BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#3985
ŽALBA NA RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PRITVORA

OPĆINSKI SUD U _______________

Broj predmeta: __________Protiv rješenja sudije za prethodni postupak Općinskog suda u _______________, broj. _____/_____ od __________ godine, branilac po službenoj dužnosti osumnjičenog _______________ (ime i prezime osumnjičenog), advokat _______________ (ime i prezime branioca) izjavljujeŽALBU- Zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka,

- Zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Predlažem da vijeće ovog suda pobijano rješenje preinači i osumnjičenom _______________ (ime i prezime osumnjičenog) ukine pritvor.O b r a z l o ž e nj ePobijanim rješenjem je osumnjičenom _______________ (ime i prezime osumnjičenog) određen pritvor na osnovu člana 145. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. _______________ - dalje: ZKP), zbog krivičnog djela _______________ iz člana _____ stav _____ u vezi sa stavom _____ Krivičnog zakonika Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. _______________). Po ovom rješenju pritvor mu se računa od dana __________ godine i može trajati najduže mjesec dana.

U obrazloženju pobijanog rješenja navedeno je da je osumnjičeni do sada više puta osuđivan, da se protiv njega vodi postupak zbog krivičnog djela _______________ te da postoji opasnost da će boravkom na slobodi, u kratkom vremenskom periodu, osumnjičeni ponoviti krivično djelo, a osim toga je lice bez zaposlenja, nepokretne imovine i stalnih prihoda, čime su ispunjeni uslovi za određivanje pritvora na osnovu člana 146. ZKP.

Nasuprot navedenom, odbrana smatra da ne postoje razlozi za određivanje pritvora, jer okolnost da je neko više puta osuđivan i to za djela posve drugačije prirode, ne može biti osnov za određivanje pritvora, sama po sebi i kao jedino relevantna, a sve u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Osim ranije osuđivanosti ne postoji nijedna druga okolnost koja bi ukazivala na to da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogao nastaviti sa vršenjem krivičnih djela ili da će ponoviti krivično djelo, a ističem da osumnjičeni nije ni osuđivan za ista ili istovrsna djela.

Zbog svega navedenog, predlažem da krivično vanraspravno vijeće ovog suda žalbu uvaži, te da pobijano rješenje preinači i osumnjičenom _______________ (ime i prezime osumnjičenog) ukine pritvor.U _______________ dana __________ godine

BRANILAC OSUMNJIČENOG

_______________

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]