BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#3188
NAZIV SUDA VRHOVNI SUD FBIH
BROJ PREDMETA 32 0 P 192931 18 Rev
SENTENCA Stranka koja se pouzdala u rok za izjavljivanje žalbe sadržan u pismenom otpravku sudske odluke koja joj je dostavljena, ne može zbog toga trpiti štetne pravne posljedice u vidu odbacivanja kao neblagovremene te žalbe, pa i ako rok sadržan u pismenom otpravku sudske odluke nije u skladu sa zakonskim rokom.
PRAVNA OBLAST Građansko pravo
PRAVNI INSTITUTI Žalba u parničnom postupku.
PRIMJENJENI PROPIS
naziv propisa, broj člana i broj (evi) službenog glasila u kojem je propis objavljen Član 185. stav 3. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)
PRETHODNE ODLUKE
broj (evi) predmeta i naziv suda koji je donio odluku Opštinski sud u Tuzli broj: 32 0 P 192931 14 P od 05.11.2015. godine.
Kantonalni sud u Tuzli broj: 32 0 P 192931 15 Gž od 12.09.2018. godine.
ODLUKA USTAVNOG SUDA BiH
OBRAZAC ZA INDEKSACIJU SUDSKIH ODLUKAPripremio: Radenko BlagojevićBOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 32 0 P 192931 18 Rev
Sarajevo, 24.01.2019. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Fatime Imamović, kao predsjednice vijeća, Radenka Blagojevića i Mustafe Šabića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužiteljice A. Š. iz K. ..., koju zastupa punomoćnik A. S., advokat iz T., protiv tuženog E. o. d.d. S, Podružnica T. ..., koga zastupaju punomoćnici, advokati iz Advokatskog društva ..., radi naknade štete, v.s. 6.900,00 KM, odlučujući o reviziji tužiteljice izjavljenoj protiv presude Kantonalnog suda u Tuzli broj: 32 0 P 192931 15 Gž od 12.09.2018. godine, u sjednici vijeća održanoj 24.01.2019. godine, donio je:


R J E Š E N J E

Revizija se odbacuje u odnosu na stav I izreke drugostepene presude.

Revizija se usvaja u odnosu na stavove III, IV i V izreke drugostepene presude, u tom dijelu se drugostepena presuda ukida i predmet vraća drugostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Opštinskog suda u Tuzli broj: 32 0 P 192931 14 P od 05.11.2015. godine odlučeno je:
„I

Obavezuje se tužena da tužiteljici na ime naknade nematerijalne štete isplati ukupan iznos od 4.370,00 KM od čega:
- za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti iznos od 1.800,00KM,
- za pretrpljene fizičke bolove iznos od 1.370,00 KM, i
- za pretrpljeni strah iznos od 1.200,00 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.02.2014. godine kao dana podnošenja tužbe pa do konačne isplate,
a sve u roku od 30 dana od dana donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Sa viškom tužbenog zahtjeva za naknadu štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, za pretrpljene fizičke bolove i za pretrpljeni strah preko dosuđenih iznosa, tužiteljica se odbija
II
Obavezuje se tuženi da tužiteljici naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 899,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.11.2015. godine pa do isplate, u roku od 30 dana od dana donošenja presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Sa viškom zahtjeva za naknadu troškova parničnog postupka, tužiteljica se odbija“.

Drugostepenom presudom Kantonalnog suda u Tuzli broj: 32 0 P 192931 15 Gž od 12.09.2018. godine odlučeno je:
„Žalba tuženog se djelimično uvažava i prvostepena presuda u stavu I alineja prva izreke i stavu II alineja prva izreke preinačava, tako da se tužiteljici dosuđena naknada za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti sa iznosa od 1.800,00 KM, snižava na iznos od 1.600,00 KM, a dosuđena naknada za pretrpjele fizičke bolove sa iznosa od 1.300,00 KM, snižava na iznos od 1.176,00 KM, te se dosljedno tome ukupno dosuđena naknada nematerijalne štete sa iznosa od 4.370,00 KM, snižava na iznos od 3.976,00 KM, a dosuđeni troškovi postupka sa iznosa od 899,96 KM, snižavaju na iznos od 637,61 KM.

U preostalom dijelu stava I alineja prva izreke i stavu II alineja prva izreke prvostepena presuda se potvrđuje.

Žalba tužiteljice se odbacuje kao neblagovremena.

Tužiteljica se odbija sa zahtjevom za naknadu troškova žalbenog postupka.

Obavezuje se tužiteljica da tuženom na ime troškova žalbenog postupka isplati iznos od 31,62 KM u roku od 30 dana od dana donošenja presude, dok se sa viškom zahtjeva za naknadu troškova žalbenog postupka tuženi odbija“.

Protiv drugostepene presude u odnosu na stav I, III, IV i V, reviziju je blagovremeno izjavila tužiteljica zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, s prijedlogom da revizijski sud usvajanjem revizije ukine drugostepenu presudu i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

U odgovoru na reviziju tuženi je predložio da revizijski sud odbaci reviziju kao nedopuštenu, ili da istu odbije kao neosnovanu.

Revizija nije dopuštena u odnosu na stav I izreke drugostepene presude.

Prema odredbi iz člana 237. stav 2. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), koji se u konkretnom postupku primjenjuje na osnovu odredbe člana 106. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 98/15), revizija nije dopuštena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 10.000,00 KM.

U slučaju konkretne parnice vrijednost spora pobijanog dijela pravosnažne presude sadržan u stavu I izreke drugostepene presude predstavlja novčani iznos od 394,00 KM, što ukazuje da nije ostvaren imovinski cenzus, a propisan kao uslov dopustivosti revizije.

