BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5558
Službeni glasnik BiH, broj 85/22
Na osnovu člana 17. tačka 22. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 21.12.2022. godine, utvrdilo


KRITERIJE ZA OCJENJIVANJE RADA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA U TUŽILAŠTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE O OCJENJIVANJU


Član 1.
(Predmet)

Kriterijima za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: "Kriteriji") utvrđuje se način ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela, elementi ocjene rada i evidencije o ostvarenim radnim rezultatima i odsustvima s posla, kao i o ostvarenim radnim rezultatima tužilaštava i tužilačkih odjela kojima oni rukovode, te druga pitanja od značaja za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela.

Član 2.
(Svrha ocjenjivanja)

(1) Ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela provodi se u cilju unapređenja upravljanja pravosudnim institucijama, postizanja njihovog efektivnijeg, efikasnijeg i odgovornijeg rada, te jačanja povjerenja građana u pravosudni sistem.

(2) Ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela, u dijelu obavljanja tužilačke funkcije, provodi se u cilju koji je određen članom 2. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u BiH.

(3) Statističke podatke u postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela potrebno je koristiti uz odgovarajuće sadržajno obrazloženje.

(4) Podaci i informacije prikupljeni prilikom ocjenjivanja rada koristit će se za potrebe komisija, radnih grupa i drugih tijela Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

(5) Pojedinačna ocjena rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela može se objaviti u skladu s važećim zakonima o slobodi pristupa informacijama, ali bez navođenja elemenata na osnovu kojih se došlo do ocjene.

Član 3.
(Obim primjene Kriterija)

(1) Kriteriji će se primjenjivati prilikom ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) VSTV BiH će prema posebnim kriterijima ocjenjivati rad glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i Tužilaštva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) Ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela provodi se svake godine.

Član 4.
(Izuzeci od ocjenjivanja)

(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela ne ocjenjuje se kao nosilac te funkcije ukoliko je na funkciji bio kraće od jedne polovine perioda ocjenjivanja.

(2) Podaci o rezultatima rada nosioca pravosudne funkcije koje je on ostvario tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, u vezi sa individualnim radom na predmetima prilikom obavljanja rukovodilačke funkcije iz stava (1) ovog člana, obavezno se koriste prilikom utvrđivanja godišnje ocjene rada, zajedno sa podacima o njegovim rezultatima rada ostvarenim na drugoj funkciji koju je obavljao veći dio perioda ocjenjivanja.

(3) Glavni federalni tužilac odnosno glavni republički tužilac ocjenjuje rad tužioca koji je vršilac dužnosti glavnog tužioca u kantonalnom odnosno okružnom tužilaštvu u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja u skladu sa stavom (1) i (2) ovog člana.

(4) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šefovi odjela koji u vrijeme ocjenjivanja više ne obavljaju funkciju u pravosuđu neće se ocjenjivati, osim ukoliko oni to sami ne zatraže do trenutka prestanka obavljanja funkcije.

Član 5.
(Ocjenjivač)

(1) Glavni federalni tužilac odnosno glavni republički tužilac ocjenjuje rad glavnih tužilaca kantonalnih i okružnih tužilaštava.

(2) Glavni tužilac ocjenjuje rezultate rada zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela u tužilaštvu.

(3) Ocjenjivač iz stava (1) odnosno iz stava (2) ovog člana dužan je da prikupi podatke o radnim rezultatima ocjenjivanog nositelja pravosudne funkcije, koje je on ostvario obavljajući drugu pravosudnu funkciju u istom ili drugom tužilaštvu tokom kraćeg dijela perioda ocjenjivanja, shodno članu 5. stavu (4) Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini, i vrednovati ih prilikom utvrđivanja ocjene rada u skladu sa ovim Kriterijima.

(4) Glavni tužilac od kojeg se zatraže podaci prema stavu (3) ovog člana obavezan je da ih bez odlaganja dostavi ocjenjivaču.

(5) Ako u vrijeme provođenja postupka ocjenjivanja nije imenovan glavni tužilac koji je nadležan za ocjenjivanje ili je glavni tužilac trajno odsutan s funkcije, ocjenjivanje će provesti tužilac koji vrši dužnost glavnog tužioca.

(6) Ocjenjivač je dužan da utvrdi ocjenu rada nosiocu pravosudne funkcije u skladu sa stavom (1), (2) i (3) ovog člana ukoliko je ocjenjivani nosilac pravosudne funkcije veći period ocjenjivanja bio vršilac dužnosti glavnog tužioca ili šefa odjela.

(7) Ukoliko ocjenjivač iz stava (1) odnosno iz stava (2) ovog člana nije obavljao funkciju glavnog tužioca u toku ili u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ocjenjivanje se vrši nakon obavljenih konsultacija sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca u većem dijelu perioda ocjenjivanja, ukoliko je to moguće i svrsishodno.

(8) Ocjenjivač će evidentirati obavljene konsultacije sa osobom koja je obavljala dužnost glavnog tužioca, iz stava (7) ovog člana, na pratećem Obrascu za ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela.

Član 6.
(Objektivnost i nepristranost)

Ocjenjivač je odgovoran za tačnost podataka i objektivnost ocjene.

Član 7.
(Elementi ocjene rada)

(1) Glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela će se ocjenjivati po elementima ocjene rada koji su propisani ovim Kriterijima.

(2) Na osnovu zbira osvojenih bodova po pojedinim elementima ocjenjivanja, formirat će se konačna ocjena rada glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela.

POGLAVLJE II – EVIDENCIJE O OSTVARENIM INDIVIDUALNIM RADNIM REZULTATIMA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA, OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM REZULTATIMA ODJELA I TUŽILAŠTAVA


ODJELJAK A - EVIDENCIJE O OSTVARENIM INDIVIDUALNIM RADNIM REZULTATIMA GLAVNOG TUŽIOCA, ZAMJENIKA GLAVNOG TUŽIOCA I ŠEFOVA ODJELA


Član 8.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela)

(1) Tužilaštvo je dužno da vodi godišnju evidenciju o ostvarenoj orijentacijskoj normi glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela, ukoliko su isti obavezni da je ostvare prema članovima 19. stav (1) tačka a) i 20. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, kao i evidenciju o kvalitetu odluka i evidenciju o odsustvima za glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela.

(2) Tužilaštvo je dužno da vodi godišnju evidenciju o ostvarenoj orijentacijskoj normi glavnog tužioca u slučajevima kada neposredno rade na predmetima iako prema članu 19. stav (1) tačka b) i stavu (2) Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini nema obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada po predmetima.

Član 9.
(Primjena Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca za vođenje evidencija)

Evidencija o ostvarenoj orijentacijskoj normi, evidencija o kvalitetu optužnica i prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora, evidencija o kvalitetu naredbi o neprovođenju istraga i naredbi o obustavi istraga, evidencija o starosti riješenih i neriješenih predmeta, kao i evidencija o odsustvima s posla za glavne tužioce, zamjenike glavnih tužilaca i šefove odjela, vodi se na način propisan Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK B - EVIDENCIJE O OSTVARENIM KOLEKTIVNIM RADNIM REZULTATIMA ODJELA I TUŽILAŠTVA U CJELINI


Član 10.
(Evidencije o ostvarenim radnim rezultatima odjela i tužilaštva u cjelini)

Tužilaštva su dužna da vode godišnju evidenciju o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi odjela i tužilaštva u cjelini i ostvarenom kvalitetu odluka odjela i tužilaštva u cjelini.

Član 11.
(Evidencija o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi i ostvarenom kolektivnom kvalitetu odluka odjela i tužilaštva u cjelini)

(1) U evidenciju o ostvarenoj kolektivnoj orijentacijskoj normi unosi se podatak o aritmetičkoj sredini ostvarenih orijentacijskih normi tokom perioda ocjenjivanja za sve nosioce pravosudnih funkcija u tužilaštvu, osim za novoimenovane tužioce, tužioce koji su imenovani u drugu instituciju, odnosno tužioce koji su prestali sa radom iz različitih razloga kao što su: penzionisanje, podnošenje ostavke, smrt, gubitak radne sposobnosti, razrješenje od dužnosti, privremeno ili trajno udaljene od vršenja dužnosti itd., a koji su u periodu ocjenjivanja ostvarili ukupnu godišnju orijentacionu normu u vrijednosti nižoj od 20%.

(2) U skladu sa članom 18.-20. ovih Kriterija tužilaštvo vodi evidenciju i vrši obračun statističke kvalitete odluka glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela na obrascu koji propisuje VSTV BiH.

(3) Evidencija uputstava iz člana 21. ovih Kriterija sadrži hronološki pregled pismenih primjedbi tužilaštva, uputstava glavnog tužioca, izjašnjenja glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela o uputstvima i informacije glavnog tužioca o postupanju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela po uputstvima, s naznakom broja tužilačkog predmeta.

(4) Evidencija instrukcija glavnog tužioca iz člana 22. stava (1) tačka b) ovih Kriterija sadrži hronološki pregled instrukcija glavnog tužioca, izvještaja glavnog tužioca, zamjenika glavnih tužilaca i šefa odjela o postupanju po instrukcijama i informacije glavnog tužioca o postupanju glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela po instrukcijama sa statističkim pokazateljima.

ODJELJAK C - EVIDENCIJE KOJE SE ODNOSE NA ORGANIZACIJU I RUKOVOĐENJE ODJELOM I TUŽILAŠTVOM U CJELINI


Član 12.
(Evidencije u vezi s organizacijom i rukovođenjem odjelom i tužilaštvom u cjelini)

(1) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o broju primljenih i riješenih pritužbi na odluke tužilaca u skladu sa članom 19 Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Tužilaštvo će voditi evidenciju o broju i strukturi krivičnih djela zaduženih predmeta za svakog tužioca po odjelima.

(3) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o svim predmetima u kojima je nastupila zastarjelost.

(4) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o rješavanju starih predmeta.

(5) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o pristupu pretresima svakog tužioca pojedinačno.

(6) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o administrativno-stručnoj podršci koju je imao svaki tužilac.

(7) Tužilaštvo i odjel će voditi evidenciju o izdatim obaveznim uputstvima i realizaciji istih, evidenciju o dobivenim obaveznim uputstvima neposredno višeg tužilaštva i evidenciju o uspostavljenoj i održavanoj saradnji s agencijama za provođenje zakona i drugim organima, te evidenciju o održavanju Kolegija tužilaštva i odjela.

POGLAVLJE III - ELEMENTI OCJENE RADA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA


Član 13.
(Elementi ocjene rada)

(1) Elementi ocjene rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela u tužilaštvima su:

a) elementi koji se odnose na individualnu ostvarenu orijentacijsku normu, individualni kvalitet odluka i odnos prema radu glavnog tužioca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela u tužilaštvima ukoliko neposredno rade na predmetima;

b) kolektivna ostvarena orijentacijska norma i kolektivni kvalitet odluka tužilaštva i odjela i

c) organizacija i rukovođenje radom tužilaštva i odjela.

(2) Glavni tužioci i zamjenici glavnih tužilaca u Republičkom tužilaštvu Republike Srpske i Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (specijalni tužilac i posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) koji nemaju obavezu zaduživanja predmeta i neposrednog rada po predmetima, u skladu sa članom 19. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ocjenjivat će se po elementima ocjene rada iz stava (1) tačka b) i c) ovog člana.

(3) Zamjenici glavnih tužilaca u tužilaštvima u kojima nisu formirani odjeli ocjenjivat će se po elementima ocjene rada iz stava (1) tačka a) ovog člana, a u skladu s Kriterijima za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

(4) Zamjenici glavnih tužilaca Republičkog tužilaštva Republike Srpske i Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine, osim specijalnog tužioca i posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, će se ocjenjivati u skladu sa članom 17. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK A - ELEMENTI OCJENE INDIVIDUALNOG RADA GLAVNIH TUŽILACA, ZAMJENIKA GLAVNIH TUŽILACA I ŠEFOVA ODJELA


Član 14.
(Ocjena po elementu individualnog rada na predmetima glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefova odjela)

(1) Ocjenjivanje individualnog rada na predmetima glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela vršit će se obračunavanjem i bodovanjem individualno ostvarene orijentacijske norme, individualno ostvarenog kvaliteta odluka i odnosa prema radu, a uz primjenu članova od 16. do 22. Kriterija za ocjenjivanje rada tužilaca u Bosni i Hercegovini.

(2) Ocjena rada utvrđena u skladu sa stavom (1) ovog člana predstavlja jedan od elemenata ukupne ocjene glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela.

Član 15.
(Utvrđivanje ocjene po elementu individualnog rada na predmetima)

(1) Bodovanje individualnih rezultata rada glavnih tužilaca, obavlja se na sljedeći način za:

a)


individualno ostvarenu orijentacijsku normu


20 bodova;

b)


individualno ostvareni kvalitet odluka


15 bodova;

c)


individualni odnos prema radu


5 bodova;

 


(2) Bodovanje individualnih rezultata rada zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela obavlja se na slijedeći način za:

a)


individualno ostvarenu orijentacijsku normu


25 bodova;

b)


individualno ostvareni kvalitet odluka


20 bodova;

c)


individualni odnos prema radu


5 bodova;

 


Član 16.
(Ocjena individualno ostvarene orijentacijske norme)

(1) Individualno ostvarena orijentacijska norma obračunavat će se prema Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(2) Na osnovu individualno ostvarene orijentacijske norme glavnom tužiocu dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene orijentacijske norme


0 bodova;

b)


51 – 60%


ostvarene orijentacijske norme


4 boda;

c)


61 – 70%


ostvarene orijentacijske norme


8 bodova;

d)


71 – 80%


ostvarene orijentacijske norme


12 bodova;

e)


81 – 90%


ostvarene orijentacijske norme


16 bodova;

f)


91 – 100%


ostvarene orijentacijske norme


18 bodova;

g)


više od 100%


ostvarene orijentacijske norme


20 bodova.

 


(3) Na osnovu individualno ostvarene orijentacijske norme zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


ostvarene orijentacijske norme


0 bodova;

b)


51 – 60%


ostvarene orijentacijske norme


5 bodova;

c)


61 – 70%


ostvarene orijentacijske norme


10 bodova;

d)


71 – 80%


ostvarene orijentacijske norme


15 bodova;

e)


81 – 90%


ostvarene orijentacijske norme


20 bodova;

f)


91 – 100%


ostvarene orijentacijske norme


22 boda;

g)


više od 100%


ostvarene orijentacijske norme


25 bodova.

 


(4) Ocjena glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela ne može biti umanjena ako postoje opravdani razlozi za preračun norme koji su navedeni u članu 24. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, ukoliko je glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela u periodu ocjenjivanja bio zadužen nedovoljnim brojem predmeta za ispunjenje orijentacijske norme shodno članu 25. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, tužilac će se ocjenjivati u skladu sa članom 17. ovih Kriterija.

Član 17.
(Opravdani razlozi za preračun i neispunjenje godišnje norme)

(1) Opravdani razlozi za preračun, odnosno neispunjenje godišnje norme su utvrđeni članom 24. i članom 25. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, a kako slijedi:

a) odsustvo zbog bolovanja i prisustva sjednicama i sastancima radnih tijela VSTV BiH;

b) odsustvo odobreno u skladu s pozitivnim pravnim propisima, na osnovu odluke glavnog tužioca ili VSTV BiH;

c) vrijeme utrošeno na putovanje u sudove izvan sjedišta tužilaštva iz člana 12. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini;

d) nedovoljan broj predmeta koji su dodijeljeni glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela u rad u periodu ocjenjivanja.

