BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4474
Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije

(br. 79671/13) 12.1.2021. Povreda člana 10. EK
Aplikant je Gheorghe-Florin Popescu, državljanin Rumunije koji živi u Bacăuu (Rumunija). Slučaj se tiče odluke domaćih vlasti da naredi aplikantu, novinaru, da plati odštetu zbog pet objava na blogu, kojima je kritikovao LB, novinara koji je bio glavni urednik novina u medijskoj grupi Desteptarea i direktor programa za lokalni televizijski kanal koji pripada istoj grupi.

G. Popescu, novinar, je 2011. godine objavio na svom blogu (www.aghiuta.com) seriju članaka usmjerenih na L.B., koji je pokrenuo građanski postupak pred prvostepenim sudom u Bacăuu. Sud je 11. aprila 2012. godine djelimično usvojio tužbeni zahtjev L.B.-a i naredio g. Popescuu da plati 5.000 rumunskih leja (oko 1.100 eura) na ime nematerijalne štete.

Sud je smatrao da je u člancima objavljenim 7. jula i 18. avgusta 2011. g. Popescu bez ikakvog činjeničnog osnova opisao L.B. kao moralno odgovornog za ubistvo-samoubistvo. U odnosu na članke objavljene 15. januara, 8. jula i 4. avgusta 2011. godine, sud je zaključio da su vulgarni i klevetnički izrazi bacili ljagu na čast i ugled L.B.

G. Popescu je izjavio žalbu. Okružni sud odbio je žalbu i prihvatio nalaze prvostepenog suda, naime da su optužbe u vezi s L.B. bile bez činjenične osnove i tako prekoračile granice slobode izražavanja.

G. Popescu je izjavio žalbu protiv odluke Apelacionom sudu u Bacăuov. Presudom od 17. juna 2013. godine, Apelacioni sud odbio je žalbu kao neosnovanu. U obrazloženju presude navedeno je da g. Popescu nije poricao da je upravljao spornom stranicom i da su u svakom slučaju tvrdnje iz osporenih članaka po svojoj prirodi bile klevetničke, uvredljive i prekoračile granice slobode izražavanja, što je dovelo do njegove odgovornosti u skladu sa članovima 998. i 999. Građanskog zakona.

Pozivajući se na član 10. EK aplikant navodi da su mu određivanjem plaćanja naknade štete, zbog objavljivanja pet članaka na blogu koji je on vodio, domaći sudovi povrijedili pravo na slobodu izražavanja.

Evropski sud je posebno utvrdio da domaći sudovi nisu dali relevantne i dovoljne razloge da opravdaju uplitanje u aplikantovo pravo na slobodu izražavanja. Standardi koje su primijenili domaći sudovi nisu bili kompatibilni s načelima ustanovljenim u članu 10. Konvencije, uključujući, posebno, doprinos raspravi od javnog interesa, je li osoba koje se tiče dobro poznata, te njeno prethodno ponašanje, sadržaj, oblik i posljedice objavljivanja i ozbiljnost izrečene sankcije. Svoje odluke nisu zasnovali na prihvatljivoj procjeni relevantnih činjenica. Slijedi da miješanje u aplikantovo pravo na slobodu izražavanja nije bilo „neophodno u demokratskom društvu“ i da je došlo do kršenja člana 10. Konvencije.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]