BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#544
ŽALBA

1. Pravo žalbe

­ Protiv rješenja donešenog u prvom stepenu stranka ima pravo žalbe.
­ Žalbu može uložiti:
1) stranka i lica koja imaju pravni interes,
2) tužitelj, pravobranitelj - protiv rješenja kojim je povrijeđen zakon u korist stranke pojedinca a na štetu javnog interesa.
Ombudsmen ne može uložiti žalbu, ali može pokrenuti upravnni spor. (2) Tužitelj, pravobranitelj i drugi organi, kad su zakonom ovlašteni, mogu izjaviti žalbu.


­ Žalba se ne može uložiti:
1) rješenja Parlamenta Federacije i zakonodavnog tijela kantona odn. gradskog i općinskog vijeća, kao i
2) rješenja Vlade Federacije i vlade kantona donešenog u prvom stepenu.
­ Zakon predviđa da se protiv svih konačnih prvostepenih rješenja (protiv kojih se ne može izjaviti žalba) - može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda (kantonalni sudovi).
­ Žalba mora biti dozvoljena protiv svih prvostepenih rješenja u kojima je zakonom isključen upravni spor.

2. Nadležnost organa za rješavanje o žalbi
Ako je u I.st. postupku rješavano na osnovu statuta ili propisa općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine - o žalbi rješava općinski organ određen statutom općine, odn. propisom općinskog vijeća.
Ako je u I.st. postupku rješavano na osnovu statuta ili propisa gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i obaveza grada - o žalbi rješava gradski organ određen statutom grada, odn. propisom gradskog vijeća.
Protiv prvostepenih rješenja općinskog načelnika i gradonačelnika, odn. općinskih i gradskih službi za upravu koja su donešena na osnovu kantonalnog zakona - u II.st. rješava nadležni kantonalni organ iz odgovarajuće upravne oblasti.
Protiv I.st. rješenja općinskog načelnika i gradonačelnika, odn. općinskih i gradskih službi za upravu koja su u upravnom postupku donešena na osnovu federalnog zakona - u II.st. rješava nadležni federalni organ uprave iz odgovarajuće upravne oblasti.
O žalbi protiv I.st. rješenja kantonalnih organa uprave, donesenih na osnovu zakona kantona - rješava nadležni organ kantona određen zakonom kantona.
O žalbi protiv I.st.rješenja kantonalne uprave/ustanove u sastavu kantonalnog organa uprave - rješava kantonalni organ uprave u čijem se sustavu nalazi ta uprava, odnosno ustanova.
O žalbi protiv I.st.rješenja organizacionih jedinica kantonalnih organa uprave/ustanova, koje su osnovane van sjedišta kantonalnog organa uprave/ustanove - rješavaju kantonalni organ uprave/ustanova kojoj pripada ta organizaciona jedinica.
O žalbi protiv I.st. rješenja kantonalnih organa uprave donešenih na osnovu federalnih zakona i drugih federalnih propisa - rješavaju nadležni federalni organ uprave iz odgovarajuće upravne oblasti.
O žalbi protiv prvostepenih rješenja federalne uprave/ustanove koje se nalaze u sastavu federalnog organa uprave - rješava federalni organ uprave u čijem se sastavu nalazi ta uprava/ustanova.
O žalbi protiv I.st. rješenja organizacionih jedinica federalnih organa uprav/ustanova koje su osnovane van sjedista federalnog organa uprave/ustanove - rješava federalni organ uprave/ustanova, kome pripada ta organizaciona jedinica.
O žalbi protiv I.st. rješenja federalnih organa uprave/ustanove - rješava federalni organ određen federalnim zakonom.
O žalbi protiv I.st. rješenja institucije koja ima javne ovlasti - rješava organ određen statutom te institucije, ako zakonom kojim je data javna ovlast nije propisano da o žalbi rješava organ uprave odnosno drugi organ.
Npr. ako je rješenje donio kantonalni organ po federalnom propisu, po žalbi će rješavati nadležni federalni organ iz određene nadležne oblasti. Ako je rješenje donio kantonalni organ uprave a osnov za donošenje je bio kantonalni propis, drugostepeni organ je kantonalni organ koji je propisan tim kantonalnim propisom. Ako je rješenje donijela organizaciona jedinica u okviru federalnog ministarstva nadležni drugostepeni organ je ministar ili ministarstvo, zavisno kako je propisano tim propisom.

