BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#531
Zajednički predstavnik

­ Dvije ili više stranaka mogu u istom predmetu istupati zajednički. One su u takvom slučaju dužne naznačiti ko će od njih istupati kao njihov zajednički predstavnik, ili postaviti zajedničkog punomoćnika.
­ Organ koji vodi postupak odrediti strankama koje u postupku učestvuju s istovjetnim zahtjevima da u određenom roku naznače ko će ih između njih predstavljati, ili da postave zajedničkog punomoćnika o čemu se donosi zaključak. Protiv takvog zaključka stranke imaju pravo posebne žalbe, ali žalba ne odgađa izvršenje zaključka.
­ I u slučaju određivanja zajedničkog predstavnika, odn. punomoćnika, svaka stranka zadržava pravo da istupa kao stranka u postupku, da daje izjave, da samostalno izjavljuje žalbe i koristi druga pravna sredstva.
www.advokat.attorney
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja