BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#477
ZAVRŠNA RIJEČ

Nakon što sudija odn. predsjednik vijeća objavi da je dokazni postupak dovršen prelazi se na završnu riječ.
Stranke i branilac iznose završne riječi (završno izlaganje ili završni govor), a ako je prisutan oštećeni i on također.
Završna riječ stranaka i branioca daje sliku i analizu kompletnog dokaznog postupka. Naravno, potenciraju se oni dokazi koji potvrđuju tezu optužbe, odnosno odbrane i oni koji eliminišu tvrdnje suprotne stranke. Stranke i branilac iznose završne činjenične i pravne zaključke, te predlažu prihvatanje ili odbijanje pojedinih dokaza. Zaključci prate uvodno izlaganje, daje se prikaz dokaza koji potvrđuju koncept optužbe, odnosno odbrane predočen još u uvodnom govoru. Na kraju završne riječi tužilac, osim uobičajenog prijedloga da se optuženi oglasi krivim, može predložiti i izricanje bilo koje krivičnopravne sankcije u skladu sa zakonom, jer nema zakonskih ograničenja u tom pogledu. U toku završne riječi tužilac može odustati od optužnice, jer glavni pretres još nije završen i tada sud donosi presudu kojom se optužba odbija. Praktično, postoji i mogućnost da tužilac u završnoj riječi predloži da sud donese presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe, što je najpovoljniji ishod krivičnog postupka za optuženog. U tom slučaju sud bi trebao udovoljiti prijedlogu tužioca, jer bi u suprotnom prekoračio optužbu i učinio bitnu povredu odredaba kriv. postupka. Završna riječ oštećenog je ograničena na analizu dokaza koji potvrđuju osnovanost prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva koji se može odnositi na naknadu štete, povrat stvari ili poništenje određenog pravnog posla. Završna riječ je obavezna za stranke i branioca, ali optuženi ne mora dati završnu riječ ako to ne želi. Međutim, uskraćivanje optuženom prava na završno izlaganje predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer je ovo pravo sastavni dio prava na odbranu.
Što se tiče redoslijeda završnih riječi iste prvo daje tužilac, zatim oštećeni, branilac i optuženi. Tužilac ima pravo da dadne repliku, a posljednje riječi pripadaju uvijek optuženom.

Nakon što se iznesu završne, sudija odn. predsjednik vijeća objavljuje da je glavni pretres završen.

Više tužilaca ili branilaca mogu dati završnu riječ, tako da po međusobnom dogovoru mogu govoriti svi ili samo neki od njih, ali se ne smiju ponavljati u svojim izlaganjima, jer mogu biti vremenski ograničeni. Ako svi daju završnu riječ vrši se podjela izlaganja npr. analiza iskaza svjedoka, analiza nalaza i mišljenja vještaka, analiza elemenata krivičnog djela, krivice ili okolnosti od kojih zavisi izricanje vrste i visine krivičnopravne sankcije itd.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]