BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4390
Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopustiva

Aplikant je Demokratska Republika Kongo (DRC).

U ovom se slučaju DRC žali na obrazloženje presuda koje su donijeli Briselski apelacioni sud i belgijski kasacioni sud u određivanju početka računanja roka zastare za građanske parnice. Poziva se na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) i član 13. Konvencije (pravo na djelotvoran pravni lijek).

Aplikant je bio manjinski dioničar rudarske kompanije osnovane prema zairskom zakonu. Kompanija je likvidirana 1990-ih.

DRC je 2005. godine zatražio status građanske stranke u krivičnom postupku koji je pokrenut

protiv niza pojedinaca i kompanija pod optužbom za korištenje krivotvorina. Pred briselskim prvostepenim sudom tražio je naknadu pretrpljene štete.

Prvostepeni sud se 2006. godine oglasio nenadležnim da odlučuje o aplikantovom statusu građanske stranke, a druge tužbene zahtjeve aplikanta je proglasio zastarjelim. DRC je podnio zahtjev za poništenje tih odluka, a zatim je uložio žalbu višem sudu.

Apelacioni sud u Briselu je 2017. godine presudio da je tužba koju je aplikant podnio zastarila. DRC se žalio Kasacionom sudu, žaleći se na obrazloženje Apelacionog suda. Sljedeće je godine Kasacioni sud odbio njegovu žalbu.

Sud je istakao da samo visoke ugovorne strane, privatne osobe, skupine pojedinaca ili nevladine organizacije imaju pravo pokrenuti postupak pred njim, prema članovima 33. (međudržavni slučajevi) i 34. (pojedinačni zahtjevi) Konvencije. Demokratska Republika Kongo ne spada ni u jednu od tih kategorija te na osnovu Konvencije nije ovlaštena da pokrene postupak pred Sudom.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]