BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#3461
Arbitražni postupak pred Sudom za sportsku arbitražu koji se primjenjuje na međunarodne sportske sporove.
Mutu and Pechstein v. Switzerland, br. 40575/10 i 67474/10
02.10.2018. godine


Uticaj postupka na pravo na pristup sudu i na procesne garancije pravičnosti postupka. (Član 6.) Novo pitanje.
- Odgovornost države za “arbitražnu odluku” koju je donijelo privatno tijelo : paragrafi 65-67 presude.

- Pregled sudske prakse u pogledu “ prisilne” i “ dobrovoljne” arbitraže i posljedice na pravo na pristup sudu i zaštitu koju pruža član 6. Uloga odricanja u ovom kontekstu. Pogledati paragrafe 94-96, 103, 114- 115, 120-123, te 145-149 presude.

- Pravo na saslušanje pred zakonom uspostavljenim “nezavisnim i nepristrasnim sudom” (pogledati posebno paragraf 146 presude, te paragrafe 139 i 149), i pravo na javnu raspravu u ovom kontekstu (paragraf 182 presude).
Utvrđena povreda člana 6. stav 1 zbog nepostojanja javne rasprave pred Sudom.https://www.pravobih.com/
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja