BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2663
NACRT

Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), a u vezi sa članom 41. Zakona o sudovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), članom 67. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, br. 37/12 i 44/15) i članom 38. Zakona o sudovima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BDBiH”, br. 19/07, 20/07, 39/09, i 31/11), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je

K R I T E R I J E za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini

P O G L A V Lj E I – O P Ć E O D R E D B E O O C J E Nj I V A Nj U

Član 1.
(Predmet)
(1) Kriterijima za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Kriteriji) utvrđuje se način ocjenjivanja rada sudija, elementi i način utvrđivanja ocjene rada, vođenje evidencija o njihovim ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima sa posla te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rezultata rada sudija.

(2) Ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika odjeljenja regulisaće se posebnim Kriterijima.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)

(1) Ocjenjivanje rada sudija provodi se u cilju:
a) unaprjeđenja efikasnosti i kvalitete pravosudnog sistema, kroz unaprjeđenje stručnih i profesionalnih sposobnosti nosilaca pravosudne funkcije,
b) napredovanja u karijeri i utvrđivanje potrebe za obukom nosilaca pravosudnih funkcija,
c) unaprjeđenja upravljanja pravosudnim institucijama i postizanja njihovog efektivnijeg i efikasnijeg rada
d) unaprjeđenja odgovornosti pravosudnog sistema i jačanja povjerenje građana.

(2) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada sudija potrebno je koristiti oprezno i uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(3) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV).

(4) Pojedinačna ocjena rada sudije neće se objavljivati.


Član 3.
(Obim primjene Kriterija i period ocjenjivanja)
(1) Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada svih sudija u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjenjivanje rada sudija se provodi svake godine.


Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)
(1) Rezultati rada sudije neće biti ocijenjeni ukoliko je on tokom perioda ocjenjivanja na obavljanju funkcije proveo manje od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Sudija koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavlja funkciju u pravosuđu neće se ocjeniti osim ukoliko on to sam ne zatraži do trenutka prestanka obavljanja funkcije.


Član 5.
(Ocjenjivač)
(1) Ocjenjivanje rada vrši predsjednik suda u kojem je sudija obavljao funkciju veći dio perioda ocjenjivanja (u daljnjem tekstu: ocjenjivač), imajući u vidu samo rezultate koje ocjenjivani sudija ostvari u tom sudu, ukoliko se radi o sudovima različitog nivoa.

(2) Predsjednik suda kontinuirano prati rad ocjenjivanog sudije u toku perioda ocjenjivanja, vrši konsultacije sa saradnicima i u lični spis sudije ulaže sve isprave ili pismena, za koje smatra da bi mogli biti bitni kod ocjenjivanja rada prema Kriterijima.

(3) Sudiji se mora dostaviti isprava ili pismeno iz stava (2) prije unošenja u lični spis. Ocjenjivani sudija može se, u roku od 15 dana, pismeno izjasniti na okolnosti iz isprave ili pismena. Odgovor sudije ulaže se u njegov lični spis.

(4) Ukoliko je ocjenjivač obavljao funkciju predsjednika suda tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, on će ocjenjivanje rada sudije vršiti nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je prethodno obavljala dužnost predsjednika tog suda u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(5) Ukoliko u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan predsjednik suda ili je predsjednik suda trajno odsutan sa funkcije, ocjenjivanje će vršiti sudija koji vrši dužnost predsjednika suda.


Član 6.
(Konsultacije u sudu u postupku ocjenjivanja rada sudija)
(1) U postupku ocjenjivanja predsjednik suda će, prije utvrđivanja ocjene, od predsjednika sudskog odjeljenja u koji je sudija raspoređen pribaviti pismeno mišljenje o radu ocjenjivanog sudije.

(2) Predsjednik sudskog odjeljenja će to mišljenje, prema propisanom obrascu, sačiniti nakon konsultacija sa predsjednicima vijeća i sudijom mentorom i dostaviti predsjedniku suda i ocjenjivanom sudiji najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka perioda ocjenjivanja.

