BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#844
Izricanje kazne ranije osuđenoj osobi

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON _________
KANTONALNI SUD U ________
Broj: _________________
_________, _____godine


U IME FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE !


Kantonalni sud u ________, u vijeću sastavljenom od sudija F.Lj. kao predsjednice vijeća, H.M. i S.V. kao članova vijeća, uz sudjelovanje F.S. kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog E.M., zbog krivičnog djela - Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine - iz člana 328. stav 2. u vezi sa članom 323. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a po optužnici Kantonalnog tužiteljstva Kantona ______ broj _______ od _______ godine, nakon održanog javnog glavnog pretresa dana ______ godine u prisustvu kantonalnog tužitelja R.B., optuženog E.M. i njegovog branitelja K.M., advokata iz _______, donio je i istog dana javno objavio


P R E S U D U


Optuženi E.M., zv „Miki“, sin Ž. i G. rođene K., rođen _______ godine u _______, nastanjen u ______, Ulica _____ broj _____, po narodnosti Srbin, državljanin Bosne i Hercegovine, JMBG ..., pismen sa završenom elektrotehničkom školom, električar, nezaposlen, oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, vojsku služio, vodi se u vojnoj evidenciji u VO ________, bez čina, nije odlikovan, slabog imovnog stanja, osuđivan presudom Općinskog suda ______ broj ________ od ________ godine zbog krivičnog djela - Sudjelovanje u tuči - iz člana 179. ranijeg KZ FBiH, za koje mu je izrečena uvjetna osuda sa utvrđenom kaznom zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a koja se neće izvršiti ako u roku od jedne godine ne učini novo krivično djelo i presudom Kantonalnog suda u _______ broj _________ od ________ godine, koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Federacije BiH broj ______ od ________ godine, zbog krivičnih djela iz člana 43. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i - Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga - iz člana 239. stav 3. KZ FBiH, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 mjeseci, kaznu nije izdržao u cjelosti, nalazi se u pritvoru u Kazneno-popravnom zavodu u _______ od _______ godine,

KRIV JE

što je:

dana _______ godine, oko 22,50 časova, u _______, općina _______, u ulici ____ do broj __, ispred ugostiteljskog objekta „___“, gdje je bio okupljen veći broj ljudi, iz svog pištolja marke CZ cal. 7,62 mm, M–57, fabričkog broja ..., koji je prethodno uzeo od R.E., ne gledajući u pravcu u kojem je pucao i usmjerivši cijev pištolja na dole, ispalio tri hica u blizini grupe osoba u kojoj je došlo do sukoba između K.S. i T. R., a koji je smirivao M.M., svjestan da time, s obzirom na upotrijebljeno sredstvo i prisustvo većeg broja osoba, može izazvati opasnost za život ljudi i na koju posljedicu je i pristao kao i da na taj način može biti prouzrokavana smrt neke osobe ali je olako držao da takva posljedica neće nastupiti, pa su od ispaljenih hitaca dva zrna pogodila M.M. u donji dio tijela, nanijevši mu tom prilikom prostrijelnu ranu kroz lijevu i desnu natkoljenicu, te zastrelinu trbuha i karlice, koja je prouzrokovala ireverzibilno krvarenje, od kojih povreda je M. M. istog dana preminuo,

čime je učinio krivično djelo - Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine - iz člana 328. stav 2. u vezi sa članom 323. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, za koje mu se, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i uz primjenu člana 49. stav 1. KZ FBiH, utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci,

te mu se, na osnovu člana 56. stav 1. KZ FBiH, kao utvrđena uzima i jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, koja mu je izrečena presudom Kantonalnog suda u _____ broj _______ od ________ godine, koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj ______ od ________ godine,

pa se optuženi E.M., uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ FBiH,


O S U Đ U J E

na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.


Na osnovu člana 57. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u izrečenu kaznu zatvora optuženom E.M. se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od ________ godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne, a, na osnovu člana 56. stav 1. KZ FBiH i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora izrečene presudom Kantonalnog suda u _______ br. _____ od ________ godine, koja je preinačena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine br. ______ od _______ godine, od _____. godine do _________ godine.

Na osnovu člana 78. stav 1. KZ FBiH, optuženom E.M. izriče se sigurnosna mjera - Oduzimanje predmeta, te mu se oduzima pištolj marke CZ, cal. 7,62$ mm, M–57, fabrički broj ..., sa okvirom i četiri metka cal. 7,62 mm.

Na osnovu člana 212. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP FBiH), oštećeni M.B. i M.K. se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

Na osnovu člana 202. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, optuženi E.M. se oslobađa dužnosti naknade troškova krivičnog postupka.

O B R A Z L O Ž E N J E

Optužnicom Kantonalnog tužiteljstva Kantona _______ broj ______ od _______ godine, koja je, odlukom sudije za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u _____, potvrđena dana ________ godine, optuženom E.M. stavljeno je na teret krivično djelo - Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine - iz člana 328. stav 2. u vezi sa članom 323. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

Nakon što je optuženi na glavnom pretresu izjavio da je razumio navode iz pročitane optužnice, kantonalni tužitelj je u svom uvodnom izlaganju izjavio da će dokazima čije je izvođenje predloženo u optužnici dokazati da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje. Branitelj optuženog je u svom uvodnom izlaganju izjavio da dokazi na kojima tužitelj temelji optužbu ne pružaju pouzdan osnov za zaključak da je optuženi s umišljajem izazvao opasnost za život ljudi, budući da je pucao u pločnik kako bi smirio sukob između K.S. i T.R., a niti da je smrt oštećenog u uzročnoj vezi s radnjama optuženog. Pri navedenim stavovima,tužitelj i branitelj su ostali i u svojim završnim riječima.

Oštećeni M.B. i M.K., roditelji oštećenog M.M. postavili su prema optuženom imovinskopravni zahtjev u iznosu od 60 000,00 KM na ime naknade materijalne i nematerijalne štete nastale za njih učinjenjem krivičnog djela za koje se optuženi tereti.

Tokom dokaznog postupka izvedeni su dokazi optužbe saslušanjem svjedoka R.E., T.R., R.Z., S.E., K.S., B. A., M.B., B.I., R.S. i Ž.S., vještaka neuropsihijatra K. dr A., vještaka balističara S.N. i vještaka sudske medicine D. dr I., te čitanjem pismenih nalaza i mišljenja ovih vještaka, zapisnika o uviđaju od _______ godine, izvoda iz kaznene evidencije na ime optuženog E.M., izvještaja o kriminalističko–tehničkoj pretrazi lica mjesta od ______ godine, zapisnika o vještačenju tragova vatrenog oružja, nalaza i mišljenja o biološkom vještačenju od ______ godine, obdukcionog zapisnika od ________ godine, potvrde o privremenom oduzimanju predmeta od optuženog E.M. od ______ godine, izvještaja o vještačenju alkohola od _______ godine, presuda Kantonalnog suda u ______ br. ______ od ______ godine i Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine _____ od ______ i potvrde Kazneno popravnog zavoda _______ od ______ godine,te je pregledana foto-dokumentacija sa lica mjesta od _____ godine.

Cijeneći izvedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, sud je utvrdio činjenično stanje kao u izreci ove presude.

Nesporno je da je dana __________ godine, oko 22,50 sati, najprije unutar objekta, a, onda i ispred ugostiteljskog objekta „______“, koji se nalazi u Ulici ____ broj ______, općina Novo _______ , došlo do sukoba između K.S. i T.R. To su u svojim iskazima saglasno naveli svjedoci R.E., T.R., R.Z. i S.E., koji su se svi, prilikom konkretnog događaja, nalazili u društvu sa optuženim E.M., a postojanje tog sukoba potvrdio je i sam svjedok K.S., kao i svjedoci B. A., R.S., B.I. i Ž.S., iz čijih, pak, iskaza proizilazi da su oni prijatelji ili poznanici K.S. i da nisu bili u društvu sa optuženim E.M.

Na osnovu iskaza svih navedenih svjedoka utvrđeno je, takođe, da je taj sukob između K.S. i T.R. bio verbalnog karaktera, s tim što su svjedoci T.R., R.Z., S.E., B.A., Ž.S., B.I. i R.S. u svojim iskazima naveli da je tokom tog sukoba K.S. i pljunuo T.R. Tu okolnost u svom iskazu je potvrdio i sam K.S.

