BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#958
Žalba – zbog odluke o kazni

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO
___________________________

Broj: KT - ______¬_ / _______
Mostar, _______

VRHOVNI SUD FEDERACIJE BiH
SARAJEVO


U kaznenom predmetu protiv optuženih _____________________, zbog kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 142. stavak 1. u svezi s člankom 22. preuzetog Kaznenog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (u daljnjem tekstu: preuzetog KZ SFRJ), na temelju odredbi članka 45. stavak 2. točka i) i članka 307. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP FBiH), podnosim


Ž A L B U

Protiv presude Županijskog suda u _______ broj: K - _______ / _______ od _______. godine, zbog odluke o kazni – članak 315. stavak 1. ZKP-a FBiH.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine oglašeni su krivim _____________________ zbog kaznenog djela Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 142. stavak 1. u svezi s člankom 22. preuzetog KZ-a SFRJ, te im je izrečena kazna zatvora u trajanju od po dvije godine i šest mjeseci.

Optužba smatra da je Županijski sud u _______, ne čineći bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje, te na takvo utvrđeno činjenično stanje pravilno i primijenio kazneni zakon.

Pri odmjeravanju kazni optuženim ___________________, sud je kao olakotne okolnosti istima cijenio njihovu mladost u vrijeme izvršenja kaznenog djela, dosadašnju neosuđivanost i njihovu obiteljsku situaciju, te je ne našavši na strani optuženih otežavajuće okolnosti, uzeo da citirane olakotne okolnosti u svojoj ukupnosti čine osobito olakotne, te je stoga i izrečena kazna zatvora u trajanju od po dvije godine i šest mjeseci, naravno ublažavanjem zakonom propisane kazne za kazneno djelo za koje su optuženi oglašeni krivim.

Optužba prvenstveno smatra da je Županijski sud u _______ pravilno našao da na strani oba optužena zaista postoje olakotne okolnosti kao što su mladost, neosuđivanost i obiteljska situacija. Međutim, istovremeno smo mišljenja da gornje činjenice, kako pojedinačno tako i ukupno, predstavljaju isključivo uobičajene olakotne okolnosti, a ne osobito olakotne, te da stoga u konkretnom slučaju nije niti bilo mjesta da se optuženima kazna zatvora ublaži ispod posebnog minimuma u odnosu na kazneno djelo za koje su nepravomoćno i oglašeni krivim.

Nadalje, cijenimo da Županijski sud u _______ nije u dovoljnoj mjeri uzeo u obzir otežavajuće okolnosti koje, po našem mišljenju, nedvojbeno postoje kod oba optužena, a prvenstveno okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, jačinu povrede zaštićenog dobra, kao i stupanj kaznene odgovornosti. Kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 142. stavak 1. preuzetog KZ-a SFRJ spada u grupu kaznenih djela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Nedvojbeno se radi o jako teškom i opasnom kaznenom djelu, te je stoga za isto i zaprijećena kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina, a za predmetno kazneno djelo svojevremeno je bilo moguće izreći čak i smrtnu kaznu, što sve govori u prilog činjenici da se radi o jednom od najtežih delikata koje uopće propisuje pozitivno kazneno zakonodavstvo u BiH. Kada su u pitanju okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, prvenstveno ističemo da je oštećeni _______ bio osoba starije životne dobi, umirovljenik, nemoćna i nenaoružana, a i pored toga je bio psihički i tjelesno zlostavljan, nezakonito uhapšen i odveden iz svog stana u nepoznatom pravcu.

Slijedeći iskaz svjedoka _______ kojoj je Županijski sud u _______ praktički u cijelosti poklonio vjeru, evidentno je da je prilikom izvršenja kazneno-pravne radnje i ova svjedokinja, takođe starije životne dobi kao i njen ubijeni suprug, bila tjelesno zlostavljana i dva puta udarena puškom i rukom. Prilikom izvršenja kaznenog djela, iz stana oštećenih nezakonito su prisvojeni i kućanski predmeti kao što su mlin za kafu, fen, nož i muški češalj, što također proizilazi iz svjedočenja _______ sa glavnog pretresa. Gornje okolnosti pod kojima je kazneno djelo učinjeno svakako je valjalo cijeniti u odnosu na optužene kao otežavajuće, te ih shodno tome, imati u vidu prilikom izricanja visine kazne zatvora. Posljedica počinjenog kaznenog djela je izuzetno teška, praktički najteža moguća, s obzirom da je oštećeni _______ nakon nezakonitog hapšenja i odvođenja iz svog stana lišen života, njegov leš je sklonjen na područje susjedne općine Jablanica, pronađen u blizini Jablaničkog jezera sa nizom povreda koje su konstatirane od strane vještaka iz oblasti sudske medicine dr. ________, a iz čega nedvojbeno proizilazi da je oštećeni tjelesno zlostavljan prije lišenja života.

Mišljenja smo da je navedenu tešku posljedicu počinjenog kaznenog djela obvezatno valjalo cijeniti kod oba optužena kao otežavajuću okolnost, s obzirom da su isti aktivno sudjelovali u izvršenju kazneno-pravne radnje, a bez obzira što tokom postupka nije dokazano ko je neposredno nakon odvođenja iz stana tjelesno zlostavljao oštećenog _______ i potom ga lišio života.

Zbog svih naprijed navedenih razloga,

P R E D L A Ž E M

da se presuda Županijskog suda u _______ broj K - _______ od _______ godine preinači i optuženim _______________ izrekne kazna zatvora u dužem vremenskom trajanju, a u granicama koje je zakonodavac propisao kada je u pitanju kazneno djelo Ratni zločin protiv civilnog pučanstva iz članka 142. preuzetog KZ-a SFRJ, s obzirom da nalazimo da se izrečenom kaznom zatvora u trajanju od dvije godine i šest mjeseci neće postići ciljevi opće i specijalne prevencije predviđeni člankom 42. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), a sve temeljem članka 329. stavak 1. ZKP-a FBiH.

ŽUPANIJSKI TUŽITELJ

_________________

http://www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]