BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3113
Značaj supletornog zatvora kod nepravog ponavljanja krivičnog postupka
(član 324a. ZKP BiH)


Supletorni zatvor predstavlja način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema značaj koji ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna u istom krivičnom predmetu, zbog čega se ista u postupku nepravog ponavljanja ne može uzeti kao osnov za izricanje jedinstvene kazne za krivična djela u sticaju, za koja je osuđeni oglašen krivim istom pravosnažnom presudom.

Iz obrazloženja:

Naime, članom 324a stav 1. ZKP BiH propisano je: "Pravosnažna presuda može se preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka ako je u dvjema presudama ili u više presuda protiv istog osuđenog pravosnažno izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene kazne za djela u sticaju."

Članom 55. stav 1. KZ BiH predviđeno je: "Ako se osuđenoj osobi sudi za krivično djelo učinjeno prije nego što je započela izdržavanje kazne po ranijoj osudi, ili za krivično djelo učinjeno za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva krivična djela primjenom odredaba člana 53. (Sticaj krivičnih djela) ovoga zakona uzimajući ranije izrečenu kaznu kao već utvrđenu. Kazna ili dio kazne koju je osuđeni izdržao, uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora.“

Iz smisla navedenih zakonskih odredbi jasno proizilazi, prvenstveno, da se pravosnažne presude mogu preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka ako je u dvije ili više presuda protiv istog osuđenog pravosnažno izrečeno više kazni. Dakle, odredba 324a. stav 1. ZKP BiH, a ni bilo koja druga u ZKP-u, ne propisuje mogućnost da se mogu objedinjavati kazne izrečene pravosnažnim rješenjem, već samo presudom, što je ispravno utvrđeno pobijanim rješenjem.

Potom iz odredbe člana 55. stav 1. KZ BiH (odmjeravanje kazne osuđenoj osobi) proizilazi da je za izricanje jedinstvene kazne za sva krivična djela neophodno da je osuđeni krivično djelo povodom kojeg sada izdržava kaznu zatvora, učinio prije nego što je započeo izdržavanje kazne po ranijoj osudi, ili da je to krivično djelo učinio za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, što podrazumijeva u konkretnom slučaju, da kazna zatvora koja je izrečena u zamjenu za novčanu kaznu, predstavlja supletorni zatvor, odnosno ista je način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema obilježja i svrhu koju ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna u istom krivičnom predmetu, zbog čega se ista ne može uzeti kao kriterij za izricanje


jedinstvene kazne za krivična djela za koja je osuđeni A. oglašen krivim pravosnažnom presudom Suda BiH broj S1 2 K 013737 13 K od 02.06.2014. godine.

Slijedom iznesnog, ovo Vijeće zaključuje da zahtjev osuđenog A.S. kojim se traži da se ujedine izrečene kazne po pravosnažnoj presudi ovog suda (kazna zatvora kao glavna u trajanju od 8 godina), i rješenju Suda Bosne i Hercegovine kojim je zamijenjena novčana kazna, izrečena kao sporedna kazna u istom krivičnom predmetu, kaznom zatvora u trajanju od 2 godine, 2 mjeseca i 10 dana, nije osnovan, te da je prvostepeno vijeće ispravno odlučilo kada je isti kao takav odbio.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj S1 2 K 013737 18 Kž
11 od 14.09.2018. godine)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]