BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#535
Zapisnik u upravnom postupku

­ Zapisnik je javna isprava a da bi imao taj status mora imati sve el. propisane zakonom.
­ Zapisnik se sastavlja o usmenoj raspravi illi nekoj dr. važnijoj radnji u upravnom postupku.
­ O manje važnim radnjama i izjavama stranaka i trećih osoba koje bitno ne utiču na rješenje stvari, o upravljanju toka postupka, o saopćenjima i usmenim uputstvima - neće se sastavljati zapisnik već će se u samom spisu sastaviti službena zabilješka, koju potpisuje službena osoba koja ju je sastavila, uz oznaku datuma. Ne mora se sastavljati zapisnik ni o onim usmenim zahtjevima stranke o kojima se odlučuje po skraćenom postupku, a kojima se udovoljava.

­ Zapisnik sadrži:
1) naziv organa,
2) imena službenih osoba,
3) vrijeme i mjesto,
4) predmet,
5) osobe koje su prisutne,
6) izjave stranaka, svjedoka, vještaka tj. kratak sadržaj svih provedenih radnji.
­ U zapisniku se ništa ne smije precrtavati, dodavati, a ako ima više stranica – numerišu se.
­ Sve stranke koje su učestvovale u postupku potpisuju se na kraju, a ako odbijaju da potpišu i to se konstatuje u zapisnik.
­ Zapisnik ima snagu javne isprave bez obzira da li stranka ima primjedbi na isti ili ne. Zapisnik je dokaz o toku i sadržini radnje postupka i datih izjava. Dozvoljeno je dokazivati netačnost zapisnika.
­ Kad u upravnom postupku rješava kolegijalni organ, o vijećanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik. Kad je u postupku u vezi sa žalbom jednoglasno odlučeno, ne mora se sastavljati zapisnik o vijećanju i glasanju, već se o tome može sastaviti samo službena zabilješka u spisu. U zapisnik o vijećanju i glasanju upisuje se, pored podataka o ličnom sastavu kolegijalnog organa, označenje predmeta o kome je riječ i kratak sadržaj onoga što je riješeno, kao i odvojena mišljenja ako ih je bilo.
Razgledanje spisa i obavještavanje o toku postupka
­ Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da ih o svom trošku kopiraju, a organ je obavezan to omogućiti. Spisi se razgledaju i prepisuju pod nadzorom određene službene osobe.
­ Ovo pravo ima svaka osoba koja učini vjerovatnim svoj pravni interes.
­ Ne mogu se razgledati ni prepisivati:
1) zapisnik o vijećanju i glasanju,
2) službeni referati i nacrti rješenja,
3) kao ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi:
a) ako bi se time mogla osujetiti svrha postupka, ili
b) ako se to protivi javnom interesu ili opravdanom interesu jedne stranke ili trećih osoba.
­ Stranka i svaka druga osoba koja učini vjerovatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i zainteresirani organi, imaju pravo da se obavještavaju o toku postupka.www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]