26-1-030-4/20, te dana 04.01.2021. godine pod brojem UP: 06-26-1-030-6/20.

Po prijemu tražene dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je prijava kompletna, te u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, dana 12.03.2021. godine broj UP-06-26-1-030-9/20.

Podnosilac prijave je naveo, u smislu člana 30. stav (2) Zakona, da nema obavezu podnijeti zahtjev za ocjenu koncentracije nekom drugom tijelu za konkurenciju izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće je uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdilo da je prijava podnesena u smislu člana 16. stav (1) Zakona.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu sa članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o prijavi koncentracije broj UP -06-26-1-030-7/20 od 11.02.2021. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 15.02.2021. godine, u kojem su pozvane sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara u vezi provođenja iste. Na predmetno Obavještenje nisu dostavljeni komentari.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici predmetne koncentracije su Trgovinsko društvo "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad i Akcionarsko društvo "Nova banka" Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka.

1.1. Privredni subjekt "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad (Podnosilac prijave)


Trgovinsko društvo "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-20-003793 od 23.09.2020. godine je registrovan pod matičnim brojem 1-11812-00, osnovnim ugovorenim kapitalom u iznosu od 687.736,00 KM.

Privredni subjekt "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad je u 100% vlasništvu fizičkog lica Mladena Milanovića.

Pretežna registrovana djelatnost Podnosioca prijave je trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama.

1.1.1. Povezana društva privrednog subjekta "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad


Povezani privredni subjekti Podnosioca prijave u Bosni i Hercegovini su:

- "Tržnica" d.o.o. Banja Luka sa 100% vlasničkog udjela,

- "Euro paneli" d.o.o. Bijeljina, sa 100% vlasničkog udjela,

- "Rudkop MG" d.o.o. Banja Luka, sa 100% vlasničkog udjela,

- "Gradnja Plus" d.o.o. Banja Luka, sa 100% vlasničkog udjela,

- "City Mall" d.o.o. Banja Luka, sa 100% vlasničkog udjela,

- "TAM" d.o.o. Banja Luka, sa 100% vlasničkog udjela,

- "Čistoća" a.d. Banja luka, sa 51,0285% vlasničkog udjela.

Vlasnik privrednog subjekta "MG MIND" fizičko lice Mladen Milanović u 100% vlasništvu u Bosni i Hercegovini ima sljedeće privredne subjekte:

- "Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad,

- "Merkur" d.o.o. Banja Luka.

1.1.1.1. Privredni subjekt "Tržnica" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "Tržnica" d.o.o. Banja Luka, ul. Ive Lole Ribara broj 4, 78000 Sarajevo, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-20-001769 od 19.05.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem 1-42-00, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 26.227.899,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Tržnica " d.o.o. Banja Luka je trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama.

1.1.1.2. Privredni subjekt ""Gradnja Plus" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "Gradnja Plus" d.o.o. Banja Luka, ul. Ive Lole Ribara broj 4, 78000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-20-001769 od 19.05.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem 57-01-0430-16, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 1,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Gradnja Plus" d.o.o. Banja Luka je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

1.1.1.3. Privredni subjekt "Euro paneli" d.o.o. Dvorovi


Privredni subjekt "Euro paneli" d.o.o. Dvorovi, Bijeljina, Pavlovića put broj 19, 76311 Dvorovi, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 059-0-RegZ-20-001-608 od 17.08.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Bijeljini pod matičnim brojem 59-01-0065-15, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta " Euro paneli" d.o.o. Dvorovi je proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga.

1.1.1.4. Privredni subjekt "TAM" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "TAM" d.o.o. Banja Luka, ulica Branka Popovića broj 312, 78000 Banja Luka, je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, (Rješenje o registraciji broj 057-0-Reg-20-000673 od 10.06.2020. godine) pod matičnim brojem 1-278-00, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 4.211.069,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "TAM" d.o.o. Banja Luka je održavanje i popravka motornih vozila.

1.1.1.5. Privredni subjekt "RUDKOP MG" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "RUDKOP MG" d.o.o. Banja Luka, ulica Ive Lole Ribara 4, 78000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-20-003201 od 14.08.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem 57-01-0249-17 sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "RUDKOP MG" d.o.o. Banja Luka je vađenje ostalih ruda obojenih metala.

1.1.1.5. Privredni subjekt "Čistoća" a.d. Banja Luka


Privredni subjekt "Čistoća" a.d. Banja Luka, ulica Braće Podgornika broj 2, 78000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-Z-20-003389 od 27.08.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem 1-10-00, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 9.603.944,00 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Čistoća" a.d. Banja Luka je prikupljanje neopasnog otpada.