(3) Predsjednik sudskog odjeljenja će u mišljenju dati posebno obrazloženje u odnosu na sve elemente ocjene rada, pri čemu će za svaki element ocjene rada ukazati da li je ocjenjivani sudija ostvario rezultat iznad ili ispod prosjeka odjeljenja. U prilogu mišljenja je dužan navesti sve izvore i sadržaj izvora informacija na osnovu kojih je sačinio mišljenje. U navedenom mišljenju predsjednik odjela može upozoriti na podatke iz ličnog spisa sudije i navesti druge okolnosti za koje ocjenjuje da bi predsjednik suda iste trebao uzeti u obzir kod ocjenjivanja rada sudija.

(4) Ukoliko je predsjednik odjeljenja obavljao tu funkciju tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, on će mišljenje iz stava (1) sačiniti nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je prethodno obavljala dužnost predsjednika odgovarajućeg odjeljenja u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(5) Ukoliko u sudu nema nosioca funkcije predsjednika odjela, predsjednik suda će provesti postupak ocjenjivanja i sačiniti izvještaj o ocjenjivanju rada na osnovu ostalih izvora informacija koji su navedeni u ovim kriterijima.

(6) Mišljenje o radu iz stava (1) uložiće se u lični spis sudije.


Član 7.
(Mišljenje odjeljenja višeg suda)
(1) U postupku ocjenjivanja predsjednik suda pribavlja i mišljenje o analitičkom kvalitetu rada i odluka, (član 18. stav 1. tačke a), b) i c, te tačka e) alineje 1 - 3 od odjeljenja neposredno višeg suda koje odlučuje o pravnim sredstvima protiv odluka ocjenjivanog sudije. Mišljenje se priprema isključivo na osnovu zabilješki sačinjenih u postupku rješavanja predmeta ocjenjivanog sudije povodom izjavljenih pravnih lijekova, koje vijeća neposredno višeg suda kontinuirano bilježe na propisanom obrascu tokom perioda ocjenjivanja.

(2) Rukovodioci odjeljenja neposredno višeg suda će na osnovu zabilješki iz stava (1) ovog člana, o kojima će ovaj sud voditi evidenciju na posebnom obrascu, pripremiti prijedlog analitičkog mišljenja koje će biti predmet razmatranja i usvajanja na sjednici odjeljenja, koja mora biti održana najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka perioda ocjenjivanja. Nakon što mišljenje bude usvojeno neposredno viši sud će ga dostaviti sudu u kojem radi ocjenjivani sudija u roku od 3 (tri) dana.

(3) Ukoliko u sudu nema nosioca funkcije predsjednika odjela i predsjednika vijeća, predsjednik suda će, u saradnji sa sudijama tog suda, sačiniti pismeno mišljenje o analitičkom kvalitetu rada i odluka iz stava (1) ovog člana.

(4) Mišljenje iz stava (1) uložiće se u lični spis sudije.

Član 8.
(Učešće ocjenjivanog sudije u postupku ocjenjivanja)
(1) Ocjenjivani sudija, na propisanom obrascu, sačinjava izvještaj koji sadrži opis i ocjenu njegovog rada prema ovim Kriterijima, uz navođenje predmeta koje je sam odabrao za ocjenjivanje u skladu sa članom 18. Kriterija.

(2) Izvještaj iz stava (1) sudija dostavlja predsjedniku suda u kojem vrši sudijsku funkciju, najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka perioda ocjenjivanja.

(3) Sudija nezavisno od izvještaja iz stava (1) ovog člana u svoj lični spis može bilo kada u toku perioda ocjenjivanja uložiti bilo kakvu ispravu ili pismeno, za koje ocjeni da bi mogli biti bitni kod ocjenjivanja rada prema Kriterijima.

(4) Sudija mora biti upoznat sa relevantnim statističkim podacima te sa mišljenjem predsjednika odjeljenja iz člana 6. Kriterija, koje mu se dostavlja istovremeno kada i predsjedniku suda, što potvrđuje sa svojim potpisom. Sudija može dostaviti predsjedniku suda svoje primjedbe na mišljenje i statističke podatke najkasnije u roku od 3 dana nakon prijema istih.