(2) Ako je glavni tužilac zbog opravdanih razloga za preračun godišnje norme iz stava (1) tačke a), b) i c) ovog člana proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, usljed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada propisanom Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, bodovat će se prema skali iz člana 16. stav (2) ovih Kriterija, prema procentu ostvarene orijentacijske norme proporcionalno vremenu provedenom na radu.

(3) Ako je zamjenik glavnog tužioca i šef odjela zbog opravdanih razloga za preračun godišnje norme iz stava (1) tačke a), b) i c) ovog člana proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a manje od ukupnog perioda ocjenjivanja, uslijed čega nije donio broj odluka koji odgovara godišnjem rezultatu rada propisanom Pravilnikom o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, bodovat će se prema skali iz člana 16. stav (3) ovih kriterija, prema procentu ostvarene orijentacijske norme proporcionalno vremenu provedenom na radu.

(4) Glavni tužilac koji je proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a koji nije mogao ostvariti godišnju normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, u vezi sa odredbama člana 17. stav (1) tačka d) i člana 17. stav (2) ovih Kriterija, bodovat će se na osnovu procenta riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta s kojima je bio zadužen u periodu ocjenjivanja, prema sljedećoj skali:

a)


do 50 %


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 – 60%


riješenih predmeta


4 boda;

c)


61 – 70%


riješenih predmeta


8 bodova;

d)


71 – 80%


riješenih predmeta


12 bodova;

e)


81 – 90%


riješenih predmeta


16 bodova;

f)


91 – 94%


riješenih predmeta


18 bodova;

g)


95 – 100%


riješenih predmeta


20 bodova.

 


(5) Zamjenik glavnog tužioca i šef odjela koji je proveo na radu više od jedne polovine perioda ocjenjivanja, a koji nije mogao ostvariti godišnju normu zbog nedovoljnog broja predmeta u radu, u vezi sa odredbama člana 17. stav (1) tačka d) i člana 17. stav (3) ovih Kriterija, bodovat će se na osnovu procenta riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta s kojima je bio zadužen u periodu ocjenjivanja, prema sljedećoj skali:

a)


do 50%


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 – 60


riješenih predmeta


5 bodova;

c)


61 – 70%


riješenih predmeta


10 bodova;

d)


71 – 80%


riješenih predmeta


15 bodova;

e)


81 – 90%


riješenih predmeta


20 bodova;

f)


91 – 94%


riješenih predmeta


22 boda;

 


g) 95 – 100% riješenih predmeta 25 bodova.

(6) Iz izračuna iz stava (4) i (5) ovog člana izuzimaju se KTN predmeti, kao i predmeti koji nisu obuhvaćeni planom rješavanja starih predmeta u tekućoj godini koji nisu riješeni u periodu ocjenjivanja, te predmeti koji nisu mogli biti riješeni s obzirom na vrijeme zaprimanja u tužilaštvo i zakonom propisane rokove za preduzimanje radnji u predmetu.

(7) Ocjenjivač će navesti i obrazložiti da je ocjenjivanje rada provedeno prema stavu (1) tačka a), b) ili c), odnosno prema stavu (1) tačka d) ovog člana. Ocjenjivač će, prilikom utvrđivanja rezultata rada na osnovu stava (1) tačka d) i stava (4) i (5) ovog člana, posebno navesti da je ocjenjivanje rada provedeno u okolnostima nedovoljnog broja predmeta u radu glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela, kao i tužilaštva u cjelini, objasniti uzroke nastanka takvih okolnosti i obrazložiti bodovanje prema stavu (4) i (5) ovog člana.

Član 18.
(Ocjena individualnog ostvarenog kvaliteta optužnica)

(1) Kvalitet optužnica glavnog tužioca ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 0 bodova;

b)


od10,1% do 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 4 boda;

c)


od 6,1% do 10%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 8 bodova

d)


od 3,1% do 6%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 12 bodova;

e)


do 3%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 15 bodova.

 


(2) Kvalitet optužnica zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe, te na osnovu broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 0 bodova;

b)


od 10,1% do 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 5 bodova;

c)


od 6,1% do 10%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 10 bodova;

d)


od 3,1% do 6%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 15 bodova;

e)


do 3%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda


– 20 bodova.

 


(3) Kvalitet odluka glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela koji radi na maloljetničkom referatu ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda u ocjenjivanom periodu, na način propisan u stavu (1) i (2) ovog člana.

(4) Kvalitet optužnica glavnog tužioca koji radi na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala, korupcije i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;

b)


od 41 do 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 4 boda;

c)


od 31 do 40%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 8 bodova;

d)


od 21 do 30%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;

e)


do 20%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova

 


(5) Kvalitet optužnica zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela koji radi na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala, korupcije i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;

b)


od 41 do 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 5 bodova;

c)


od 31 do 40%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 10 bodova;

d)


od 21 do 30%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova;

e)


do 20%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 20 bodova.

 


Član 19.
(Ocjena individualnog ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga)

(1) Kvalitet naredbi glavnog tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;

b)


od 10,1 do 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 4 boda;

c)


od 6,1 do 10%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 8 bodova;

d)


od 3,1 do 6%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova;

e)


do 3%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova

 


(2) Kvalitet naredbi zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;

b)


od 10,1do 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 5 bodova;

c)


od 6,1 do 10%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 10 bodova;

d)


od 3,1 do 6%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova;

e)


do 3%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 20 bodova.

 


(3) U broj naredbi tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ne ubrajaju se naredbe koje tužioci donesu u KTN predmetima (predmeti konkretnog krivičnog djela s nepoznatim počiniocem iz oblasti općeg kriminala).

(4) Ukoliko glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela nije imao nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage, dodijelit će mu se 15 odnosno 20 bodova, u skladu sa stavom (1) ili (2) ovog člana.

Član 20.
(Utvrđivanje ocjene rada po osnovu individualnog ostvarenog kvaliteta odluka)

(1) Ocjena za individualni ostvareni kvalitet odluka glavnog tužioca utvrđuje se na osnovu individualnog ostvarenog kvaliteta optužnica i individualnog ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 18. stav (1) i (4) i ostvarenih bodova na osnovu člana 19. stav (1) ovih Kriterija.

(2) Individualni ostvareni kvalitet optužnica glavnog tužioca utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 18. stav (1) i (4) ovih Kriterija.

(3) Ocjena za individualni ostvareni kvalitet odluka zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela utvrđuje se na osnovu individualnog ostvarenog kvaliteta optužnica i individualnog ostvarenog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 18. stav (2) i (5) i ostvarenih bodova na osnovu člana 19. stav (2) ovih Kriterija.

(4) Individualni ostvareni kvalitet optužnica zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 18. stav (2) i (5) ovih Kriterija.

(5) Rezultati glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela po osnovu individualnog ostvarenog kvaliteta odluka ocijenit će se bodovanjem po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) i (3) ovog člana ukoliko glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela u toku perioda ocjenjivanja nije donosio neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(6) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela dodijelit će se 15 odnosno 20 bodova na osnovu individualnog ostvarenog kvaliteta odluka ukoliko nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 21.
(Individualni kvalitet odluka – negativni bodovi)

(1) Broj bodova koji je ostvaren na osnovu člana 18. stav (2) i (5) i člana 19. stav (2) ovih Kriterija umanjuje se za 0,5 bodova za svaku podignutu optužnicu, odnosno podneseni prijedlog sudu bilo koje vrste, ili bilo koji akt koji u okviru rada na predmetu napiše zamjenik glavnog tužioca ili šef odjela u periodu ocjenjivanja prije čijeg podnošenja sudu ili drugom nadležnom organu glavni tužilac zatraži pismenim uputstvom od postupajućeg zamjenika glavnog tužioca ili šefa odjela da se isti izmijeni ili dopuni u bitnim elementima, uključujući primjedbe od strane Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS evidentirane tokom obavljanja nadzora u konkretnom predmetu i postupanju po pravnim lijekovima.

(2) Odredba stava (1) ovog člana, primjenjuje se shodno na glavne tužioce u odnosu na broj bodova koji je ostvaren na osnovu člana 18. stav (1) i (4) i člana 19. stav (1) ovih Kriterija, u slučaju da se u vezi s njihovim postupanjem u pojedinačnom predmetu evidentiraju primjedbe od strane Federalnog tužilaštva FBiH i Republičkog tužilaštva RS tokom obavljanja nadzora u konkretnom predmetu i postupanju po pravnim lijekovima

Član 22.
(Ocjena za odnos prema radu)

(1) Odnos prema radu glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela ocjenjivat će se prema sljedećim parametrima:

a)


realizacija plana rješavanja starih predmeta, odnosno realizacija predmeta iz akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina– 2,5 boda;

b)


u potpunosti izvršena obavezna uputstva glavnog tužioca Tužilaštva BiH, glavnog tužioca Federalnog tužilaštva FBiH, glavnog tužioca Republičkog tužilaštva RS, glavnih tužilaca kantonalnih/okružnih tužilaštava i glavnog tužioca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, u vezi s primjenom Zakona o krivičnom postupku u pogledu postupanja po predmetima, poštivanja rokova, prisustva kolegijima i odnosa prema strankama i saradnicima – 2,5 boda.

 


(2) U vezi sa stavom (1) tačka a) na osnovu procenta riješenih predmeta iz plana, glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela će se dodijeliti određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova

b)


51 – 60%


realizacije plana


0,5 boda

c)


61 – 75%


realizacije plana


1 boda

d)


76 – 90%


realizacije plana


1,5 boda

e)


91 – 95%


realizacije plana


2 bodova

f)


96 – 100%


realizacije plana


2,5 bodova

 


(3) VSTV BiH utvrđuje koji se predmeti smatraju starim predmetima u tužilaštvima.

(4) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se 2,5 bodova za parametar iz stava (1) tačka a) ovog člana, pod uvjetom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

(5) U tužilaštvima koja imaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta, glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela koji nije obuhvaćen ovim planom dodijelit će se 2,5 bodova za parametar iz stava (1) tačka a) ovog člana, pod uslovom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

ODJELJAK B – ELEMENTI OCJENE KOLEKTIVNE OSTVARENE ORIJENTACIJSKE NORME I KOLEKTIVNOG KVALITETA ODLUKA TUŽILAŠTVA I ODJELA


Član 23.
(Utvrđivanje ocjene po elementima ostvarenih kolektivnih rezultata rada tužilaštva odnosno odjela)

Bodovanje ostvarenih kolektivnih rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela obavlja se na sljedeći način za:

a)


ostvarenu kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva ili odjela


15 bodova;

b)


ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva ili odjela


15 bodova.

