BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#1167
Notarijat u Bosni i Hercegovini

Notarski obrađene isprave, notarske potvrde i notarske ovjere su javne isprave.
Notarski obrađene isprave imaju punu dokaznu snagu o izjavama datim pred notarom.
Notarske ovjere i potvrde imaju dokaznu snagu samo u pogledu konkretnih činjenica o kojima se u njima svjedoči.

Notari u Bosni i Hercegovini obavljaju slijedeću djelatnost:

Notarska obrada isprava
Najvažniji rezultat rada notara je notarski obradena isprava. Notarski obradene isprave mogu biti izvršne, te se direktno poduzimati radnje izvršenja ako je to u njoj predvideno: npr. ako kupac jedne nekretnine ne plati ugovorenu cijenu prodavac se može obratiti izvršnom sudiji. Ako je ugovor sklopljen samo izmedu ugovornih strana bez forme notarski obradene isprave, prodavac mora tužiti kupca da bi ostvario svoja prava.

Pravni poslovi vezani za stjecanje vlasništva i prava na nekretnine
Notar garantuje stranama, kupcu i prodavcu, optimalne pravne savjete. On pretvara postignute dogovore u apsolutno sigurne ugovore, predlaže precizne činjeničnopravne odredbe i provjerava da li sadržaj teksta odgovara volji stranaka.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima koji za predmet imaju
prenos ili sticanje vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama:
- Ugovor o prodaji, pravni poslovi o prenosu ili sticanju vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama;
- Ugovori o poklonu;
- Ugovori o razamjeni nekretnina;
- Ugovori o zasnivanju službenosti;
- Ugovori o zasnivanju hipoteke (založnog prava) na nekre¬tninama;
- Sačinjavanje punomoći i drugih isprava u vezi prethodnih poslova.

Ovjera kopija i potpisa
Isprave sacinjene od strane notara imaju karakter javnih isprava. Imenovanje notara vrši Ministar pravde, a nadzor i kontrolu rada notara vrši država.

Sačinjavanje bračnih i predbračnih ugovora, ugovora o naslijeđivanju i drugo
Notari imaju u porodičnom pravu posebna iskustva. Oni posreduju nepristrasno i savjetuju o konkretnim mogućnostima, čija se pravila mogu ugovoriti odstupajuće od zakona. Ako su se bračni parovi odlučili na posebno reguliranje notar će sastaviti posebnu ispravu koja mora biti jasna i pravno sigurna.

Pravni poslovi vezani za osnivanje i registraciju privrednih društava
Osnivanje privrednog društva je regulirano zakonski (ZPD, Zakon o registraciji privrednih subjekata i dr.). Notar informira o različitim uvjetima osnivanja, ovisno o formi privrednog društva. Osim toga notar je u svakodnevnom kontaktu i razgovorima sa bankama i poreskim stručnjacima.

Notarska obrada isprava o pravnim poslovima iz građanskog prava:
- Svi ugovori mogu imati snagu izvršne isprave, što znači da stranke mogu dobiti izvršni otpravak originala i pokrenuti direktno sudsko izvršenje bez prethodnog vođenja sudskog spora, kad su ugovorene činidbe u novcu ili zamjenljivim stvarima ili vrijedonosnim papirima.
Notar po sticanju ugovorenog uslova izdaje izvršni otpravak notarski obrađene isprave koja ide na direktno izvršenje putem suda, jer takav notarski obrađen ugovor ima u izvršnom postupku isti tretman kao i pravosnažna presuda.


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]