BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1145
Naknadni upis u matičnu knjigu rodenih i knjigu državljana u Bosni i Hercegovini

Naknadni upis u matične knjige rođenih i knjige državljana u Bosni i Hercegovini se obavlja u skladu sa:

UPUTSTVO O NAKNADNOM UPISU ČINJENICE ROĐENJA I ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNE KNJIGE LICA KOJA SU DRŽAVLJANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE STEKLA PO PROPISIMA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09) i čl. 37. i 43. Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13),
ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi:

UPUTSTVO O NAKNADNOM UPISU ČINJENICE ROĐENJA I ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNE KNJIGE LICA KOJA SU DRŽAVLJANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE STEKLA PO PROPISIMA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
(Predmet Uputstva)

(1) Uputstvom o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo
Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uputstvo), utvrđuje se način i postupak naknadnog upisa činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja nisu upisana u matične knjige u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH), a koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa
Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 30/96 - Prečišćeni tekst), i to:
a) porijeklom,
b) rođenjem na teritoriji BiH,
c) naturalizacijom i
d) po sili zakona, član 30. Zakona o državljanstvu Bosne
i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 30/96 - Prečišćeni tekst).
(2) Propisuje se obrazac zahtjeva za naknadni upis koji čini
sastavni dio ovog uputstva.

Član 2.
(Dokazi o ispunjenosti uvjeta)

(1) Uz zahtjev za naknadni upis, lice koje je steklo državljanstvo BiH porijeklom dužno je priložiti dokaze da ispunjava uvjete za naknadni upis činjenice državljanstva
porijeklom (dokaz o identitetu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu roditelja i drugi dokazi).
(2) Uz zahtjev za naknadni upis, lice koje je steklo
državljanstvo BiH rođenjem na teritoriji BiH prilaže dokaz o identitetu, izvod iz matične knjige rođenih i dokaze da su oba njegova roditelja nepoznata ili su nepoznatog
državljanstva ili su bez državljanstva.
(3) Uz zahtjev za naknadni upis, lice koje je steklo državljanstvo BiH naturalizacijom dužno je priložiti dokaz
o identitetu, izvod iz matične knjige rođenih i rješenje o sticanju državljanstva BiH naturalizacijom.
(4) Državljani bivše SFRJ koji su stekli državljanstvo BiH po
sili zakona (ex lege), po osnovu prebivališta u BiH na dan
06. aprila 1992. godine, dužni su uz zahtjev za naknadni upis priložiti: dokaz o identitetu, izvod iz matične knjige
rođenih, dokaz o državljanstvu SFRJ i ispravu kojom dokazuju prebivalište u BiH na dan 06. aprila 1992. godine, izdatu od strane nadležnog organa na osnovu evidencije o
prebivalištu građana BiH.
(5) Kao dokaz o državljanstvu SFRJ lice prilaže jedan od sljedećih dokaza:
a) uvjerenje o državljanstvu,
b) pasoš,
c) lična karta,
d) vojna knjižica,
e) brodarska knjižica, kao i druge dokumente izdate od strane nadležnih organa bivše SFRJ.

6) podnosi lice čiji je barem jedan roditelj stekao državljanstvo BiH po osnovu prebivališta u BiH na dan 06. aprila 1992. godine, a koje je tada bilo maloljetno i kojem dokaz o prebivalištu nije dostupan ili ga ne može pribaviti, prebivalište se utvrđuje na osnovu prijavljenog prebivališta roditelja i na osnovu drugih dokaza, u skladu sa članom 38.
stav (5) Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Drugi dokazi koji se u postupku naknadnog upisa u matičnu knjigu, za ovu kategoriju lica, mogu uzeti za utvrđivanje
ispunjenosti uvjeta koji se odnose na prebivalište su: đačka knjižica, zdravstvena knjižica, kućna lista, izjava lica koje podnosi zahtjev za naknadni upis, izjava člana porodice i drugo.

(7) Državljani bivše SFRJ koji su stekli državljanstvo BiH po sili zakona (ex lege), po osnovu prebivališta u BiH na dan
06. aprila 1992. godine, smatraju se državljanima BiH od 06. aprila 1992. godine, a lica koja su stekla državljanstvo BiH porijeklom i rođenjem na teritoriji BiH smatraju se državljanima BiH od dana njihovog rođenja.

Član 3.
(Organ kojem se podnosi zahtjev)

(1) Zahtjev za naknadni upis podnosi se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave entiteta i Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: nadležni organ) prema prebivalištu, odnosno boravištu podnosioca zahtjeva.
(2) Ako podnosilac zahtjeva nije nikada imao prebivalište ili boravište u BiH, zahtjev se podnosi nadležnom organu
prema posljednjem prebivalištu roditelja podnosioca zahtjeva.
(3) Ako nije moguće utvrditi posljednje prebivalište roditelja podnosioca zahtjeva u BiH, zahtjev se podnosi nadležnom organu prema mjestu upisa činjenica rođenja ili državljanstva roditelja u matične knjige.
(4) Lica koja su već upisana u matične knjige rođenih na teritoriji BiH zahtjev za naknadni upis činjenice državljanstva, podnose nadležnom organu prema mjestu upisa u matične knjige rođenih, odnosno nadležnom organu u drugom entitetu ako lice ispunjava uslove za državljanstvo drugog entiteta.