 


Član 24.
(Ocjena ostvarene kolektivne orijentacijske norme tužilaštva i

odjela tužilaštva)

(1) Ostvarenu kolektivnu orijentacijsku normu tužilaštva čini aritmetička sredina ostvarenih orijentacijskih normi svih tužilaca tužilaštva.

(2) Na osnovu ostvarene kolektivne orijentacijske norme tužilaštva, ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu određeni broj bodova kako slijedi:

a)


do 50 %


ostvarene kolektivne norme


0 bodova;

b)


51 – 60%


ostvarene kolektivne norme


3 boda;

c)


61 – 70%


ostvarene kolektivne norme


6 bodova;

d)


71 – 80%


ostvarene kolektivne norme


9 bodova;

e)


81 – 90%


ostvarene kolektivne norme


11 bodova;

f)


91 – 100%


ostvarene kolektivne norme


13 bodova;

g)


više od 100 %


ostvarene kolektivne norme


15 bodova.

 


a)


do 50 %


riješenih predmeta


0 bodova;

b)


51 – 60%


riješenih predmeta


3 boda;

c)


61 – 70%


riješenih predmeta


6 bodova;

d)


71 – 80%


riješenih predmeta


9 bodova;

e)


81 – 90%


riješenih predmeta


11 bodova;

f)


91 – 94%


riješenih predmeta


13 bodova;

g)


95 – 100 %


riješenih predmeta


15 bodova.

 


(5) Prilikom obračuna procenta iz stava (4) ovog člana shodno se primjenjuje odredba iz člana 17. stav (6) ovih Kriterija.

(6) Glavni tužioci, zamjenici glavnih tužilaca i šefovi odjela su dužni posebno obrazložiti eventualno ostvarenje kolektivne orijentacijske norme tužilaštva ispod 100%.

Član 25.
(Način računanja ostvarene kolektivne orijentacijske norme tužilaštva i odjela)

(1) Ostvarena kolektivna orijentacijska norma tužilaštva ili odjela se izračunava kao aritmetička sredina pojedinačno ostvarenih godišnjih orijentacijskih normi svih tužilaca u tužilaštvu ili odjelu.

(2) Pojedinačna ostvarena godišnja orijentacijska norma tužilaca iz stava (1) ovog člana se izračunava u skladu sa članom 12. Uputstva za primjenu Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

Član 26.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva i odjela tužilaštva)

Ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva odnosno odjela se izražava kao:
a) odnos ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe, optuženi oslobođen od optužbe i broja pravosnažnih rješenja o odbijanju optužnica, i odnosa ukupnog broja podnesenih prijedloga za izricanje odgojnih mjera i maloljetničkog zatvora i ukupnog broja prihvaćenih, odnosno neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda; te

b) odnos ukupnog broja naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage i ukupnog broja rješenja glavnog tužioca o usvajanju i odbijanju pritužbi na ove naredbe, u ocjenjivanom periodu.

Član 27.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica tužilaštva i odjela tužilaštva)

(1) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva odnosno odjela iz člana 26. tačka a), ocjenjivač će dodijeliti glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca odnosno šefu odjela određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


preko 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda - 0 bodova;


 

b)


od 10,1 – 20%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda


- 4 boda;

c)


od 6,1 – 10%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda


- 8 bodova;

d)


od 3,1 – 6%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda


- 12 bodova;

e)


do 3%


nepotvrđenih optužnica, odbijajućih odnosno oslobađajućih presuda, te ukupnog broja neprihvaćenih prijedloga i obustavljenih postupaka od strane suda


- 15 bodova.

 


(2) Na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica tužilaštva odnosno odjela, glavni tužilac, zamjenik glavnog tužioca i šef odjela koji radi na predmetima privrednog kriminala, organiziranog kriminala, korupcije i ratnih zločina ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja podignutih optužnica i ukupnog broja pravosnažnih presuda u kojima su odbijene optužbe te optuženi oslobođen od optužbe, srazmjerno ukupnom broju podignutih optužnica u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 0 bodova;

b)


od 41 do 50%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 4 boda;

c)


od 31 do 40%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 8 bodova;

d)


od 21 do 30%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 12 bodova;

e)


do 20%


odbijajućih, odnosno oslobađajućih presuda – 15 bodova.

 


Član 28.
(Ocjena ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga)

(1) Kolektivni kvalitet naredbi o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ocjenjuje se na osnovu ukupnog broja ovih odluka koje su donijete u ocjenjivanom periodu i ukupnog broja rješenja o uvažavanju pritužbi na ove naredbe koja glavni tužilac donese u ocjenjivanom periodu, na sljedeći način:

a)


preko 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 0 bodova;

b)


od 10,1 do 20%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 4 boda;

c)


od 6,1 do 10%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 8 bodova;

d)


od 3,1 do 6%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 12 bodova;

e)


do 3%


uvaženih pritužbi od ukupnog broja naredbi – 15 bodova.

 


(2) U broj naredbi tužioca o neprovođenju istrage i naredbi o obustavi istrage ne ubrajaju se naredbe koje tužioci donesu u KTN predmetima (predmeti konkretnog krivičnog djela s nepoznatim počiniocem iz oblasti općeg kriminala).

(3) Ukoliko tužilaštvo odnosno odjel nije imalo nijednu pritužbu na donesene naredbe o neprovođenju i obustavi istrage glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela dodijelit će se 15 bodova.