Član 9.
(Objektivnost i nepristrasnost)
Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

P O G L A V Lj E II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM RADNIM REZULTATIMA I ODSUSTVIMA SA POSLA SUDIJA

Član 10.
(Lični spis sudije)
(1) Podaci, dokumenti i zabilješke o radu i odsustvima sudije unose se u evidencije koje su propisane ovim Kriterijima i ulažu se u poseban lični spis svakog sudije. Svaki lični spis ima svoj broj u upisniku (Su - Ls upisnik - obrazac broj 1). Na omotu ličnog spisa upisuje se naziv suda i ime i prezime sudije.

(2) Predsjednik suda je odgovoran za organizaciju i nadzor nad redovnim unošenjem podataka i zabilješki u obrasce i lični spis i njihovu tačnost.

Član 11.
(Evidencija o ostvarenoj godišnjoj orijentacijskoj normi)
(1) Sud obračunava godišnju orijentacijsku normu na obrascu koji propisuje VSTV BiH (obrazac broj xxx).

(2) Sud uz obrazac iz stava (1) ulaže u lični spis ocjenjivanog sudije:

a) Izvještaj za izračunavanje orijentacijske norme za rad sudija iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS);
b) Odluke predsjednika suda o posebnom vrednovanju;
c) Zabilješke o nastupanju okolnosti iz člana 16. stav (3) tačke c. – i. ovih Kriterija.


Član 12.
(Evidencija o rješavanju predmeta prema starosti inicijalnog akta
i zakonski prioritetnim predmetima)
(1) U lični spis sudije ulaže se izvještaj o stepenu realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta iz Sistema za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS);

(2) Sud uz popunjeni obrazac iz stava (1) bez odlaganja ulaže u lični dosije ocjenjivanog sudije i zabilješke predsjednika suda o nastupanju okolnosti iz člana 16. stav (6) Kriterija.

Član 13.
(Evidencija o statističkom kvalitetu odluka sudija)
(1) U skladu sa članom 17. Kriterija sud vodi evidenciju i vrši obračun statističkog kvaliteta odluka sudija na obrascu koji propisuje VSTV BiH (obrazac broj 2).

(2) Sud uz popunjeni obrazac iz stava (1) bez odlaganja ulaže u lični dosije ocjenjivanog sudije i zabilješke predsjednika suda o nastupanju okolnosti iz člana 17. stav (3) i (6) Kriterija.

Član 14.
(Evidencija o odsustvima sa posla)
Evidencija o odsustvu sudija sastoji se iz tabelarnog prikaza odsustava, iskazanih u danima, po sljedećim osnovama:

a) vrijeme provedeno na godišnjem odmoru;
b) vrijeme provedeno na bolovanju ili na porodiljskom dopustu;
c) vrijeme provedeno na obilježavanju državnih i vjerskih praznika;
d) vrijeme provedeno na obaveznoj godišnjoj edukaciji ili u svojstvu edukatora;
e) vrijeme učestvovanja u sudskim vijećima u kojima sudija nije izvjestilac, odnosno predsjednik sudskog vijeća;
f) vrijeme provedeno na kolegijima i sastancima odjela i drugih tijela unutar suda;
g) vrijeme provedeno na sjednicama, sastancima i u radnim tijelima VSTV-a;
h) vrijeme provedeno na izradi sentenci sudskih odluka za bilten sudske prakse;
i) vrijeme provedeno na obilasku pritvorenika;
j) vrijeme provedeno na raznim drugim odsustvima, odobrenim u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili drugog nadležnog tijela.

P O G L A V Lj E III – ELEMENTI OCJENE RADA

ODJELjAK A – ELEMENTI OCJENE RADA SUDIJA OPĆINSKIH I OSNOVNIH SUDOVA, OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE, OKRUŽNIH PRIVREDNIH SUDOVA REPUBLIKE SRPSKE, KANTONALNIH I OKRUŽNIH SUDOVA, VIŠEG PRIVREDNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE I KRIVIČNOG I UPRAVNOG ODJELJENJA SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 15.
(Kriteriji za ocjenu rada)
(1) Sudije sudova u Bosni i Hercegovini ocjenjivat će se prema sljedećim kriterijima za ocjenu rada: kvantitet rada, statistički kvalitet odluka, analitički kvalitet rada i odluka i lične karakteristike.

(2) Rezultati rada sudije se boduju sa slijedećim brojem bodova:

a) Kvantitet rada (od 0 do 40 bodova);
b) Statistički kvalitet odluka (od 0 do 30 bodova);
c) Analitički kvalitet rada i odluka (od 0 do 30 bodova);
d) Lične karakteristike. (umanjenje ocjene za jedan bodovni razred).

(3) Na osnovu zbira ostvarenih bodova po pojedinim kriterijima iz stava (2) i nakon eventualnog umanjenja tog broja bodova prema članu 19. Kriterija formiraće se ocjena rada sudije u skladu sa članom 22. Kriterija.

Član 16.
(Kvantitet rada)
(1) Kvantitet rada će se ocijeniti prema rezultatima koje sudija postigne po osnovu ostvarene godišnje orijentacione norme i realizacije godišnjeg plana rada odnosno za rad po predmetima prema starosti inicijalnog akta i zakonski prioritetnim predmetima.

(2) Na osnovu ostvarene orijentacijske norme, koja se obračunava prema Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad sudija i stručnih saradnika, sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:
a) do 50% ostvarene orijentacijske norme 0 bodova;
b) 51-60% ostvarene orijentacijske norme 2 boda;
c) 61-70% ostvarene orijentacijske norme 5 bodova;
d) 71-80% ostvarene orijentacijske norme 8 bodova;
e) 81-90% ostvarene orijentacijske norme 12 bodova;
f) 91-100% ostvarene orijentacijske norme 15 bodova;
g) Više od 100% ostvarene orijentacijske norme 20 bodova.


(3) Predsjednik suda može odstupiti od bodovne skale iz stava (2) na način da se ocjenjivanom sudiji dodjeli bilo koji veći broj od predviđenog broja bodova - ili tekst „dodjeli bilo koji veći broj od predviđenog broja bodova“ promijeniti da glasi „poveća broj bodova za jedan bodovni razred“ - za ostvareni procenat orijentacijske norme ukoliko utvrdi da sudija u periodu ocjenjivanja nije ostvario propisanu godišnju orijentacionu normu iz slijedećih opravdanih razloga:
a) Odsustvo zbog bolovanja i prisustva sjednicama i sastancima radnih tijela VSTV-a;
b) Odsustvo odobreno u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke predsjednika suda ili VSTV;
c) Za sudije sudova prvog stepena za prva tri mjeseca od dana stupanja na sudijsku funkciju, potrebno je kod izrade ocjene rada uzeti u obzir da oni u pravilu obavljaju manji obim rada od propisane orijentacione norme;
d) Rješavanje izuzetno složenih predmeta;
e) Nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni sudiji u rad u periodu ocjenjivanja;
f) Opterećenje sa nadprosječnim brojem starih predmeta bez razloga na strani sudije;
g) Slabiji materijalni uslovi za rad na sudu (nedovoljan broj sudnica, pomoćnog osoblja i sl.)
h) Promjena referata;
i) Značajniji utrošak vremena radi učešća u sudskim postupcima sa drugog referata (učešće sudija sa građanskog ili upravnog odjeljenja u krivićnim vijećima i obrnuto).

(4) Opravdane razloge iz stava (3) ocjenjivač utvrđuje po službenoj dužnosti odnosno na prijedlog ocjenjivanog sudije ili predsjednika sudskog odjeljenja.

