BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#3296
NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBAĐANJE OBVEZE PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA
Zakon o parničnom postupku

član 400

Ako uz prijedlog za oslobađanje od obveze plaćanja troškova postupka kao ni uz žalbu tužiteljica ne dostavi nikakav dokaz o svom imovnom stanju, broju članova porodice koje izdržava, niti izjavi da te dokaze ne može sama pribaviti zbog potrebe uplate troškova za iste, nema osnova za njezino oslobađanje od obveze plaćanja troškova postupka.

Obrazloženje:

"Kako, dakle ne postoje razlozi žalbe kao ni razlozi na koje sud pazi po službenoj dužnosti, žalbu tužiteljice na pobijanu presudu valjalo je u cijelosti odbiti kao neosnovanu i prvostepenu potvrditi potvrditi u cijelosti.

Nadalje, neosnovana je i žalba tužiteljice izjavljena na rješenje prvostepenog suda broj... od 29.06.2012. godine, kojim odbijen prijedlog tužiteljice za oslobađanje obveze plaćanja troškova postupka.

Neosnovano se tužiteljica u žalbi kao i u prijedlogu za oslobođenje troškova postupka sudskih taksi poziva na odluku OHR, upravo iz razloga danih u obrazloženju pobijanog rješenja koje i ovaj sud prihvaća, pa radi nepotrebnog ponavljanja tužiteljicu upućuje na isto.

Prema odredbi člana 400.st. 1. Zakona o parničnom postupku -ZPP-a sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

Ovom odredbom zakona se određuju uvjeti pod kojima će stranka biti oslobođena plaćanja troškova postupka. Time se stranci koja pod uvjetima iz st. 1. navedenog člana nije u mogućnosti da plati troškove postupka omogućuje pravo na pristup sudu kao elementarni uvjet za zaštitu procesnih prava građana, prema članu 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Članom 402. st. 2. ZPP-a stranka je dužna uz prijedlog podnijeti dokaze o svom imovnom stanju.

Tužiteljica nije uz prijedlog kao ni uz žalbu dostavila nikakv dokaz o svom imovnom stanju, broju članova porodice koje izdržava, niti je izjavila da te dokaze ne može sama pribaviti zbog potrebe uplate troškova za iste, to nije bilo nikakvog osnova u smislu citiranih odredbi ZPP-a za njezino oslobađanje obveze troškova postupka.

Osim toga, tužiteljica iako je raseljena osoba, kako to žalba navodi, nije Zakonom o sudskim taksama HNK oslobođena plaćanja sudskih taksi u parnici, pa je slijedom prednjih utvrđenja žalba tužiteljice odbijena kao neosnovana."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 P 047929 11 Gž 2 od 23.10.2012. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]