BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#5421
Službene novine Federacije BiH, broj 24/22
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odlučujući o zahtjevu zamjenice Premijera Federacije Bosne i Hercegovine Jelke Milićević za davanje Mišljenja u vezi sa tačkom 1. Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu člana IV.B.3.7.d (III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Suda bez javne rasprave održanoj dana 18.03.2022. godine, utvrdio je sljedeće


MIŠLJENJE

1. Predmet zahtjeva i podnosilac zahtjeva


Zamjenica Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Jelka Milićević (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) podneskom broj 02/2-02-1/2022 od 17.01.2022. godine koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije), dana 20.01.2022. godine podnijela je zahtjev za davanje Mišljenja u vezi sa tačkom 1. Zaključka Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-2040/21 od 06.12.2021. godine (u daljem tekstu: tačka 1. Zaključka) kojim se traži od Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija da stavi van snage Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/21- u daljem tekstu: Pravilnik).

U smislu člana IV.B.3.7.d.(III) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenici Premijera Federacije Bosne i Hercegovine su nadležni za podnošenje zahtjeva za traženje mišljenja Ustavnog suda Federacije.

2. Bitni navodi Zahtjeva


Podnosilac Zahtjeva problematizuje tačku 1. Zaključka navodeći da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predstavnički dom) na 27. redovnoj sjednici od 30.11.2021. godine razmatrao i primio na znanje Informaciju o Pravilniku pri čemu je donio Zaključak koji sadrži četiri tačke. U zahtjevu se problematizuje prva tačka kojom se traži: "...od Federalnog ministarstva finansija da stavi van snage Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji BiH".

Prema Zakonu o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09 -u daljem tekstu Zakon) propisano je i to članom 51. stav 3. tačka p) i stav 4. u vezi sa članom 62. da će Federalni ministar finansija/Federalni ministar financija svojim aktom bliže urediti i druga pitanja u funkciji provođenja Zakona i Pravilnika, posebno sa aspekta unapređenja i razvoja informacijskih tehnologija, čime je dato zakonsko ovlaštenje za donošenje Pravilnika. U pitanju je podzakonski akt za koji nije predviđeno da se donosi ni uz učešće niti eventualno saglasnost Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ili Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Osim toga, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine je propisano ovlaštenje svakog ministra za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi. Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br.: 58/02, 19/03, 38/05, 02/06, 8/06, 61/06, 52/09 i 48/11), kojima se propisuju nadležnosti ministarstava, kao jedna od oblasti u kojima Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, predviđen je i porezni sistem i porezna politika čiji je fiskalizacija sastavni dio. Nadalje, i Zakonom o organizaciji organa uprave ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i to članom 19. je propisano da organi uprave podzakonske propise donose kada su na to zakonom izričito ovlašteni, a članom 56. stav 2. istog zakona da ministar predstavlja i zastupa ministarstvo i donosi podzakonske propise i druge opšte i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten.

Zahtjevom se traži stav ovog suda o tome u kojoj je mjeri obavezujuće za podnosioca zahtjeva postupanje u smislu tačke 1. Zaključka, kao i generalni stav o tome da li se na ovaj način ograničavaju ustavne nadležnosti konkretnog Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva finacija, te da li bilo koji dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine može osporavati važenje podzakonskih akata na način da traži od izvršnog organa da se stave van snage, te da li navedeno ima za posljedicu oslobađanje organa izvršne vlasti od odgovornosti u odnosu na posljedice koje nastupe postupanjem po zahtjevu zakonodavnog tijela.

3. Prethodni postupak


U toku priprema za odlučivanje u ovom ustavno-sudskom predmetu Ustavni sud Federacije je utvrdio da se u konkretnom slučaju suštinski traži ustavno-pravno tumačenje konkretne pravne situacije vezano za ustavne nadležnosti Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministra finansija - Federalnog ministra financija za donošenje Pravilnika. Preostali upiti koji su generalne, apstraktne prirode ne mogu kao takvi biti predmet davanja ovog mišljenja, no, stavovi Ustavnog suda Federacije u konkretnoj pravnoj situaciji mogu biti upućujući i u odnosu na ova pitanja.

Aktom ovog suda broj U-3/22 od 27.01.2022. godine zatraženo je od podnosioca zahtjeva dostavljanje Zaključka u kojem je sadržana osporena tačka 1. Zaključka, a od Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, osim naprijed navedenog i izvod iz zapisnika sa sjednice tog doma na kojoj je razmatrana i primljena na znanje Informacija o Pravilniku. Navedeni dokumenti su dostavljeni u datom roku.

Imajući u vidu da je u prethodnom postupku utvrđen predmet zahtjeva za davanje mišljenja kako je naprijed navedeno, Ustavni sud Federacije je stava da u ovom postupku nema u procesnom smislu druge strane koja bi se eventualno trebala izjasniti na navode ovog zahtjeva za davanje mišljenja, jer se isključivo odnosi na ustavnopravno tumačenje nadležnosti za donošenje konkretnog Pravilnika kao podzakonskog akta.