(5) Na osnovu procenta realizacije plana rješavanja predmeta prema starosti inicijalnog akta i po osnovu procenta rješenih najstarijih predmeta iz plana sudiji će se dodijeliti određeni broj bodova po obje tačke, kako slijedi:

a) po osnovu realizacije plana
- do 70% realizacije plana 0 bodova
- 71 –76% realizacije plana, 2 bodova
- 77 –82% realizacije plana, 4 bodova
- 83– 88% realizacije plana, 6 bodova
- 89–94% realizacije plana, 8 bodova
- 95–100% realizacije plana,10 bodova

b) po osnovu rješavanja najstarijih predmeta iz plana
- do 50% najstarijih predmeta iz plana, 0 bodova
- 51 –60% najstarijih predmeta iz plana, 2 bodova
- 61 –70% najstarijih predmeta iz plana, 4 bodova
- 71– 80% najstarijih predmeta iz plana, 6 bodova
- 81– 90% najstarijih predmeta iz plana, 8 bodova
- 91–100% najstarijih predmeta iz plana, 10 bodova


(6) Ocjena kvantiteta rada mora biti posebno obrazložena pojedinačno za sve parametre iz stava (2) i stava (5) i uključiti analizu i pojašnjenja statističkih podataka i eventualnih odstupanja u tim podacima od prosječnih rezultata drugih sudija u sudskom odjeljenju.

Član 17.
(Statistički kvalitet odluka)
(1) Statistički kvalitet odluka sudije ocjenjuje se zbrajanjem bodova ostvarenih na osnovu slijedećih podkriterija:
a) procenat ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance;
b) procenat ukinutih i preinačenih odluka, koje se u smislu stava (2) ovog člana računaju kao ukinute, u odnosu na ukupan broj donesenih odluka na koje se može izjaviti pravni lijek sudu više instance.

(2) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka b) ovog člana, u predmetu u kojem je odluka djelimično ukinuta, takav predmet se računa kao pola ukinute odluke, a preinačena odluka donesena na raspravi ili na pretresu pred višim sudom računa se kao jedna ukinuta odluka, ako je zakonom propisano da sud više instance ne smije povodom žalbe ukinuti prvostupanjsku odluku, izuzev ukoliko je rasprava pred višim sudom održana zbog novih činjenica i novih dokaza iznesenih u žalbi ili ukoliko je odluka preinačena u dijelu odluke o krivičnopravnoj sankciji. (npr. ZPP FBIH 217. stav (3) i adekvatna odredba ZKP FBIH).

(3) Prilikom računanja procenta ukinutih odluka iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana, neće se uzimati u izračun odluke koje su ukinute u sadržajno nebitnom dijelu odnosno ukoliko je odluka ukinuta ili se smatra ukinutom u smislu stava (1) tačka b) zbog toga što je instancioni sud nakon donošenja ispitivane odluke izmjenio sudsku praksu. Odlukama ukinutim u sadržajno nebitnom djelu smatraju se odluke ukinute u pogledu odluke o troškovima, zakonskoj kamati ili imovinsko-pravnom zahtjevu u krivičnom postupku. Sud više instance će u popratnom aktu naznačiti ukoliko je odluka ukinuta ili preinačena (t.j. preinačena prema članu 17. stav 1. tačka b), zbog toga što je instancioni sud izmjenio sudsku praksu nakon donošenja ispitivane odluke.

(4) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj potvrđenih, preinačenih i ukinutih odluka od strane suda više instance, vrši se kako slijedi:

a) preko 40% ukinutih odluka 0 bodova,
b) preko 30 do 40% ukinutih odluka 5 bodova,
c) preko 20 do 30% ukinutih odluka 10 bodova,
d) preko 10 do 20% ukinutih odluka 20 bodova
e) 0 do 10% ukinutih odluka 25 bodova

(5) Bodovanje ostvarenog kvaliteta odluka sudije prema procentu ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj donesenih odluka na koje se može izjaviti pravni lijek, vrši se kako slijedi:

a) preko 20% ukinutih odluka 0 bodova
b) preko 15 do 20% ukinutih odluka 1 boda
c) preko 10 do 15% ukinutih odluka 2 boda
d) preko 6 do 10% ukinutih odluka 3 bodova
e) preko 3 do 6% ukinutih odluka 4 bodova
f) do 3% ukinutih odluka 5 bodova

(6) Ukoliko je sudija u toku perioda ocjenjivanja imao ukupno manje od deset potvrđenih, preinačenih ili ukinutih odluka vraćenih od suda više instance, kvalitet odluka sudije se ocjenjuje na osnovu broja bodova ostvarenih u skladu sa parametrom predviđenim u članu 17. stav (1) tačci b) Kriterija i, u tom slučaju, njegova ocjena rada se utvrđuje u skladu sa članom 22. stav (2) Kriterija.


