BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3399
ZASNIVANjE PRESUDE NA ISKAZU OPTUŽENOG KOJI JE DAT U ISTRAZI
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 143 stav 2 tačka v)

Iskaz optuženog iz istrage u odnosu na saoptuženog u istom predmetu je dopušten kao dokaz na glavnom pretresu uz uslov da je dat u prisustvu branioca i da je osumnjičeni upozoren u smislu člana 143. stav 2. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Obrazloženje:

"U konkretnom slučaju, svi žalbeni prigovori branioca osuđenog H.B. su prethodno interpretirani u obrazloženju pobijane drugostepene presude a potom ocjenjeni (strana 2. posljednji pasus, strana 3.; strana 4. i strana 5. prvi pasus), te našavši da je ocjena provedenih dokaza u prvostepenoj presudi izvršena u skladu sa odredbom člana 295. stav 2. ZKP RS, drugostepeni sud je prihvatio kao pravilnu činjeničnu osnovu presude, kao i valjane date razloge za utvrđene činjenice (inkorporirajući ih na taj način u svoju presudu), te kao pravilnu pravnu kvalifikaciju radnji ovog osuđenog zasnovanoj na takvoj činjeničnoj osnovi presude.

Osim toga, drugostepena presuda je dala razloge u obrazloženju za istaknute žalbene prigovore o počinjenim bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. ZKP RS sadržane pod tačkom e) /da je presudu donio stvarno nenadležan sud/, tačkom i) /da je optužba prekoračena/, tačkom k) /nerazumljivost izreke presude, protivrječnost izreke razlozima presude i nedostatak razloga o odlučnim činjenicama/ i tačkom z) /da se presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama zakona ne može zasnivati presuda, a na samoj činjenici da se Zahtjevom dovodi u pitanje validnost datih razloga u obrazloženju presude za odbijanje navedenih žalbenih prigovora kao neosnovanih, ne može se zasnivati tvrdnja Zahtjeva o povredi prava na odbranu učinjenoj u žalbenom postupku.

Kada je u pitanju prigovor Zahtjeva da u razlozima drugostepene presude nije obrazloženo zbog čega je odbijen žalbeni prigovor zasnovan na tvrdnji da se na iskazu optuženog I.H. datom u istrazi ne može zasnivati presuda u odnosu na optuženog (saoptuženog u istom predmetu) H.B., razlozima drugostepene presude, koje ovaj sud prihvata kao mjerodavne, cijenimo da je u prilog pravilnosti iskazanog stava drugostepenog suda u odnosu na taj žalbeni prigovor, nužno ukazati na standard Evropskog suda za ljudska prava u vezi koncepta "svjedok", prema kojem je za Evropski sud irelevantna činjenica da je izjavu dao saoptuženi a ne svjedok. Tako u predmetu... Sud zaključuje: " činjenica da je izjave dao saoptuženi a ne svjedok, nije relevantna". U vezi s tim Sud naglašava da termin "svjedok" ima "autonomno" značenje u sistemu Konvencije (presuda...). Sud nadalje zaključuje "Ako izjava može u materijalnom smislu predstavljati osnov za krivičnu osudu, onda neovisno o tome da li je takvu izjavu dao svjedok u užem smislu riječi ili saoptuženi, ona predstavlja dokaz optužbe na koji se primjenjuju garancije predviđene članom 6. stavovima 1. i 3. d. Konvencije"(presuda...).

Imajući u vidu odredbu člana 143. stav 2. tačka v) ZKP RS po kojoj je iskaz osumnjičenog iz istrage dopušten kao dokaz na glavnom pretresu uz uslov da je dat u prisustvu branioca i da je osumnjičeni upozoren na to (što se apostrofira i u razlozima drugostepene presude na strani 6. posljednji pasus), te navedeni standard Evropskog suda u vezi koncepta "svjedok", onda nema sumnje u pravilnost zaključka pobijane pravosnažne presude da se na iskazu optuženog I.H. datom u istrazi može zasnivati presuda i u odnosu na saoptuženog u istom predmetu H.B., pa je suprotna tvrdnja Zahtjeva bez osnova.

Iz iznijetih razloga je neosnovan prigovor Zahtjeva kojim se tvrdnja o povredi prava na odbranu učinjenoj u žalbenom postupku zasniva na argumentima da drugostepena presuda nije odgovorila na prigovore istaknute u žalbi.

Prema odredbama člana 278. stav 2. ZKP RS sud ima diskreciono ovlaštenje da odbije izvođenje ponuđenog dokaza kada ocjeni da je nepotreban i zaključi da činjenice koje stranke ili branilac žele da dokažu nemaju značaja za predmet. Ovakvo zakonsko ograničenje prava na izvođenje dokaza je, kada se ima u vidu praksa Evropskog suda za ljudska prava, konzistentno sa odredbama člana 6. stav 3. tačka d) Evropske konvencije, međutim da bi primjena ovog ograničenja bila u skladu sa citiranom odredbom Evropske konvencije, sud je u obavezi da u obrazloženju presude navede razloge zbog kojih je odlučio da ne prihvati pojedine dokazne prijedloge (presuda...), a ova obaveza suda nedvosmisleno proizlazi i iz odredbe člana 304. stav 7. ZKP RS u pogledu svih neprihvaćenih dokaznih prijedloga stranaka.

U konkretnom slučaju prvostepeni sud je u razlozima presude na strani 45. pasus 4. obrazložio zbog čega je odbijen dokazni prijedlog odbrane za dopunsko vještačenje po vještaku N. Z. R., pa slijedom toga nema mjesta prigovoru Zahtjeva o povredi prava na odbranu u vidu procesne neravnopravnosti optuženog."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 012093 17 Kvlz od 29.5.2017. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]