Član 4.
(Odlučivanje o zahtjevu)

(1) O zahtjevima za naknadni upis odlučuje nadležni organ iz člana 3. i u skladu sa rješenjem kojim je odobren naknadni upis isti vrši u matičnu knjigu.
(2) Nadležni organ dužan je dostaviti Ministarstvu civilnih poslova BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) primjerak rješenja o naknadnom upisu sa kopijom spisa predmeta na osnovu koje je doneseno rješenje.
(3) Rješenje o naknadnom upisu sa prilozima dostavlja se Ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana donošenja.
(4) Ukoliko Ministarstvo smatra da nisu ispunjeni uvjeti za naknadni upis, o tome u pisanoj formi obavještava nadležni organ u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
(5) Obavještenje sadrži mišljenje o načinu primjene Uputstva u konkretnom slučaju.
Član 5. (Službena evidencija)
Jedinstvenu bazu podataka o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih, koji su stekli državljanstvo RBiH u skladu sa
Zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine, vodi Ministarstvo.

Član 6.
(Nadzor nad primjenom Uputstva)
Nadzor nad primjenom ovog uputstva vrše Ministarstvo i nadležni organi u okviru svoje nadležnosti.

Član 7.
(Okončanje ranije započetih predmeta)

Predmeti naknadnog upisa koji su započeti na osnovu ranijeg Uputstva, završit će se u skladu sa tim uputstvom.

Član8.
(Prestanak važenja ranijeg Uputstva)

Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih koji su
stekli državljanstvo RBiH u skladu sa zakonom o državljanstvu Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/00 i 57/09).

Član 9.
(Stupanje na snagu Uputstva)

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


Zakon o matičnim knjigama Federacije BIH, propisuje slijedeće:

Član 6.(Primjena Zakona o upravnom postupku)Postupci koji se vode prema ovom zakonu radi utvrđivanja činjenica ili drugih podataka koji se upisuju u matične knjige i u kojima se donose rješenja i izdaju izvodi i uvjerenja i drugi slučajevi predviđeni ovim zakonom provode se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), osim u slučajevima u kojima je ovim zakonom drukčije određeno.
Kada organ uprave općine i grada nadležan za matične knjige ili organi unutrašnjih poslova kantona i Federacije rješavaju po zahtjevu građana radi utvrđivanja činjenica i
podataka koji se vode u matičnim knjigama (redovan ili naknadni upis), dužni su dokaz o tim činjenicama ili podacima pribaviti po službenoj dužnosti od organa uprave općine i grada koji vodi matične knjige o tim podacima o čemu službeno lice
sastavlja službenu zabilješku.
Kada organi uprave i drugi organi ili pravna lica rješavaju po zahtjevu građana ili po službenoj dužnosti o određenim pravima i dužnostima građana, a za rješavanje tih zahtjeva potrebne su činjenice ili podaci iz matičnih knjiga, dužni su dokaz o tim činjenicama i podacima pribaviti po službenoj dužnosti od organa uprave općine i grada nadležnog za matične knjige, a ti organi dužni su dati tražene podatke na osnovu podataka iz matičnih knjiga ili matičnog registra, što se vrši u skladu s odredbom člana 68. ovog zakona.

Član 20.
(Upis u matičnu knjigu rođenih lica koja su stekla državljanstvo Federacije naturalizacijom i po drugom osnovu)

Činjenica rođenja za lice koje je državljanstvo Federacije steklo prirođenjem (naturalizacijom) ili putem međunarodnog sporazuma ili prema drugom zakonom predviđenom osnovu, u skladu sa ranijim propisima, upisuje se u matičnu knjigu
rođenih prema mjestu prebivališta, a ako nema prebivališta onda prema boravištu tog lica, a u slučaju da to lice nema ni prebivalište ni boravište u Federaciji upis se vrši u matičnu knjigu rođenih koja se vodi u Općini Centar Sarajevo.
Upis lica iz stava 1. ovog člana u matičnu knjigu rođenih vrši se na osnovu rješenja o sticanju državljanstva Federacije koje po zahtjevu stranke donosi Federalno ministarstvo, osim u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom drukčije
određeno.
Ukoliko je lice upisano u posebne evidencione knjige državljana koje su se vodile prema ranije važećim propisima, a nije rođeno u Bosni i Hercegovini, naknadni upis tog lica u matičnu knjigu rođenih vrši se u općini, odnosno gradu u Federaciji u kojem je lice upisano u knjigu državljana.

Član 21.
(Matične knjige državljana)

Matičnim knjigama državljana smatraju se knjige državljana vođene prema ranijim propisima i posebne knjige državljana za lica iz člana 22. ovog zakona.

Član 42.(Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih)Ako iz bilo kojeg razloga pojedine činjenice i podaci nisu mogli biti upisani u matičnu knjigu rođenih u zakonom propisanom roku, naknadni upis tih činjenica i podataka u
matičnu knjigu rođenih može se upisati samo na osnovu rješenja koje donosi organ uprave općine, odnosno grada nadležan za matične knjige, osim pitanja koja, prema ovom zakonu, spadaju u nadležnost kantonalnog ministarstva.
Potrebne činjenice se utvrđuju na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza prema Zakonu o upravnom postupku.
Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih mora se izvršiti za sva lica koja nisu upisana u zakonom propisanom roku, bez obzira na godine života.
Naknadni upis u matičnu knjigu rođenih vrši se i za umrlo lice koje do momenta smrti nije upisano u matičnu knjigu rođenih radi upisa činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.
Upis se vrši na osnovu rješenja koje se donosi na način predviđen u stavu 1. ovog člana.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako matičar utvrdi ili sazna da je došlo do promjena određenih podataka u ličnom stanju građana, a nisu provedeni u matičnoj knjizi, dužan je po službenoj dužnosti pribaviti akt (presuda, rješenje ili druga
javna isprava) u kojem se nalaze ti podaci i taj podatak upisati u odgovarajuću matičnu knjigu bez donošenja rješenja.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]