Član 18.
(Analitički kvalitet rada i odluka)
(1) Analitički kvalitet rada i odluka ocjenjivat će se procjenom slijedećih podkriterija na osnovu izvora informacija iz stava (2) ovog člana:
a) Usklađenost uvoda, izreke i obrazloženja sudske odluke sa procesnim odredbama koje propisuju njihov sadržaj, potpunost i jasnoća obrazloženja, naročito sa stanovišta odgovora na sve zahtjeve, prigovore ili žalbene navode, kao i postojanje jasnih uputa nižestepenom sudu u slučaju ukidanja odluke;

b) Kvalitet obrazloženja sudskih odluka sa stanovišta sposobnosti pravilne ocjene dokaza i pravilnog i potpunog utvrđenja činjeničnog stanja, pravne analize i analitičkog mišljenja, donošenja logičkih zaključaka, dosljednosti argumentacije u obrazloženju, poznavanja i primjene propisa i sudske prakse, uključujući i primjenu međunarodnih ugovora i prakse Evropskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih sudova;

c) Vještina usmenog i pismenog izražavanja, a naročito sposobnost cjelovitog, razumljivog, konciznog, strukturiranog i ubjedljivog izražavanja i upotreba odgovarajuće pravne terminologije;

d) Način komuniciranja sa strankama, drugim organima i odnos sa saradnicima;
e) Kvalitet vođenja postupka pri čemu se naročito ima u vidu:
- Sposobnost brzog i pravilnog prepoznavanja suštinskih pravnih i činjeničnih pitanja, te sposobnost rješavanja kompleksnih predmeta;
- Priprema za suđenje kroz pravilno pripremanje glavne rasprave/pretresa, tačno definisanje radnji koje treba sprovesti na ročištu i dokaza koje treba izvesti, te koncentraciju dokaza;
- Vođenje postupka u skladu sa načelom efikasnosti i ekonomičnosti kroz preduzimanje zakonom propisanih mjera za obezbjedjenje prisustva okrivljenog, odnosno parničnih stranaka, svjedoka i vještaka, mjera radi sprečavanja zloupotrebe procesnih prava stranaka i drugih učesnika u postupku, blagovremeno preduzimanje radnji u skladu sa rješenjima sa ročišta), poštivanje zakonskih rokova u zakazivanju i nastavcima ročišta/pretresa/rasprava;
- Blagovremenost u izradi i otpremi sudskih odluka;
- Prosječan broj održanih ročišta u predmetima koje je sudija riješio u periodu ocjenjivanja;
- Prosječno trajanje postupaka u predmetima koje je sudija riješio u periodu ocjenjivanja;
- Prosječno trajanje postupaka u predmetima koje sudija nije riješio u periodu ocjenjivanja;
- Broj i razlozi za odlaganje i odgađanje ročišta u periodu ocjenjivanja;
- Broj/procenat sklopljenih nagodbi u ukupnom broju riješenih predmeta.

f) Spremnost za prihvatanje dodatnog rada u vezi sa vršenjem sudijske funkcije, naročito mentorisanja, doprinos u radu suda ili sudskog odjeljenja, saradnja kod obrazovanja i stručno usavršavanje, međunarodna saradnja i saradnja u zakonodavnim postupcima, kao i ostala stručna djelatnost sudije, specijalistički i postdiplomski studij.