Na osnovu iskaza svjedoka T.R., R.E., R.Z. i S.E. utvrđeno je da su svo vrijeme, od nastanka tog verbalnog sukoba između K.S. i T.R., još u unutrašnjosti ugostiteljskog objekta „______“ kao i tokom njegovog nastavka ispred tog ugostiteljskog objekta, oni bili prisutni sukobu jer su u taj ugostiteljski objekat došli zajedno sa T.R. Iz njihovih iskaza, takođe, sasvim nedvosmisleno proizilazi da je svo vrijeme u društvu sa njima bio optuženi E.M. Iz iskaza navedenih svjedoka kao i iz iskaza svjedoka K.S., B.A., R.S., B.I. i Ž.S. nesporno proizilazi da su svjedoci B.A., R.S., B.I. i Ž.S. prisustvovali drugom dijelu sukoba između K.S. i T.R., tj. onom dijelu koji se odvijao ispred ugostiteljskog objekta „_____“, te da su oni na mjesto sukoba došli na poziv koji im je gestom rukom uputio njihov prijatelj, odnosno poznanik K.S. Takođe, na osnovu iskaza svjedoka K.S., B.A., Ž.S., B.I. i R.S., ovaj sud je utvrdio da je na mjesto sukoba između K.S. i T.R., koji se odvijao ispred ugostiteljskog objekta „_______“, zajedno sa navedenim svjedocima došao i oštećeni M. M.

Iz svega navedenog ovaj sud je zaključio da se ispred ugostiteljskog objekta „_____“, u neposrednoj blizini K.S. i T.R., između kojih je došlo do sukoba, nalazio okupljen veći broj ljudi.

Analizom iskaza saslušanih svjedoka pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud je utvrdio da je oštećeni M.M., nakon dolaska na mjesto sukoba između K.S. i T.R. pokušao taj sukob da smiri. Tako je svjedok K.S. izjavio da se, tokom njegovog sukoba sa T.R., oštećeni M.M. obratio T.R. s pitanjem što se svađaju i u čemu je problem, da je prethodno stao između njega i T.R., te da je smirivao situaciju. Svjedoci B.A., Ž.S., B.I. i R. S. potvrdili su navedeni dio iskaza svjedoka K.S.

Svi navedeni svjedoci su u svojim iskazima saglasno izjavili da je za vrijeme ovog sukoba između K.S. i T.R. došlo do ispaljenja više hitaca iz pištolja.

Na osnovu iskaza vještaka sudske medicine D. dr. I., koji je izvršio obdukciju mrtvog tijela oštećenog M.M., njegovog pismenog nalaza i mišljenja te zapisnika o obdukciji mrtvog tijela oštećenog M.M., utvrđeno je da je smrt oštećenog M. M. u uzročnoj vezi sa strijelnim povredama koje je on ovom prilikom zadobio. Naime, vještak sudske medicine je utvrdio da je oštećeni M.M. zadobio zastrelinu trbuha sa ulaznim otvorom u desnoj bočnoj strani karlice. Ta zastrelina povrijedila je bedrene vene, vijuge, crijeva, zidnu čašicu zgloba lijevog kuka, a prilikom obdukcije u glavici butne kosti vještak sudske medicine je našao zadržano zrno, za koje je on u svom nalazu i mišljenju naveo da je cal. 7,65 mm. Vještak sudske medicine je u svom nalazu takođe naveo da je na tijelu oštećenog nađena povreda desne bočne strane desne natkoljenice sa ulazom na visini od 85 cm i izlazom na visini 82 cm, te je takođe utvrdio prostrelinu lijeve natkoljenice sa ulazom na visini od 81 cm i izlazom na visini od 79 cm. Vještak se sasvim određeno izjasnio da su na tijelu oštećenog postojale tri povrede nanijete zrnom koje je djelovalo iz vatrenog oružja, ali da su te tri povrede bile rezultat dejstva dva zasebna zrna. Potrebno je, takođe, istaknuti da je vještak sudske medicine naveo da oba kanala strijelnih povreda idu na dole. Iz navedenog, dakle, nesporno proizilazi da je smrt oštećenog M. M. nastupila usljed povreda koje je on zadobio hicima ispaljenim iz vatrenog oružja.

