BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#404
VJEŠTAČENJE

Vještačenje je dokazno sredstvo koje se određuje kada za utvrđivanje i ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenja lica koja raspolažu stručnim znanjima.
Provodi se na osnovu pisane naredbe tužioca ili suda.
Vještačenje obavljaju stručne ustanove ili organi koji su za to osposobljeni, a izuzetno pojedinci. Postoji i lista stalnih sudskih vještaka za određena vještačenja.
Po završenom vještačenju, vještak dostavlja nalaz i mišljenje organu koji ga je odredio.
Postoje razne vrste vještačenja kao što su: sudsko-medicinska vještačenja, toksikološka, vještačenje poslovnih knjiga, grafološko vještačenje, vještačenje uzroka požara, saobraćajnih udesa i sl. U novije vrijeme izuzetno je značajno vještačenje DNK-a analizom. Analiza DNK se može vršiti ako je to neophodno potrebno za određivanje identiteta ili činjenice da li otkriveni tragovi materije potiču od osumnjičenog, odn. optuženog ili oštećenog.

https://www.advokat.attorney

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

Pasquini vs. San Marino

Pasquini v. San Marino (no. 2) (br. 23349/17), 2[…]

Napotnik protiv Rumunije

Napotnik protiv Rumunije Nema povrede člana 1[…]

Špoljar i Dječji vrtić Pčelice protiv Hrv[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja