BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3812
Zakonska ograničenja kontakata osuđenika sa spoljnjim svijetom, naročito sa porodicom

Chernenko and Others v. Russia (dec.),
br. 4246/14 i 4 drugi
5. februar 2019 (pismeno izrađena 7. mart 2019)

Žalbe osuđenika na doživotni zatvor na zakonska ograničenja njihovog kontakta sa spoljnim svijetom, posebno porodičnih posjeta (vidi Khoroshenko v. Russia [Veliko vijeće] 2015).
Razjašnjenje dva elementa koje aplikanti trebaju da dokažu da bi potvrdili da zatvorenici koji se žale na nedostatak porodičnih posjeta uživaju status "žrtve": da on / ona ima rođake / druge osobe sa kojima on / ona zaista želi da / pokušava da održi kontakt i da je on / ona optimizirao korištenje postojećeg prava na posjete (vidi paragraf 45 presude).
Doživotni zatvorenici koji nisu neposredno pogođeni zakonskim ograničenjima na porodične posjete u odsustvu stvarnih pokušaja održavanja kontakta ili u slučaju manje čestih posjeta nego što je dozvoljeno. Neprihvatljiva aplikacija zbog očigledne neosnovanosti.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]