Uvidom u potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta od _______ godine utvrđeno je da su ovlaštene službene osobe ______ policijske uprave ______ navedenog dana od optuženog E.M. oduzele pištolj marke CZ, cal. 7,62 mm, M–57, fabričkog broja ... sa okvirom i četiri metka cal. 7,62 mm (jedan metak u cijevi, tri metka u okviru). Svjedok R.E., koji je bio prisutan predmetnom događaja i koji je tog dana izašao iz kuće optuženog E.M. zajedno sa njim, u svom iskazu je naveo da je on u stanu optuženog vidio pištolj cal. 7,62 mm, da mu je, na njegovo traženje, optuženi dopustio da pištolj ponese sa sobom, da je, u vrijeme kada je u ugostiteljskom objektu „_____“ započeo sukob između K.S. i T.R., taj pištolj bio kod njega, ali da mu je ispred ugostiteljskog objekta, za vrijeme dok je navedeni sukob trajao i nakon što su mjestu događaja prišli prijatelji i poznanici K.S., optuženi E.M., koji je stajao sa njegove lijeve strane, zatražio pištolj, da mu je on taj pištolj dao, da je čuo repetiranje i pucnje, da nije vidio sam momenat ispaljivanja, ali da je, kada su se pucnjevi završili i kada se okrenuo, vidio u ruci optuženog pištolj. Svjedok K.S. je pak u svom iskazu naveo da je tokom svog sukoba sa T.R. čuo riječi u smislu „daj meni“, da je nakon toga čuo pucanj, da je prije toga vidio da je optuženi E.M. uzeo pištolj od jednog momka koji je stajao pored optuženog, te da je vidio optuženog kako puca sa cijevi pištolja usmjerenoj prema dole i to tako što je pucao na suprotnu stranu od one prema kojoj je gledao.

Na osnovu navedenih dokaza, a imajući u vidu njihovu komplementarnost, ovaj sud nalazi utvrđenim da je optuženi E.M. prilikom konkretnog događaja imao pištolj, da je iz tog pištolja pucao, da prilikom ispaljivanja hitaca nije gledao u pravcu u kojem je pucao i da je cijev pištolja držao usmjerenu prema dole.

Na tačnost ovakvih zaključaka upućuju i podaci iz zapisnika o uviđaju i nalaza o vještačenju tragova vatrenog oružja, te iskaz kao i pismeni nalaz i mišljenje vještaka balističara S.N. Naime, iz zapisnika o uviđaju proizilazi da su prilikom uviđaja na mjestu događaja pronađene tri čahure, koje su izuzete od strane kriminalističkog tehničara radi vještačenja. Na osnovu nalaza i mišljenja o vještačenju tragova vatrenog oružja, te na osnovu iskaza vještaka S.N., utvrđeno je da tri sporne čahure pronađene na mjestu događaja, kao i zrno koje je izvađeno iz tijela ubijenog prilikom vršenja obdukcije, potiču od metaka cal. 7,62 x 25 mm, koji su ispaljeni iz dostavljenog pištolja marke CZ, M–57, cal. 7,62 mm, fabrički broj ..., dakle, onog koji je, prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta, oduzet od optuženog E.M.. Kako na mjestu događaja nisu pronađeni tragovi upotrebe još nekog vatrenog oružja, prilikom konkretnog događaja, osim onog koje je oduzeto od optuženog E.M., a kako ni saslušani svjedoci, osim onih koji su vidjeli pištolj u rukama optuženog E.M., nisu izjavili da je bilo ko od njih vidio vatreno oružje u rukama bilo koje druge osobe, ovaj sud nalazi nesumnjivo utvrđenim da je prilikom konkretnog događaja iz vatrenog oružja pucao isključivo optuženi E.M.