3. Rok za žalbu
­ Žalba protiv rješenja se podnosi u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, ali se drugim zakonom može propisati i drugačiji rok.
­ Rok za žalbu za svaku osobu i za svaki organ kojima se rješenje dostavlja računa se od dana dostavljanja rješenja.
­ U toku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. Kad je žalba propisno izjavljena, rješenje se ne može izvršiti sve dok se rješenje koje je donešeno o žalbi ne dostavi stranci.
­ Iznimno, rješenje se može izvršiti u žalbenom roku, kao i pošto je žalba izjavljena:
1) ako je to zakonom predviđeno ili
2) ako je riječ o poduzimanju hitnih mjera, ili
3) ako bi odgađanjem izvršenja nekoj stranci bila nanesena šteta koja se ne bi mogla popraviti.

4. Sadržaj žalbe
­ U žalbi se mora navesti rješenje koje se pobija, oznaka naziva organa koji ga je donio, i broj i datum rješenja.
­ Dovoljno je da žalilac izloži u žalbi u kom je pogledu nezadovoljan rješenjem, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.
­ U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi, ali je žalilac dužan da obrazloži zbog čega ih nije iznio u prvostepenom postupku.
­ Ako su u žalbi iznešene nove činjenice i novi dokazi, a u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, organ dostavlja svakoj takvoj stranci prepis žalbe i ostavlja joj rok da se o novim činjenicama i dokazima izjasni. Ovaj rok ne može biti kraći od 8, ni duži od 15 dana.

5. Predavanje žalbe
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom organu koji je donio prvostepeno rješenje.
Ako je žalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu, on je odmah šalje organu prvog stupnja. Žalba predata ili poslata neposredno drugostepenom organu u pogledu roka, smatra se kao da je predata prvostepenom organu.

6. Rad prvostepenog organa po žalbi
­ Prvostepeni organ ispituje da li je žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlaštene osobe. Nedopuštenu, neblagovremenu ili od neovlaštene osobe izjavljenu žalbu prvostepeni organ odbacit će svojim rješenjem. Protiv ovog rješenja, stranka ima pravo žalbe.
­ Ako organ prvog stupnja koji je donio rješenje utvrdi da je žalba opravdana, a nije potrebno provoditi novi ispitni postupak - može stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija. Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.
­ Organ koji je donio rješenje je dužan upotpuniti postupak - ako povodom žalbe utvrdi:
1) da je provedeni postupak bio nepotpun, a da je to moglo uticati na rješavanje stvari,
2) ako žalilac u žalbi iznese činjenice i dokaze koji bi mogli uticati na drugačije rješenje stvari,
3) ako je žaliocu morala biti data mogućnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio donošenju rješenja a ta mu mogućnost nije bila data, ili mu je bila data a on je propustio da je koristi, ali je u žalbi opravdao to propuštanje.
Prema rezultatu dopunjenog postupka, organ koji je donio rješenje može, u granicama zahtjeva stranke, stvar riješiti drugačije i novim rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija. Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.
­ Kad organ koji je donio rješenje utvrdi da je podnešena žalba dopuštena, blagovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija - dužan je, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, poslati žalbu organu nadležnom za rješavanje o žalbi. Uz žalbu je dužan priložiti sve spise koji se odnose na predmet.

7. Rješavanje drugostepenog organa o žalbi

­ Ako je žalba nedopuštena, nepravovremena ili izjavljena od neovlaštene osobe, a prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci - odbacit će je rješenjem drugostepeni organ.
­ Ako žalbu ne odbaci - drugostepeni organ uzima predmet u rješavanje i može:
1. odbiti žalbu - kad utvrdi
a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu zasnovano, a žalba neosnovana,
b) da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rješenje stvari,
c) da je prvostepeno rješenje na zakonu zasnovano, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni, on će u svom rješenju izložiti te razloge, a žalbu odbiti.
2. poništiti rješenje - kad utvrdi
a) da je u I.st. postupku učinjena nepravilnost koja čini rješenje ništavim
b) da je I.st. rješenje donio nenadležan organ, i dostavit će predmet nadležnom organu.
c) da su u I.st. postupku činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rješenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rješenja nejasan ili u protivrječnosti s obrazloženjem – pa zavisno od procjene šta je ekonomičnije i brže – II.st. organ može sam riješiti drugačije nego što je riješeno I.st. rješenjem ili poništiti rješenje i vratiti I.st. organu na ponovni postupak.
d) da su u I.st. rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak glede činjeničnog stanja, da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rješava stvar, da je na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drugačije rješenje - II.st. organ će svojim rješenjem poništiti I.st. rješenje i sam riješiti stvar.
3. ga izmijeniti - ako drugostepeni organ utvrdi da je rješenje pravilno glede utvrđenih činjenica i u pogledu primjene zakona, ali da se cilj zbog koga je rješenje donešeno može postići i drugim sredstvima povoljnijim za stranku. Drugostepeni organ može povodom žalbe izmijeniti prvostepeno rješenje u korist žalioca i mimo zahtjeva postavljenog u žalbi, a u okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku, ako se tim ne vrijeđa pravo druge osobe.
U obrazloženju II.st. rješenja moraju se ocijeniti i svi navodi žalbe. Ako je već I.st. organ u obrazloženju svog rješenja pravilno ocijenio navode koji se u žalbi iznose, II.st. organ se može u svom rješenju samo pozvati na razloge iznesene u prvostepenom rješenju.

8. Žalba kad I.st. rješenje nije donešeno u zakonskom roku - Žalba zbog šutnje uprave
­ Ako je žalbu izjavila stranka po čijem zahtjevu I.st. organ nije donio rješenje u zakonskom roku, II.st. organ je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od prijema žalbe tražiti da mu I.st. organ odmah dostavi sve spise predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rješenje nije donešeno u roku.
­ I.st. organ je obavezan postupiti po tom traženju u roku koji odredi II.st. organ s tim da taj rok ne može biti duži od 5 dana.
­ Ako II.st. organ utvrdi da rješenje nije donešeno u roku zbog opravdanih razloga, ili zbog krivice stranke - odredit će I.st. organu rok za donošenje rješenja, koji ne može biti duži od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rješavanje.
­ Ako II.st. organ utvrdi da razlozi zbog kojih rješenje nije donešeno u roku nisu opravdani - on će riješiti stvar prema spisima predmeta i donijet će svoje rješenje, ako je to moguće, a ako se stvar ne može riješiti prema spisima predmeta, sam će provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. Izuzetno, ako II.st. organ utvrdi da će postupak brže i ekonomičnije provesti I.st. organ, naložit će tom organu da to učini i da mu prikupljene podatke dostavi u određenom roku koji ne može biti duži od 8 dana, a I.st. organ je obavezan postupiti po tom traženju. Nakon što I.st. organ dostavi tražene podatke, II.st. organ će odmah riješiti stvar.
­ Rješenje drugostepenog organa donešeno po ovoj odredbi je konačno.
9. Rok za donošenje rješenja o žalbi
Rješenje o žalbi mora se donijeti i dostaviti stranci što prije, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana predaje žalbe, ako posebnim propisom nije određen kraći rok.
Ako stranka odustane od žalbe, postupak u vezi sa žalbom obustavlja se zaključkom.

10. Dostavljanje drugostepenog rješenja
Organ koji je riješio stvar u drugom stupnju šalje, po pravilu, svoje rješenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je dužan da rješenje dostavi strankama u roku od 5 dana od dana prijema spisa.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]