(2) Izvori informacija za utvrđivanje ocjene analitičkog kvaliteta rada i odluka:
a) Mišljenje predsjednika sudskog odjeljenja koje je zasnovano na njegovom kontinuranom praćenju i analizi rada sudije tokom perioda ocjenjivanja, kroz izvršavanje njegovih nadležnosti iz člana 17. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju;
b) Izvještaj o pregledu najmanje 4 (četiri) spisa kojima je postupak u periodu ocjenjivanja pravosnažno završen odlukom u meritumu koja nije ispitivana po pravnom lijeku, od čega najmanje 2 (dva) spisa, bira predsjednik suda, dok najmanje 2 (dva) spisa bira ocjenjivani sudija, na način da svi odabrani spisi omoguće sveobuhvatnu analizu aspekata rada ocjenjivanog sudije u predmetima iz njegovog osnovnog referata. Navedeni pregled će izvršiti predsjednik suda u saradnji sa predsjednikom sudskog odjeljenja i o tome sačiniti posebni izvještaj;
c) Mišljenje odjeljenja neposredno višeg suda, osim za sudije sudova iz člana 20. Kriterija, koje se daje na osnovu kontinuranog pregleda svih spisa ocjenjivanog sudije u predmetima u kojima je taj sud odlučivao po pravnom lijeku;
d) Zapisnici i izvještaji neposredno viših sudova u okviru saradnje propisane Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju i drugim elementima pravnog okvira;
e) Zabilješke na osnovu prisustva ročištima ili preslušavanja tonskog zapisa sa ročišta; ocjenjivanog sudije od strane ocjenjivača, rukovodioca odjeljenja ili sudije mentora;
f) Relevantni statistički izvještaji;
g) Ostale informacije od značaja za ocjenu analitičkog kvaliteta rada i odluka (službene zabilješke sa kojima je upoznat ocjenjivani sudija).

(3) Sudiji će se za analitički kvalitet rada i odluka u periodu ocjenjivanja dodijeliti najviše 30 (trideset) bodova na osnovu procjene ocjenjivača prema izvorima informacijama za utvrđivanje ocjene rada. Prilikom bodovanja stručnosti rada potrebno je imati u vidu da se najveći broj bodova može dodijeliti samo sudiji sa izuzetnim rezultatima koji značajno prevazilaze prosječne rezultate drugih sudija iz istog sudskog odjeljenja u sudu u kojem se vrši ocjenjivanje.

(4) Ocjena analitičkog kvaliteta rada i odluka mora biti posebno obrazložena pojedinačno za sve parametre iz stava (1) i uključiti analizu i pojašnjenja statističkih podataka i eventualnih odstupanja u tim podacima od prosječnih rezultata drugih sudija u sudskom odjeljenju.

Član 19.
(Lične karakteristike)
(1) Nezavisno od ličnih karakteristika navedenih u članu 18. stav (1) tačka d) i f), kod ocjenjivanja ličnih karakteristika sudija uzima se u obzir i njegova odgovornost, pouzdanost i razboritost, gdje se naročito utvrđuje da li sudija postupa na način da zaštiti nazavisnost, nepristranost, pouzdanost i čestitost te ugled sudstva kod obavljanja sudijske funkcije i van iste. Predsjednik suda o ovom kriteriju zauzima stav isključivo u slučaju kada postupanje sudije negativno odstupa od postupanja ostalih sudija i ukoliko bi ocjena rada zbog toga bila smanjena za jedan bodovni razred.

(2) Sudiji se mora dostaviti pismeno obavještenje sa dokumentovanim obrazloženjem negativnog odstupanja u postupanju bez odlaganja u toku perioda ocjenjivanja i zatražiti da se sudija najkasnije u roku od 15 dana pismeno izjasni na okolnosti iz obavještenja o negativnom odstupanju. Pismeno obavještenje i odgovor sudije ulažu se u lični spis sudije i predstavljaju jedini izvor informacija u vezi sa negativnim odstupanjem u postupanju sudije koji se može koristiti u postupku ocjenjivanja rada.

(3) Negativno odstupanje u postupanju sudije cijeni se u postupku ocjenjivanja rada na način da se prilikom izrade ocjene rada obrazloženo umanji ocjena rada u skladu sa stavom (1) ovog člana.

ODJELjAK B – OCJENjIVANjE RADA SUDIJA VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE I APELACIONOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 20.
(Elementi ocjene rada sudija sudova viših instanci)
Sudije Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ocjenjivat će se prema kriterijima koji su utvrđeni članom 16., članom 18. i članom 19. Kriterija (Kvantitet, Analitički kvalitet rada i odluka i Lične karakteristike).