Član 29.
(Utvrđivanje ocjene rada po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka tužilaštva i odjela tužilaštva)

(1) Ocjena za ostvareni kolektivni kvalitet odluka tužilaštva odnosno odjela utvrđuje se na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta optužnica i ostvarenog kolektivnog kvaliteta naredbi o neprovođenju i obustavi istraga tako što se ustanovi prosječna vrijednost ostvarenih bodova na osnovu člana 27. stav (1) i (2) i ostvarenih bodova na osnovu člana 28. ovih Kriterija.

(2) Ostvareni kolektivni kvalitet optužnica utvrđuje se na osnovu obračuna prosječne vrijednosti ostvarenih bodova prema parametrima iz člana 27. stav (1) i (2) ovih Kriterija.

(3) Rezultati tužilaštva odnosno odjela po osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka boduju se po jednoj od odredaba ovih Kriterija koje su navedene u stavu (1) ovog člana ukoliko tužilaštvo odnosno odjel u toku perioda ocjenjivanja nije donosilo neke od odluka koje su predviđene u tim odredbama.

(4) Glavnom tužiocu, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela dodijelit će se 15 bodova na osnovu ostvarenog kolektivnog kvaliteta odluka ukoliko nije radio na predmetima koji podliježu provjeri kvaliteta, a radi se o predmetima koji su normirani po Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini.

ODJELJAK C - ELEMENTI OCJENE ORGANIZACIJE I RUKOVOĐENJA RADOM TUŽILAŠTVA ODNOSNO ODJELA


Član 30.
(Ocjena glavnog tužioca za organizaciju i rukovođenje radom tužilaštva)

(1) Glavni tužilac za organizaciju i rukovođenje radom tužilaštva ocjenjivat će se na osnovu procjene ocjenjivača, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir sljedeće parametre:

a) izvršenje godišnjeg plana rada tužilaštva donesen u skladu sa članom 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - do 5 bodova;

b) izvršenje godišnjeg plana tužilaštva za rješavanje starih predmeta (prijava i istraga) prema članu 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini - do 5 bodova;

c) osigurani jednaki uslovi za rad svim tužiocima u tužilaštvu u smislu ravnomjernog zaduženja tužilaca predmetima po broju i složenosti/strukturi, kao i ujednačenost administrativno-stručne podrške i ostalih uslova za nesmetan rad tužilaca - do 3 boda;

d) davanje obaveznih uputstava zamjenicima glavnih tužilaca, šefovima odjela i tužiocima i njihova realizacija, te održavanje Kolegija tužilaštva i odjela - do 5 bodova;

e) izvještavanje višeg tužilaštva i postupanje po uputstvima višeg tužilaštva - do 5 bodova;

f) organiziranje saradnje s agencijama za provođenje zakona i drugim organima vezanim za rad na predmetima – do 2 boda;

g) u potpunosti blagovremeno riješene pritužbe na tužilačke odluke – do 5 bodova.

(2) Na osnovu realizacije plana rješavanja starih predmeta odnosno predmeta iz akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina iz stava (1) tačka b) ovog člana, glavnom tužiocu će se dodijeliti određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova;

b)


51 – 60%


realizacije plana


1 bod;

c)


61 – 70%


realizacije plana


2 boda;

d)


71 – 80%


realizacije plana


3 boda;

e)


81 – 90%


realizacije plana


4 boda;

f)


91 – 100%


realizacije plana


5 bodova.

 


(3) Glavnim tužiocima u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se 5 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana, pod uvjetom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

4) Blagovremeno riješenom pritužbom smatra se pritužba riješena u skladu sa odredbama važećih zakonskih propisa kojima su regulisani rokovi za rješavanje pritužbi ili odredbama podzakonskih propisa donesenim od strane nadležnog tužilaštva, a kojima su regulisani rokovi za rješavanje pritužbi.

5) Ukoliko rokovi za rješavanje pritužbi nisu definisani važećim odredbama zakonskih ili podzakonskih propisa shodno stavu (4) ovog člana blagovremeno riješenom pritužbom u smislu Kriterija za ocjenjivanje smatra se pritužba riješena u roku od 1 (jednog) mjeseca, a najduže u roku od 3 (tri) mjeseca nakon njenog prijema u tužilaštvo.

Član 31.
(Ocjena zamjenika glavnog tužioca i šefa odjela za organizaciju i rukovođenje radom odjela)

(1) Zamjenici glavnih tužilaca i šefovi odjela za organizaciju i rukovođenje radom odjela ocjenjivat će se na osnovu procjene ocjenjivača, koji će, prilikom ocjenjivanja, uzeti u obzir sljedeće parametre:

a) izvršenje godišnjeg plana rada odjela donesen u skladu sa članom 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 5 bodova;

b) izvršenje godišnjeg plana odjela za rješavanje starih predmeta (prijava i istraga) prema članu 6. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini – do 5 bodova;

c) osigurani jednaki uslovi za rad svim tužiocima u odjelu u smislu ravnomjernog zaduženja tužilaca predmetima po broju i složenosti/strukturi, kao i ujednačenost administrativno-stručne podrške i ostalih uslova za nesmetan rad tužilaca - do 3 boda; https://www.anwalt-derbeste.de

d) davanje obaveznih uputstava šefovima odjela i tužiocima i njihova realizacija, te održavanje Kolegija odjela – do 5 bodova;

e) organiziranje saradnje s agencijama za provođenje zakona i drugim organima vezanim za rad na predmetima – do 2 boda;