Kad se sagledava izuzetna dopustivost revizije i po kriteriju uslova iz odredbe člana 237. stav 3. ZPP-a, ovaj sud je ocijenio da odlučivanje o predmetnoj reviziji ne bi imalo uticaja na usvajanje određenog pravnog shvatanja koje je od značaja za jedinstvenu primjenu prava u drugim slučajevima, pa revizija ni po tom kriteriju nije dopuštena.

Osnovom iznesenog valjalo je reviziju u odnosu na stav I izreke drugostepene presude odbaciti primjenom odredbe člana 247. ZPP.

U ostalom dijelu revizija je osnovana.

Odredbom člana 254. stav 3. ZPP je propisano da je revizija uvijek dozvoljena protiv rješenja drugostepenog suda kojim se izjavljena žalba odbacuje, odnosno kojim se potvrđuje rješenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije. Stoga je revizija u odnosu na stav III izreke drugostepene presude (rješenje o odbacivanju žalbe kao neblagovremene) dozvoljena bez obzira na vrijednost pobijanog dijela.

Iz zapisnika sa ročišta za glavnu raspravu održanog dana 19.10.2015. godine pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su na tom ročištu, između ostalih, bili prisutni punomoćnik tužiteljice, advokat A. S. iz T. i punomoćnik tuženog M. Š., advokatski pripravnik u Advokatskom društvu ..., te da je po zaključenju glavne rasprave uređujući sudija prvostepenog suda obavijestio punomoćnike parničnih stranaka da će presuda u ovoj pravnoj stvari biti donesena 05.11.2015. godine, da su je dužni preuzeti istog dana u zgradi suda, u Službi otpreme pošte, I sprat, soba broj 34 i da rok za žalbu počinje teći prvog narednog dana nakon donošenja presude. U pravnoj pouci sadržanoj u pismeno izrađenoj presudi od 05.11.2015. godine navedeno je da je protiv te presude dozvoljena žalba u roku od 30 dana od prvog narednog dana nakon prijema prepisa presude. Iz dostavnice o uručenju prvostepene presude punomoćniku tužiteljice utvrđeno je da je ta presuda uručena punomoćniku tužiteljice 10.11.2015. godine. U skladu sa pravnom poukom sadržanom u pismeno izrađenoj presudi posljednji dan za izjavljivanje žalbe na tu presudu za tužiteljicu je padao u četvrtak 10.12.2015. godine. Uvidom u štambilj pošte u T. utvrđeno je da je tužiteljica žalbu na presudu predala na poštu preporučeno dana 08.12.2015. godine, a uvidom u prijemni štambilj prvostepenog suda utvrđeno je da je žalba zaprimljena kod prvostepenog suda 09.12.2015. godine. Dakle, tužiteljica je žalbu na prvostepenu presudu izjavila u roku određenom u pravnoj pouci sadržanoj u pismeno izrađenoj presudi od 05.11.2015. godine.

Drugostepeni sud, odlučujući o blagovremenosti žalbe tužiteljice na prvostepenu presudu, istu odbacuje kao neblagovremenu uz obrazloženje da bez obzira što je u pouci o pravnom lijeku u prvostepenoj presudi navedeno da se žalba može izjaviti u roku od 30 dana računajući od dana prijema presude, da se na taj način ne može za tužiteljicu produžiti rok za izjavljivanje žalbe koji je ustanovljen odredbom člana 185. stav 3. ZPP. Ovo, prema stavu drugostepenog suda, iz razloga što su punomoćnici parničnih stranaka po završetku glavne rasprave obaviješteni o datumu donošenja presude i upozoreni da su dužni sami preuzeti presudu u zgradi suda, uz napomenu da im rok za žalbu počinje teći prvog narednog dana od dana donošenja presude.

Osnovano žalba tužiteljice ukazuje na pogrešnost ovakvog pravnog stava drugostepenog suda, te samim tim i na nezakonitost odluke tog suda o odbacivanju žalbe kao neblagovremene. Prilikom računanja roka za pravni lijek, u slučaju pogrešne pravne pouke sadržane u pismenom otpravku sudske odluke, osnovni pravni princip je da pogrešna pravna pouka ne može biti na štetu stranke. Stranka koja se pouzdala u rok za izjavljivanje pravnog lijeka sadržan u pismenom otpravku sudske odluke koja joj je dostavljena, ne može zbog toga trpiti štetne pravne posljedice u vidu odbacivanja kao neblagovremenog tog pravnog lijeka, pa čak i ako rok sadržan u pismenom otpravku sudske odluke nije u skladu sa zakonskim rokom. Stoga u situaciji kada je tužiteljica izjavila žalbu u roku određenom u pravnoj pouci presude takva žalba se ima pravo smatrati blagovremeno podnesenom žalbom. Iz tog razloga drugostepeni sud je počinio povredu odredbe člana 235. stav 1., u vezi sa odredbom člana 213. ZPP kada je odbacio žalbu tužiteljice kao neblagovremenu, te je ovaj sud primjenom odredbi člana 249. stav 1. ZPP, u vezi sa odredbom člana 254. stav 4. ZPP reviziju tužiteljice u tom dijelu uvažio i pobijanu presudu (rješenje) ukinuo i predmet u tom dijelu vratio drugostepenom sudu na ponovno suđenje. Ukidanje odluke o glavnoj stvari povlači za sobom i ukidanje odluke o naknadi troškova parničnog postupka (član 397. stav 3. i 4. ZPP).


Predsjednica vijeća
Fatima Imamović, s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]