BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3801
Zaštita ugleda. Zaštita podataka i otkrivanje u presudi imena lica koje nije stranka u postupku.

Vicent Del Campo v. Spain,
no. 25527/13
6.11.2018. godine Odjel III

Obaveza zaštite aplikantovog prava na poštivanje privatnog života prilikom izrade presude u predmetu u kojem on nije stranka.
Aplikant, koji je po zanimanju učitelj u javnoj školi, uspio je u parnici koju je protiv njega pokrenuo kolega zbog uznemiravanja. Kolega je zatim uspješno pokrenuo postupak protiv javne uprave na osnovu objektivne odgovornosti (koji se tiče istog navodnog uznemiravanja): aplikant nije bio stranka u tom postupku, a relevantna presuda se u tim postupcima referirala na njega imenom i prezimenom, sa detaljima navodnog uznemiravanja.
Član 8 (privatni život, reputacija / čast: paragrafi 41-42 presude).
Zaštita podataka i otkrivanje u presudi imena lica koje nije stranka u postupku. Vidi, naročito, paragraf 48, 49 i 51 presude.
Utvrđena povreda člana 8.
Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja