BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2731
Upitnik o efikasnosti u procesuiranju privrednih predmeta u Bosni i Hercegovini (BiH)

Projekat Svjetske banke u BiH
Novembar 2018. godine
I. DOSTAVLJANJE PISMENA

1. Prema vašem iskustvu, koliko vremena je potrebno da se sudsko pismeno uruči primaocu u okviru istog mjesta (od trenutka kada je donijeta odluka da se izvrši dostava/dat nalog pa do konačne uredne dostave)?

a. do 7 dana
b. od 7 do 15 dana
c. više od 15 dana

2. Prema vašem iskustvu, koliko vremena je potrebno za međumjesno ili međuentitetsko dostavljanje (od trenutka kada je donijeta odluka da se izvrši dostava/dat nalog pa do konačne uredne dostave)?

a. do 7 dana
b. od 7 do 15 dana
c. od 15 do 30 dana
d. više od 30 dana

3. Da li je prema vašem iskustvu dostavljanje pismena efikasnije kada se vrši preko pošte ili kada se vrši putem sudskih dostavljača (u smislu vremena potrebnog da se dostavljanje izvrši uredno)?

a. Dostavljanje preko pošte je efikasnije
b. Dostavljanje preko sudskih dostavljača je efikasnije

4. Da li poštanski službenici vrše dostavu odgovorno i u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku (ostavljanje obavještenja o pokušanom dostavljanju, pribijanje pismena na vrata i sl.)?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

5. Da li sudski dostavljači vrše dostavu odgovorno i u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku (ostavljanje obavještenja o pokušanom dostavljanju, pribijanje pismena na vrata i sl.)?

c. Uglavnom da
d. Uglavnom ne

6. Da li sudovi primijenjuju pravila Zakona o parničnom postupku kada je u pitanju dostavljanje (dostavljanje preko oglasne table, pozivanje stranaka da preuzmu presudu, postavljanje zastupnika za prijem pismena i sl.)?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

7. Da li smatrate da postupak dostavljanja pismena značajno utiče na odugovlačenje u rješavanju privrednih sporova?

a. Da
b. Ne
II. UPRAVLJANJE POSTUPKOM

1. Koji od slijedećih faktora smatrate da najviše utiče na trajanje sudskog postupka u privrednim predmetima (sagledavajući ukupno trajanje jednog spora od inicijalnog akta do pravnosnažne sudske presude višestepenog suda)?

a. Stranke svojim ponašanjem doprinose odugovlačenju postupka
b. Sudije ne upravljaju postupkom efikasno i u skladu sa zakonskim odredbama
c. Loša organizacija u sudu doprinosi dugom trajanju postupka (npr. sudije su preopterećene predmetima, preveliki je broj predmeta u radu)

2. Da li se u privrednim sporovima ročišta zakazuju u rokovima propisanim Zakonom o parničnom postupku?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

3. Da li mislite da do odlaganja/odgađanja ročišta u privrednim sporovima dolazi iz razloga koji se prevashodno mogu pripisati razlozima na strani stranaka ili suda?

a. Sudije odlažu ročišta na svoju inicijativu zbog preopterećenosti predmetima ili drugih organizacionih razloga ili iz ličnih razloga (bolovanje, odsustvo i sl.)
b. Sudije odlažu ročišta pretežno na zahtjev stranaka ili zbog razloga na strani stanaka

4. Da li se u istom postupku ročišta odlažu više puta iz istog razloga (npr. pokušaj poravnanja, nemogućnost pribavljanja određenog dokaza)?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

5. Da li sudije zahtijevaju posebna obrazloženja za odlaganje/odgađanje ročišta ili isto dopuštaju i bez razloga?

a. Potrebno je posebno obrazloženje i opravdan razlog da bi ročište bilo odloženo/odgođeno
b. Potrebno je obraženje, ali razlog ne mora biti opravdan ili se obrazloženje ne mora potkrijepiti dokazima
c. Nije potrebno posebno obrazloženje da bi ročište bilo odloženo/odgođeno

6. Koliko često sudije odlažu izvršenje određenih procesnih radnji iako za to ne postoji razlog u toku postupka (npr. odlaganje ili zadržavanje evidencije bez vršenja procesne radnje)?

a. Veoma često
b. Često
c. Ponekad
d. Nikad

7. Da li mislite da se u prvostepenim privrednim postupcima dozvoljava izvođenje nepotrebno velikog broja dokaza?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne
III. VJEŠTAČENJE

1. Da li sudovi efikasno upravljaju radom vještaka (određivanje predmeta vještačenja, analiza nalaza i mišljenja vještaka, ispitivanje vještaka)?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

2. Da li vještaci poštuju rokove za dostavljanje nalaza i mišljenja u privrednim predmetima?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

3. Da li sudije kažnjavaju vještake za procesnu nedisciplinu (npr. nedostavljanje nalaza i mišljenja u ostavljenom roku)?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

4. Da li su vještaci dovoljno stručni za obavljanje vještačenja u privrednim predmetima?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

5. Da li Ministarstvo pravde postupa po pritužbama na rad vještaka?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

6. Da li postoji dovoljan broj vještaka za struke relevantne za privredne predmete?

c. Uglavnom da
d. Uglavnom ne

IV. STEČAJNI UPRAVNICI

1. Da li stečajni upravnici imaju potrebna znanja da bi upravljali društvima u stečaju?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne

2. U kojim oblastima bi stečajni upravnici morali biti dodatno edukovani? (možete zaokružiti više od jednog odgovora)

a. Upravljanje privrednim društvima
b. Stečajno pravo i stečajni postupak
c. Pravo
d. Ekonomija
e. Ne mislim da je potrebna dodatna edukacija stečajnim upravnicima

3. Da li stečajne sudije vrše potreban nadzor nad radom stečajnih upravnika?

a. Uglavnom da
b. Uglavnom ne
V. SISTEM ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PREDMETIMA (CMS)

1. Da li se u CMS unose svi relevantni podaci o predmetu?

a. Da
b. Ne (navedite koje podatke bi bilo poželjno unijeti u CMS) _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Da li mislite da je potrebno uvesti dodatne funkcionalnosti u postojeći CMS?

a. Da
b. Ne (navedite koje funkcionalnosti bi bilo poželjno uvesti u CMS) _____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________


VI. BAZA SUDSKE PRAKSE

1. Da li mislite da je potrebno unaprijediti bazu sudske prakse u okviru Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i na koji način? (možete zaokružiti više od jednog odgovora)

a. Da, unošenjem drugostepenih odluka u bazu sudske prakse
b. Da, unapređenjem pretraživača
c. Da, unošenjem odluka viših sudova Hrvatske, Srbije, Crne Gore u bazu sudske prakse
d. Ne koristim bazu, ali bih je koristio/la da je pristup jeftiniji ili slobodan
e. Nije potrebno unaprijediti bazu
VII. DODATNE INFORMACIJE
a. Upitnik sam popunio/la pretežno na osnovu utisaka o efikasnosti procesiranja privrednih predmeta u Republici Srpskoj
b. Upitnik sam popunio/la pretežno na osnovu utisaka o efikasnosti procesiranja privrednih predmeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
c. Nema razlike u efikasnosti procesiranja privrednih predmeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj

www.epravo.ba
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]