Kako je vještak balističke struke S.N. utvrdio da zrno, koje je prilikom obdukcije izvađeno iz tijela oštećenog, potiče od metka cal. 7,62 mm i da je ispaljeno iz pištolja marke Crvena zastava, model 57, cal. 7,62 mm, fabrički broj ..., dakle, iz onog pištolja koji je oduzet od optuženog E.M., ovaj sud nalazi na nesumnjiv način utvrđenim i da je smrt oštećenog M.M. prouzrokovana hicima koje je iz svog pištolja ispalio optuženi E.M. Okolnost da je vještak sudske medicine u svom nalazu i mišljenju naveo da zrno, koje je prilikom obdukcije izvadio iz tijela oštećenog M.M., potiče od metka cal. 7,65 mm, ne dovodi u pitanje navedeno utvrđenje ovog suda. Najprije, određivanje kalibra metka od kojeg potiče određeno zrno nije u kompetenciji vještaka sudske medicine, nego vještaka balističara, koji je decidan u tome da zrno koje je izvađeno iz tijela oštećenog M.M. potiče od metka cal. 7,62 mm. Osim toga, mikroskopskim pregledom i upoređivanjem zrna izvađenog iz tijela oštećenog prilikom obdukcije sa nespornim zrnima koja su dobivena prilikom probnog ispaljivanja iz pištolja oduzetog od optuženog E.M., nađene su zajedničke opšte i individualne karakteristike koje se očituju u kalibru, broju i širini polja i žljebova, smjeru i uvijanju, te u identičnom mikroreljefu unutar polja i žljebova na zrnu, što nedvojbeno ukazuje da zrno koje je izvađeno iz tijela oštećenog prilikom obdukcije potiče od metka kalibra 7,62 x 25 mm, ispaljenog iz pištolja Crvena zastava, model 57, cal. 7,62 mm, fabrički broj .....

Iz navedenih razloga ovaj sud ne prihvata stav odbrane da nema pouzdanih dokaza da je smrt oštećenog M.M. u uzročnoj vezi s radnjama optuženog E.M.

Imajući u vidu iskaz te pismeni nalaz i mišljenje vještaka balističara S.N. da je u trenutku povrijeđivanja oštećeni bio svojom desnom bočnom stranom okrenut prema ustima cijevi upotrijebljenog vatrenog oružja, da prostrijel i ustrijel idu odozgo prema dole, a da njihovi uglovi isključuju slučaj rikošeta zrna od asfaltnu podlogu, ovaj sud nalazi neosnovanom tvrdnju odbrane da je optuženi E.M. konkretne prilike iz pištolja ispalio tri hica u pločnik.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka neuropsihijatra K. dr. A., utvrđeno je da optuženi E.M. ne pokazuje znake privremenog ili trajnog duševnog poremećaja psihotičnog karaktera, organske promjene ličnosti, ovisnosti o alkoholu i psihoaktivnim supstancama, niti znake mentalne retardacije, ali da ispoljava poremećaj u strukturi ličnosti (emocionalno impulsivni tip), sa evidentnim padom tolerancije u frustrirajućim situacijama, te sklonost ka impulsivnom načinu reagovanja. Vještak je mišljenja da je kod optuženog u vrijeme učinjenja djela sposobnost shvatanja značaja djela i sposobnost upravljanja svojim postupcima bila smanjena, ali ne bitno. Optuženi E.M. je, dakle, u vrijeme učinjenja djela bio smanjeno uračunljiv ali ne bitno.

Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje, ovaj sud nalazi da je optuženi E.M., svjestan da pucanjem iz vatrenog oružja sa cijevi okrenutom prema dole i glavom okrenutom na suprotnu stranu od pravca u kojem je vršio ispaljivanje, u gradskoj ulici, ispred ugostiteljskog objekta, u trenutku kada se na mjestu događaja nalazio veći broj ljudi, može izazvati opasnost za život ljudi, pucanjem iz pištolja na navedeni način i u navedenim okolnostima ispoljio i svoj pristanak na nastupanje takve posljedice i da je, s obzirom na upotrijebljeno sredstvo i na činjenicu da je tom prilikom ispalio iz pištolja tri hica ne uvjerivši se prethodno da li je isključena svaka mogućnost povrijeđivanja neke od prisutnih osoba, kojih je, prema izjavama svih saslušanih svjedoka, bilo oko desetak, bio svjestan mogućnosti da neki od tih hitaca pogodi neku od osoba koja se tu nalazila i na taj način prouzrokuje njenu smrt, ali da je olako držao da do toga neće doći. Kako je na taj način prouzrokovana smrt jedne osobe, optuženi je svojim radnjama ostvario obilježja krivičnog djela - Teško krivično djelo protiv opće sigurnosti ljudi i imovine iz člana 328. stav 2. u vezi sa članom 323. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, za koje ga je sud oglasio krivim ovom presudom. S obzirom na navedeno, ovaj sud, dakle, nalazi neosnovanom tvrdnju odbrane da optuženi E.M. nije s umišljajem doveo u opasnost život ljudi.

Prilikom odmjeravanja kazne optuženom E.M. za ovo krivično djelo, sud je, u skladu sa članom 49. stav 1. KZ FBiH, imajući u vidu svrhu kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnost koje utiču da kazna bude veća ili manja. Kao olakšavajuće sud mu je cijenio okolnosti da je djelo učinio u stanju smanjene uračunljivosti i da je otac jednog maloljetnog djeteta, dok mu je kao otežavajuću okolnost cijenio dosadašnju osuđivanost i okolnost da je djelo učinio na odsustvu sa izdržavanja ranije izrečene kazne. Cijeneći te olakšavajuće i otežavajuće okolnosti sud mu je za krivično djelo za koje ga je oglasio krivim ovom presudom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, nalazeći da je ona srazmjerna težini učinjenog krivičnog djela i stepenu krivične odgovornosti optuženog. Utvrdivši, uvidom u presude Kantonalnog suda u ______ br. ______ od _______ godine i Vrhovnog suda FBiH br. _______ od ________ godine, da je optuženom E.M. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od osam mjeseci za krivična djela navedena u izreci ove presude, a uvidom u potvrdu Kazneno popravnog zavoda ______ od ________ godine da je optuženi stupio na izdržavanje te kazne zatvora _______ godine i da se od ______ godine nalazio na odobrenom odsustvu sa izdržavanja te kazne, ovaj sud je optuženom E.M., u skladu sa članom 56. stav 1. KZ FBiH, kao utvrđenu uzeo i jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, koja mu je izrečena navedenim presudama, pa ga je, uz primjenu člana 54. stav 1. i 2. tačka b) KZ FBiH, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, nalazeći da je ta kazna neophodna i dovoljna za ostvarenje ciljeva specijalne i generalne prevencije krivičnih djela.

Na osnovu člana 57. stav 1. KZ FBiH, u izrečenu kaznu zatvora optuženom E.M. se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od ______ godine pa do upućivanja na izdržavanje kazne, a, na osnovu člana 56. stav 1. KZ FBiH, i vrijeme provedeno na izdržavanju jedinstvene kazne zatvora u trajanju od osam mjeseci, ranije izrečene optuženom E.M. navedenim presudama, od ______ godine do ______ godine.

Na osnovu člana 78. stav 1. KZ FBiH, optuženom E.M. je izrečena sigurnosna mjera - Oduzimanje predmeta, te mu je oduzet pištolj marke CZ, cal. 7,62 mm, M–57, fabrički broj..., sa okvirom i četiri metka cal. 7,62 mm, jer je navedeni pištolj upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 212. stav 3. ZKP FBiH, oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak jer podaci krivičnog postupka ne pružaju pouzdan osnov za presuđenje imovinskopravnog zahtjeva.

Na osnovu člana 202. stav 4. ZKP FBiH, optuženi E.M. je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka jer sud nalazi da bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje njegovo i izdržavanje osoba koje je on dužan izdržavati s obzirom da je optuženi nezaposlen a ne posjeduje ličnu imovinu.


Zapisničar, Predsjednica vijeća,

F. S. F.Lj.

Pouka:
Protiv ove presude može se izjaviti žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, putem ovog suda, u roku od petnaest dana od dana prijema prijepisa presude. Žalba se podnosi u tri primjerka.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]