4. Relevantno pravo A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine


Član IV.B.3.7.d. (I) i (III) e) (I) i (IV)

Osim ako ovim ustavom nije drugačije utvrđeno:

d) Zamjenici Premijera su nadležni za:

(I) Vršenje dužnosti ministra;

(III) odlučivanje da li će se zatražiti mišljenje Ustavnog suda;

Svaki ministar nadležan je za:

(I) Provođenje federalne politike i izvršavanje federalnih zakona iz okvira nadležnosti svoga ministarstva ili izvršavanja zadataka koje mu odredi Premijer;

(IV) izdavanje uputstava, instrukcija, naredaba donošenje propisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležnosti njegovog ministarstva i onih koje mu povjeri Premijer, u skladu sa ovim Ustavom i zakonima Federacije.

B. Poslovnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/07, 2/08 i 26/20) VIII. Akti Predstavničkog doma 1. Opšte odredbe o aktima


Član 146. st. 1. i 2.


Predstavnički dom ravnopravno sa Domom naroda donosi Ustav Federacije, zakone, budžet Federacije, završni račun budžeta Federacije, rezolucije, preporuke, odluke i zaključke, daje autentična tumačenja zakona ili drugog akta i utvrđuje prečišćeni tekst zakona ili drugog akta.

Predstavnički dom samostalno donosi poslovnik i deklaracije, kao i druge akte u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije i ovim Poslovnikom.

Član 153.


Zaključkom Predstavnički dom uređuje svoj rad i rad radnog tijela Predstavničkog doma.

Zaključkom se mogu utvrđivati i obaveze Vlade Federacije i federalnih organa uprave u pogledu pripremanja zakona, drugih propisa i opštih akta ili obavljanja drugih poslova iz njenog djelokruga. https://www.anwalt-derbeste.de

Zaključkom Predstavnički dom može zauzimati stav u vezi sa pitanjima koje je razmatrao osim pitanja o stavu koje se izražava deklaracijom.

X. Ostvarivanje prava i dužnosti Predstavničkog doma prema Vladi Federacije i federalnim organima uprave


Član 230.


Prava i dužnosti Predstavnikog doma pema Vladi Federacije zasnivaju se i ostvaruju u skladu sa pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom Federacije i zakonom. Vlada Federacije odgovara Predstavničkom domu za predlaganje i provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata za čije su izvršavanje odgovorni organi u Federaciji i za usmjeravanje i usklađivanje rada federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave.

Član 235.


Predstavnički dom može, u okviru svog djelokruga, tražiti od Vlade Federacije:

- da pripremi nacrt, odnosno prijedlog zakona, drugog propisa ili opšteg akta;

- da izloži svoj stav o pojedinim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma;

- da dâ mišljenje o nacrtu, odnosno prijedlogu zakona, drugog propisa ili opšteg akta koji nije predložila Vlada Federacije, kao i o drugom prijedlogu ili materijalu koji se razmatra u Predstavničkom domu;

- da podnese izvještaj o određenom pitanju.

C. Zakon o fiskalnim sistemima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/09) I. Osnovne odredbe


Član 1. stav 1.
(Predmet)

(1) Ovim zakonom uređuju se pitanja: evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sistema; dijelova, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih sistema, tj. fiskalnih uređaja (fiskalne kase/štampači ili drugi fiskalni uređaji), terminala, softverskih aplikacija i ostalih fiskalnih proizvoda; fiskalni dokumenti; stavljanje u promet fiskalnih sistema; fiskalizacija fiskalnih sistema; evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa; servisiranje fiskalnih sistema; kontrola fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda; kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja; kontrola ovlaštenih servisa i ovlaštenih servisera; ovlaštenja za donošenje podzakonskih akta i kaznene odredbe.

IX. Ovlaštenja za donošenje podzakonskih akata


Član 51.
(Pravilnik)

(1) Bliže uslove za Sprovođenje odredbi člana 1. ovog zakona propisuje Ministar Pravilnikom.

(2) Ministar, pored propisivanja pojedinih postupaka lica i tehnika određenih ovim zakonom, pored Pravilnika, donijet će i druge podzakonske akte (pravila, uputstva, i sl.) kojima će bliže urediti materiju, a posebno:

a) vrste fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda, odnosno dijelova fiskalnog sistema,

.


.


c) način realizacije fiskalnih sistema,

.


.


.


(3) Ministar, uz pribavljeno mišljenje Komisije, bliže će urediti svojim aktom sljedeća pitanja:

p) druga pitanja u funkciji efikasnosti provođenja ovog zakona i pravilnika, posebno sa aspekta unapređenja i razvoja informacijskih tehnologija.