(2) Na osnovu realizacije plana rješavanja starih predmeta odnosno predmeta iz akcionog plana za rad na predmetima ratnih zločina iz stava 1 tačka b) ovog člana, zamjeniku glavnog tužioca i šefu odjela dodijelit će se određeni broj bodova, kako slijedi:

a)


do 50%


realizacije plana


0 bodova;

b)


51 – 60%


realizacije plana


1 bod;

c)


61 – 70%


realizacije plana


2 boda;

d)


71 – 80%


realizacije plana


3 boda;

e)


81 – 90%


realizacije plana


4 boda;

f)


91 – 100%


realizacije plana


5 bodova.

 


(3) Zamjenicima glavnih tužilaca i šefovima odjela u tužilaštvima koja nemaju obavezu izrade plana rješavanja starih predmeta dodijelit će se 5 bodova za parametar iz stava (1) tačka b) ovog člana, pod uvjetom da su se u rad uzimali predmeti po starosti inicijalnog akta.

POGLAVLJE IV - MJERE ZA UNAPREĐENJE RADA, UTVRĐIVANJE OCJENE RADA, SADRŽAJ OBRAZACA ZA OCJENU, POSTUPAK OCJENJIVANJA I PODNOŠENJA PRIGOVORA NA OCJENU RADA


Član 32.
(Mjere za unaprjeđenje rada)

(1) Ocjenjivač je dužan u svojoj ocjeni rada navesti pojašnjenje radnih rezultata, moguće i potrebne mjere za unaprjeđenje rada glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela koji je ocijenjen sa ocjenom rada "nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela" ili "zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela", kao što su organizacija interne edukacije u tužilaštvu, dodatna specifična obuka i slično.

(2) Ocjenjivač može u svojoj ocjeni rada navesti i mjere za unaprjeđenje rada tužioca koji su ocijenjeni sa ocjenom rada "dobro obavlja tužilačku funkciju" ili "uspješno obavlja tužilačku funkciju".

Član 33.
(Utvrđivanje ocjene rada)

(1) Ocjena rada glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca/šefa odjela formira se na osnovu zbira ocjena po pojedinačnim elementima ocjenjivanja, kako slijedi:

a)


do 50 bodova


- nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela;

b)


51 – 64 bodova


- zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela;

c)


65 – 80 bodova


- dobro obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela;

d)


81 – 94 bodova


 šefa odjela;

e)


95 – 100 bodova


- izuzetno uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca/zamjenika glavnog tužioca, šefa odjela.

 


(2) U slučaju da glavni tužilac nije obavezan neposredno raditi na predmetima, ocjena se formira kako slijedi:

a)


do 30 bodova


- nezadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;

b)


31 – 38 bodova


- zadovoljavajuće obavlja funkciju glavnog tužioca;

c)


39 – 47 bodova


- dobro obavlja funkciju glavnog tužioca;

d)


48 – 55 bodova


- uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca;

e)


56 – 60 bodova


- izuzetno uspješno obavlja funkciju glavnog tužioca.

 


(3) U slučaju da specijalni tužilac i posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca nije obavezan neposredno raditi na predmetima, ocjena se formira kako slijedi:

a)


do 25 bodova


- nezadovoljavajuće obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog


zamjenika glavnog federalnog tužioca;

b)


26 – 32 bodova


- zadovoljavajuće obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog


zamjenika glavnog federalnog tužioca;

c)


33 – 39 bodova


- dobro obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika


glavnog federalnog tužioca;

d)


40 – 46 bodova


- uspješno obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog zamjenika


glavnog federalnog tužioca;

e)


47 – 50 bodova


- izuzetno uspješno obavlja funkciju specijalnog tužioca i posebnog


zamjenika glavnog federalnog tužioca.

 


Član 34.
(Postupak ocjenjivanja rada)

Sadržaj obrazaca za ocjenu rada, postupak ocjenjivanja, podnošenje prigovora na ocjenu rada i odlučivanje po prigovoru na ocjenu rada uredit će se Pravilnikom o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odjeka i tužilaca broj: 06-02-3-3489/2016 od 14.12.2016. godine i Dopuni Pravilnika o postupku ocjenjivanja rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca, šefova odjela/odsjeka i tužilaca broj: 06-09-1-3283/2018 od 23.10.2018. godine.

POGLAVLJE V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 35.
(Obavezujuća tumačenja)

VSTV BiH daje tumačenja u pogledu pitanja koja se odnose na primjenu ovih kriterija.

Član 36.
(Prestanak važenja)

Kriteriji za ocjenjivanje rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela/odsjeka u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 01/21") prestat će važiti nakon što se okonča postupak ocjenjivanja rada za 2022. godinu.

Član 37.
(Stupanje na snagu)

(1) Kriteriji stupaju na snagu 8 (osam) dana nakon njihove objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se na ocjenjivanje rezultata rada glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i šefova odjela počev od 2023. godine.

(2) Obrasci koji su predviđeni ovim kriterijima bit će objavljeni na internet portalu VSTV BiH.

Broj 06-09-1-4015-2/2022
21. decembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik VSTV BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]