BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1730
Zračni prostor

Pažnja međunarodnog prava u pogledu pitanja suverenosti država u zračnom prostoru javila se tek pronalaskom aviona. Prije Prvog svjjetskog rata bilo je nekoliko oprečnih gledišta. Ali je taj rat razriješio sve dvojbe, pošto su se tada iskazale opasnosti od napada iz zraka. Sve države su se priklonile gledištu o suverenosti svake od njih u svom zračnom prostoru, i to do neograničenih visina.

Načelo suverenosti u zračnom prostoru iznad državnog područja potvrđeno je u Čikaškoj konvenciji o civilnom zrakoplovstvu iz 1944. Utvrđeno je sljedeće: «Države ugovornice priznaju da svaka država ima potpunu i isključivu suverenost u zračnom prostoru iznad svog teritorija». Na temelju propisa iz te Konvencije razvilo se nekoliko pravila općeg običajnog međunarodnog prava iz te oblasti:

- Zračni prostor iznad otvorenog mora i kopnenog područja koje ne potpada pod suverenost niti jedne države slobodan je za prelijetanje svih vrsta zrakoplova iz svih država svijeta.
- U zračnom prostoru iznad svog kopnenog područja, unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora svaka država uživa potpunu i isključivu suverenost.  sva država ima pravo zatvoriti svoj zračni prostor za pristup i prelijetanje zrakoplovima svih vrsta. Ali, nijedna država na svijetu to iz vlastitih interesa ne čini u pogledu civilnih zrakoplova.
- Cjelokupni međunarodni civilni zračni promet se obavlja na temelju mnogostranih i dvostranih ugovora, među kojima je Čikaška konvencija iz 1944. osnovna.


Vrste i nacionalna pripadnost zrakoplova:

«ZRAKOPLOV» je svaki stroj koji se može održavati u zraku zahvaljujući zračnom potisku različitom od zemljinog potiska na zemljinoj površini.  avioni, helikopteri, jedrilice

Čikaška konvencija se odnosi samo na civilno zrakoplovstvo! Ona je izvršila podjelu zrakoplova na civilne i državne.

Državni (na njih se propisi te Konvencije ne odnose) se dijele na one koji se koriste u:
Civilni zrakoplovi se dijele na one:
- Vojnoj
- carinskoj i
- redarstvenoj službi
- koji su angažirani u redovnom prometu
- ostale

Svaki zrakoplov mora biti registrovan u nekoj državi po njenim propisima i po njenim uvjetima, i on nosi njenu pripadnost. Niti jedan zrakoplov ne smije istovremeno biti registriran u više država. U međunarodnom zračnom saobraćaju svaki zrakoplov mora imati sljedeće dokumente:
1. uvjerenje o registraciji
2. uvjerenje o plovidbenoj sposobnosti
3. dozvole za rad svakog člana posade
4. putna knjiga
5. dozvola za rad radio stanice zrakoplova
6. poimenični popis putnika s oznakama njihovih mjesta ukrcaja i iskrcaja (ako prevozi putnike)
7. manifest i detaljan popis tereta (ako ga prevozi)
Temeljna načela međunarodnog civilnog zračnog saobraćaja:

Svi ti propisi su ugovornog karaktera. Osnovna načela na kojima se ova oblast temelji jesu:

1. pravo prelijetanja preko područja druge države bez slijetanja
2. pravo slijetanja na područje druge države, ali samo iz tehničkih, a ne iz komercijalnih razloga
3. pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države kojoj zrakoplov pripada
4. pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret u državu u kojoj zrakoplov pripada
5. pravo iskrcavanja i ukrcavanja putnika, pošte i tereta između zračnih luka bilo koje države članice Konvencije

Na konferenciji su usvojena i dva sporazuma:
(a) Sporazum o međunarodnom zračnom tranzitu - (Sporazum o dvjema slobodama)
(b) Sporazum o međunarodnom zračnom transportu (prevozu) - (Sporazum o pet sloboda)

Čikaškom konvencijom je ustanovljena Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo sa sjedištem u Montrealu, koja je počela djelovati 1947., kada je postala i specijaliziranom ustanovom UN-a. Ova Konvencija predviđa i složen mehanizam rješavanja sporova između država povodom zrakoplova.

U svojim naporima da nadzire let zrakoplova-uljeza, teritorijalni suveren ne smije izložiti zrakoplov i osobe u njemu nepotrebnoj i nesrazmjerno velikoj opasnosti. To znači da se taj zrakoplov uvijek treba pozvati da promijeni smjer ili da se prisilno spusti, osim kada se ocijeni da zrakoplov predstavlja neposrednu i veliku opasnost za sigurnost teritorijalne države. Čikaška konvencija propisuje i da se svaka država mora uzdržati od upotrebe oružja protiv civilnih zrakoplova u letu.

Pitanje sudbenosti u pogledu djela počinjenih na zrakoplovu može biti veoma složeno. S obzirom na tu složenost, više država može istaknuti zahtjeve za sudbenošću glede krivičnih djela počinjenih u zrakoplovu, ali se isto tako može desiti da je nema niti jedna od njih.
Otmice zrakoplova su bile posebno česte nakon 1970. te su dale povoda da neđunarodna zajednica usvoji više ugovornih tekstova u svrhu sprječavanja i suzbijanja tih terorističkih čina, usmjerenih protiv slučajnih žrtava koje su otmičarima unaprijed nepoznate.

https://www.pravobih.com/

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]