4) Ministar će u skladu sa članom 62. ovog zakona donijeti podzakonske akte iz st. 1., 2. i 3. ovog člana.

XIII. Prijelazne i završne odredbe


Član 62.
(Dinamika)

Ministarstvo posebnim aktom propisuje dinamiku provođenja ovog zakona i na osnovu toga obavještava svaku izabranu grupu obaveznika o planiranom postupku kontrole najmanje 30 dana prije početka postupka kontrole za tu grupu obaveznika.

D. Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/21)


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuje se dinamika zamjene fiskalnih sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine.

E. Akt Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-2040/21 od 06.12.2021. godine (osporena tačka 1. Zaključka) upućen Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i dr., kako slijedi:


Na osnovu člana 198. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, obavještavam Vas da je Predstavnički dom Parlamenta FBiH na 27. redovnoj sjednici održanoj 30.11.2021. godine razmatrao i primio na znanje Informaciju o Pravilniku o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Predstavnički dom je usvojio i sljedeće

ZAKLJUČKE


1. Predstavnički dom Parlamenta FBiH traži od Federalnog ministarstva finansija da stave van snage Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sistema u Federaciji BiH.

.


.


.


5. Činjenično stanje i stav Ustavnog suda Federacije


Analizom relevantnih ustavnih i zakonskih odredbi, u kontekstu postavljenog zahtjeva za davanje mišljenja, uz prethodno pribavljenu naprijed navedenu dokumentaciju, Ustavni sud Federacije je utvrdio sljedeće:

Pravilnik je donesen prema ovlaštenju koje je dato podnosiocu zahtjeva na osnovu Zakona. Iz diskusija na Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je vidljivo da se u pretežnom dijelu u suštini osporava kvalitet zakonskih rješenja koja su propisana, i sa stanovišta njegove provedbe i eventualnih posljedica primjene Pravilnika. Ne ulazeći u pravo zakonodavca da zakonski uredi materiju iz ove oblasti, što je isti i učinio donošenjem Zakona, Ustavni sud Federacije podsjeća da je isti zakonodavac za materiju koja se reguliše Pravilnikom ovlastio podnosioca zahtjeva da je uredi takvim podzakonskim aktom. Zakonodavac je imao i ima mogućnost da u okviru vršenja zakonodavne vlasti u okvirima zakonodavne politike, ukoliko to smatra potrebnim, reguliše i druga pitanja fiskalizacije uključujući dinamiku primjene Zakona, dakle i ona koja su sadržana u Pravilniku. No, postojeće i važeće zakonsko rješenje i odluka zakonodavca je bila da to prepusti podnosiocu zahtjeva u okviru njegovih ovlašenja za donošenje podzakonskih akata.

Pri svemu tom, Ustavni sud Federacije je stava da osim što postoji zakonski osnov za donošenje Pravilnika na strani podnosioca zahtjeva, on je istovremeno kao ministar nadležnog ministarstva, prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine ovlašten za samostalno regulisanje materije koja je predmet Pravilnika, sve dok je Zakon na snazi.

Stoga, po mišljenju ovog suda osporena tačka 1. Zaključka kojom se traži da se stavi van snage Pravilnik ne može i nema pravno dejstvo u odnosu na podnosioca zahtjeva koji je prema postojećem zakonskom rješenju i nadležnostima koje su mu propisane Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine u potpunosti ovlašten da samostalno donese Pravilnik.

Napominjemo da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kao osnov za donošenje osporene tačke 1. Zaključka kao i cijelog Zaključka naveo član 198. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na amandmansku proceduru donošenja zakona, što ovdje svakako nije slučaj. U skladu sa istim aktom taj dom, što je regulisano članom 153., može utvrđivati obaveze Vlade Federacije i federalnih organa uprave u pogledu pripremanja zakona, drugih propisa i opštih akata ili obavljanja drugih poslova iz njenog djelokruga, kao i da može zauzimati stav u vezi sa pitanjima koje je razmatrao, osim pitanja o stavu koje se izražava deklaracijom. Pritom, zahtjev (traženje) da se akt kao što je ovdje Pravilnik stavi van snage, eventualno može da izražava isključivo stav tog doma o nekom pitanju, ali ne i da ima, sve dok postoji ustavno i zakonsko ovlaštenje na strani podnosioca zahtjeva, obavezujuće dejstvo za istog.

Mišljenje objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Ovo mišljenje Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: dr. sc. Kata Senjak, predsjednica Suda, Vesna Budimir, Mirjana Čučković, Aleksandra Martinović i prof.dr. Edin Muminović, sudije Suda.

Broj U-3/22
18. marta 2022. godine
Sarajevo


Predsjednica
Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
Dr. sc. Kata Senjak, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]