1.1.1.6. Privredni subjekt "City Mall" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "City Mall" d.o.o. Banja Luka, ulica Veselina Masleše broj 15, 78000 Banja Luka, je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, (Rješenje o registraciji broj 057-0-Reg-20-000722 od 04.06.2020. godine) pod matičnim brojem 57-01-0175-16 sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 18.933.673,91 KM.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "City Mall" d.o.o. Banja Luka je iznamljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama.

1.1.1.7. Privredni subjekt "Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad


Privredni subjekt "Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad, Podbrdo bb, 70260 Mrkonjić Grad, prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg - Z - 20 - 003794 od 23.09.2020. godine je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci pod matičnim brojem 1-348-00, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.940.150,00 KM.

Privredni subjekt "Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad je u 100% vlasništvu fizičkog lica Mladena Milanovića.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Mrkonjićputevi" d.o.o. Banja Luka je izgradnja puteva i autoputeva.

1.1.1.8. Privredni subjekt "Merkur" d.o.o. Banja Luka


Privredni subjekt "Merkur" d.o.o. Banja Luka, ulica Ive Lole Ribara broj 4, 78000 Banja Luka, je registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, (Rješenje o registraciji broj 057-0-Reg-20-000675 od 07.05.2020. godine) pod matičnim brojem 1-41-00 sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 3.684.641,00 KM.

Privredni subjekt "Merkur" d.o.o. Banja Luka je u 100% vlasništvu fizičkog lica Mladena Milanovića.

Pretežna registrovana djelatnost privrednog subjekta "Merkur" d.o.o. Banja Luka je iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing).

1.2. Privredni subjekt "Nova banka " a.d. Banja Luka


Privredni subjekt "Nova banka" a.d. Banja Luka, ulica Kralja Alfonsa XIII BROJ 37A, 78000 Banja Luka, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 057-0-Reg-20-000062 od 11.02.2020. godine, registrovan u sudskom registru Okružnom privrednog suda u Banjoj Luci pod brojem MBS: 3-38-00, sa upisanim osnovnim kapitalom u iznosu od 134.637.768,00 KM, koji je podijeljen na 134.637.768 dionica.

Pretežna djelatnost privrednog subjekta "Nova banka" je bankarsko poslovanje i ostalo novčano poslovanje.

Privredni subjekt "Nova Banka" je u Republici Srpskoj registrovana za obavljanje svih bankarskih poslova: depozitne poslove, kreditne poslove, garancijske poslove, poslove sa efektivom, devizne i mjenjačke poslove, emisione i depo-poslove, poslove platno prometa, poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrijednosti, kupovinu i naplatu potraživanja i druge bankarske i finansijske poslove u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.

Banka posluje preko Centrale sa sjedištem u Banjoj Luci i trinaest filijala koje su locirane u Bijeljini, Banjoj Luci, Istočno Sarajevu, Zvorniku, Brčkom, Trebinju, Doboju, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Foči, Prijedoru i Mrkonjić Gradu i posebnog organizacionog dijela za trgovanje hartijama od vrijednosti - Broker Nova.

Vlasnička struktura privrednog subjekta "Nova banka" a.d. Banja Luka prije sticanja dionica, na dan 01.10.2020. godine:

Tabela 1.


Red. br.


Naziv vlasnika


Vlasnički udio (%)

1.


"MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad


28,9209206

2.


"BAN GRADNJA" d.o.o. Banja Luka


9,1729685

3.


"RESPECT PLUS" d.o.o. Banja Luka


7,5869477

4.


"INVEST NOVA" .d.d Bijeljina


5,3076385

5.


"LEGEND" d.o.o. Istična Ilidža


4,9737879

6.


Radovanović Slobodan


4,6881986

7.


"N SPORT" d.o.o. Beograd


3,5227857

8.


"Vladimir Kapor" d.o.o. Pale


2,9113844

9.


"New Concept" d.o.o. Banja Luka


2,1607147

10.


"GAS - PETROL" d.o.o. Mrkonjić Grad


2,0796542

11.


Ostali dioničari


28,64749992

13.


UKUPNO:


100,00
Izvor: Podaci iz prijave.

Vlasnička struktura privrednog subjekta "Nova banka" a.d. Banja Luka nakon sticanja većinskog paketa dionica na dan 08.10.2020. godine:

Tabela 2.


Red. br.


Naziv vlasnika


Vlasnički udio (%)

1.


"MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad


64,5430917

2.


"INVEST NOVA" a.d. Bijeljina


5,3076385

3.


RADOVANOVIĆ SLOBODAN


4,6881986

4.


GAJIĆ ZORAN


1,8248022

5.


ĆURČIĆ SLOBODAN


1,7070983

6.


"LANACO" d.o.o. BANJA LUKA


1,4371666

7.


RADOVANOVIĆ RADOVAN


1,3397489

8.


NINIĆ NEBOJŠA


1,0139963

9.


MIKAREVIĆ DRAGAN


0,7926387

10.


"INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA" d.o.o. Beograd


0,7926387

11.


Ostali dioničari


16,5529815

13.


UKUPNO:


100,00
Izvor: Podaci iz prijave.

2. Obaveza prijave namjere koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvarena prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznose najmanje 8 miliona KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički udio na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije i njihovih povezanih privrednih subjekata, na dan 31.12.2019. godine iznosio je:

Tabela 3.


Red. br.


Naziv privrednog subjekta


Bosna i Hercegovine

(KM)

1.


"MG MIND " d.o.o. Mrkonjić Grad


(..)**$$$(..)** - podaci predstavljaju poslovnu tajnu$$$

2.


"Tržnica" d.o.o. Banja Luka


(..)**

3.


"Euro paneli" d.o.o. Bijeljina


(..)**

4.


"Rudkop MG" d.o.o. Banja Luka


(..)**

5.


"Gradnja Plus" d.o.o. Banja luka


(..)**

6.


"City Mall" d.o.o. Banja Luka


(..)**

7.


"TAM" d.o.o. Banja Luka


(..)**

8.


"Čistoća" a.d. Banja Luka


(..)**

9.


"Mrkonjićputevi" d.o.o. Mrkonjić Grad


(..)**

10.


"Merkur" d.o.o. Banja Luka


(..)**

11.


"NOVA BANKA" a.d. Banja Luka


(..)**

12.


Povezana društva "MG MIND" (∑1-10)


(..)**
Izvor: Podaci iz prijave.

Godišnji prihod učesnika koncentracije predstavlja ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine) u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijuma za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije

Kon kurencijsko vijeće je u provedbi postupka ocjene predmetnih koncentracija primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10), te Zakon o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07, 41/13 i 53/16).

Konkurencijsko vijeće je u skladu sa članom 43. stav (7) Zakona, pri izračunavanju ukupnih godišnjih prihoda učesnika koncentracije, koristilo kriterije i standarde Obavijesti Evropske komisije o računanju ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Vijeća (EEZ) broj 4064/89 o kontroli koncentracija privrednih subjekata.

4. Pravni osnov predmetne koncentracije


U Prijavi koncentracije i dopuni prijave koncentracije Podnosilac u vezi sa pravnim osnovom predmetne koncentracije između ostalog navodi sljedeće:

- Da je privredni subjekt "MG MIND" d.o.o. Mrkonjić Grad je prvi put, kupovinom na Banjalučkoj berzi, stekao dionice privrednog subjekta "Nova banka" krajem 2018. - te godine, te ih je sticao tokom 2019. godine,

- Da je prije provođenja koncentracije Podnosilac prijave, u skladu sa saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske, bio vlasnik 28,92% dionica privrednog subjekta "Nova banka",

- Da je dana 08.10.2020. godine privredni subjekt "MG MIND" blok transakcijama na Banjalučkoj berzi stekao 47.960.896 dionica emitenta "Nova banka" ,

- Da je na dan podnošenje ove prijave (koja je poslata preporučenom poštom dana 23.10.2020. godine) privredni subjekt "MG MIND" bio vlasnik ukupno 86.899.378 dionica emitenta "Nova banka" što predstavlja 64,543% od ukupnog broja glasova u Skupštini Emitenta.

U vezi sa navedenim, Konkurencijsko vijeće je u Zahtjevu za dopunu prijave koncentracije broj UP-06-26-1-030-3/20 od 18.11.2020. godine tražilo da Podnosilac prijave hronološki navede na koji način je sticao dionice privrednog subjekta "Nova banka", kako bi se utvrdilo kada je isti stekao kontrolu tj. prevladavajući uticaj nad Ciljnim društvom.

U prilogu naprijed navedene dopune prijave kao pravni osnov prijave koncentracije dostavljeni su Obračuni poslova za sticanje dionica zastupnika "Monet broker" a.d. Banja Luka, kako slijedi:

1. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78929 od 08.10.2020. godine (..)**,

2. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78931 od 08.10.2020. godine (..)**,

3. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78933 od 08.10.2020. godine (..)**,

4. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78936 od 08.10.2020. godine (..)**,

5. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78937 od 08.10.2020. godine (..)**,

6. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78939 od 08.10.2020. godine (..)**,

7. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78943 od 08.10.2020. godine (..)**

8. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78944 od 08.10.2020. godine (..)**,

9. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78946 od 08.10.2020. godine (..)**,

10. Obračun obavljenog posla po Nalogu br. 78948 od 08.10.2020. godine (..)**.

Naprijed navedenim transakcijama na Banjalučkoj berzi, Podnosilac prijave je dana 08.10.2020. godine stekao 47.960.896 dionica emitenta "Nova banka", te je povećao svoj vlasnički udio za cca 35,62%, te postao vlasnik 86.899.378 dionica tj. vlasnik 64,542% "Nove banke".