P O G L A V Lj E IV – UTVRĐIVANjE OCJENE RADA

Član 21.
(Izrada izvještaja o ocjenjivanju)
(1) Predsjednik suda utvrđuje ocjenu rada u svom obrazloženom izvještaju o ocjenjivanju sudije na osnovu analize svih izvora informacija i podataka iz ličnog spisa sudije koji su predviđeni Kriterijima.

(2) Obrazac i struktura izvještaja o ocjenjivanju će se bliže propisati u okviru posebnih propisa koje donosi VSTV.

Član 22.
(Utvrđivanje ocjene rada)
(1) U izvještaju o ocjenjivanju utvrđuje se ocjena rada sudija, na osnovu zbira bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova i Višeg privrednog suda Republike Srpske i Suda Bosne i Hercegovine kako slijedi:

a) do 55 bodova nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
b) 56–70 bodova zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
c) 71–85 bodova dobro obavlja sudijsku funkciju;
d) 86–96 bodova uspješno obavlja sudijsku funkciju;
e) 97 -100 bodova izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

(2) U izvještaju o ocjenjivanju utvrđuje se ocjena rada, na osnovu zbira bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, sudija općinskih i osnovnih sudova, Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, okružnih privrednih sudova Republike Srpske, kantonalnih i okružnih sudova i Višeg privrednog suda Republike Srpske i Suda Bosne i Hercegovine koji su u toku godine imali manje od deset odluka vraćenih od suda više instance, ne računajući odluke o odbačaju pravnog lijeka, u skladu sa članom 16. i članom 19. Kriterija, kako slijedi:

a) do 40 bodova nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
b) 41–50 bodova zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
c) 51–60 bodova dobro obavlja sudijsku funkciju;
d) 61–71 bodova uspješno obavlja sudijsku funkciju;
e) 72-75 bodova izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

(3) U izvještaju o ocjenjivanju utvrđuje se ocjena rada, na osnovu zbira bodova po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, i sudija Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalnih sudova koji postupaju isključivo u drugostepenim krivičnim predmetima, kako slijedi:

a) do 35 bodova nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
b) 36-44 bodova zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju;
c) 45-57 bodova dobro obavlja sudijsku funkciju;
d) 58-66 bodova uspješno obavlja sudijsku funkciju;
e) 67-70 bodova izuzetno uspješno obavlja sudijsku funkciju.

Član 23.
(Mjere za unaprijeđenje rada)
(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti moguće i potrebne mjere za unaprijeđenje rada sudije koji je ocijenjen sa ocjenom rada “nezadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju“ ili “zadovoljavajuće obavlja sudijsku funkciju” (na primjer: promjena referata, organizovanje interne edukacije u sudu, dodatna specifična obuka, itd.), uključujući i angažman konsultativnog sudije ukoliko smatra da mu je potreban dodatni period stručne pomoći i podrške.

(2) Ocjenjivač može u svojoj ocjeni rada navesti i mjere za unaprijeđenje rada sudija koji su ocijenjeni sa ocjenom rada “dobro obavlja sudačku funkciju” ili “uspješno obavlja sudačku funkciju”.

Član 24.
(Postupak ocjenjivanja rada)
Postupak ocjenjivanja rada, uključujući i postupanje po prigovoru sudije na ocjenu rada, uredit će se posebnim propisima koji donosi VSTV.

P O G L A V Lj E V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25.
(Obavezujuća uputstva i tumačenja)
VSTV BiH donosi uputstva i tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu Kriterija.

Član 26.
(Prestanak važenja)
Kriteriji za ocjenu rada sudija u Bosni i Hercegovini usvojeni na sjednicama VSTV BiH održanim: 16, 17. i 18. decembra 2013. godine (broj: 06-08-4731/2013), 17. i 18. decembra 2014. godine (broj: 06-08-4000/2014) i 14. decembra 2016. godine (broj: 06-08-1-3494/2016) će prestati važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2018. godinu.

Član 27.
(Stupanje na snagu)
Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH a primjenjivati će se na ocjenjivanje rezultata rada počev od 01.01. 2019. godine.

Broj: /2018 Predsjednik
Sarajevo, 2018. godine
Milan Tegeltija

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]