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim, kupovinom većine dionica u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka b) podtačka 1) Zakona.

5. Relevantno tržište


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona o konkurenciji, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda /usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje, prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište proizvoda i/ili usluga u konkretnom slučaju je tržište univerzalnog bankarstva koje čine usluge maloprodajnog bankarstva i korporativnog bankarstva, a koje usluge obavljaja Ciljano društvo.

Podnosilac prijave i njegovi povezani privredni subjekti nemaju udio na relevantnom tržištu.

S obzirom na činjenicu da Ciljno društvo djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, relevantnim tržištem u geografskom smislu smatrati će se cijela teritorija Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatra se pružanje usluga na tržištu univerzalnog bankarstva na teritoriji Bosne i Hercegovine.

6. Analiza relevantnog tržišta


Tržišni udjeli učesnika koncentracije i njihovih konkurenata, na tržištu univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini u 2019. godini:

Tabela 4.


Red. br.


Naziv banke


Tržišni udio

1.


"UNICREDIT BANK" d.d. Mostar


(..)**

2.


"RAIFFEISEN BANK BiH" d.d. BiH


(..)**

3.


"NOVA BANKA" a.d. Banja Luka


(..)**

4.


"INTESA SANPAOLO BANKA" d.d. BiH 7,65


(..)**

5.


"SPARKASSE BANK" d.d. BiH


(..)**

6.


"NLB BANKA" a.d. Banja Luka


(..)**

7.


"UNICREDIT BANK" a.d. Banja Luka


(..)**

8.


"NLB BANKA" d.d. Sarajevo


(..)**

9.


"SBERBANK" d.d. Sarajevo


(..)**

10.


"BOSNA BANK INTERNATIONAL" d.d. Sarajevo


(..)**

11.


"ADDIKO BANK" d.d. Sarajevo


(..)**

12.


"SBERBANK" a.d. Banja Luka


(..)**

13.


"ZIRRATBANK BH" d.d. Sarajevo


(..)**

14.


"ASA BANKA" d.d. Sarajevo


(..)**

15.


"PROCREDIT BANK" d.d. Sarajevo


(..)**

16.


"PRIVREDNA BANKA SARAJEVO" d.d. Sarajevo


(..)**

17.


"KOMERCIJALNA BANKA" a.d. Banja Luka


(..)**

18.


"VAKUFSKA BANKA" d.d. Sarajevo


(..)**

19.


"UNION BANKA" d.d. Sarajevo


(..)**

20.


"KOMERCIJALNO - INVESTICIONA BANKA" d.d. Velika Kladuša


(..)**

21.


UKUPNO:


100,00
Izvor: Podaci iz prijave.

7. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku donošenja Rješenja utvrdilo da na relevantnom tržištu djeluje veći broj privrednih subjekata koji se bave pružanjem usluge bankarskih usluga u Bosni i Hercegovini.

Na relevantnom tržištu univerzalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini djeluje 24 banke, a najveći udio prema podacima iz prijave koncentracije imaju privredni subjekt "UNICREDIT BANK" d.d. Mostar sa (..)**% tržišnog učešća i privredni subjekt "RAIFFEISEN BANK BiH" d.d. BiH sa (..)**% tržišnog učešća, te niti jedna banka koja djeluje na relevantnom tržištu, uključujući Ciljno društvo, nema dominantan položaj na relevantnom tržištu, niti udio veći od 40,0% na godišnjem nivou.

Podnosilac prijave koncentracije privredni subjekt "MG Mind" d.o.o. Mrkonjić Grad i njegova povezana društva ne djeluju na relevantnom tržištu, te neće doći do promjene tržišnog položaja privrednog subjekta "Nova Banka" a.d. Banja Luka.

Podnosilac prijave navodi da je sa stanovišta interesa potrošača namjera učesnika koncentracije da prošire paletu proizvoda i usluga, te pruže podršku programima koje će realizovati državne institucije, lokalna uprava i Razvojna banka.

Konkurencijsko vijeće je analizom relevantnih podataka, u smislu člana 17. Zakona, ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije neće doći do narušavanja tržišne konkurencije, odnosno stvaranja ili jačanja dominantne pozicije učesnika koncentracije, jer se provođenjem predmetne koncentracije neće povećati tržišni udio Podnosioca prijave na relevantnom tržištu univerzalnog bankarstva na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo dopuštenom predmetnu koncentraciju u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona, kao u dispozitivu ovog Rješenja.

8. Administrativna taksa


Podnosilac prijave je na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. stav (1) tarifni broj 107. tačka d) pod 1) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

9. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Rješenja.

Broj UP-06-26-1-030-11/20
12. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Stjepo Pranjić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]