BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3076
UVID U LIČNU KARTU KORISNIKA USLUGE OVLAŠTENE MJENjAČNICE
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

član 6 stav 1 tačka b)

Ovlašteni mjenjači su dužni da uspostave limit do kojeg njihovi djelatnici neće vršiti uvid u ličnu kartu lica koje vrši konverziju novca i evidentirati podatke o imenu i prezimenu, JMBG i broju lične karte na osnovu koje je izvršena identifikacija, a pomenuti limit se određuje u skladu sa procjenom rizika kojom se utvrđuje stepen rizičnosti transakcije u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

"Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr, dalje: Zakon) je opći propis koji reguliše obradu i zaštitu ličnih podataka, a primjenjuje se na lične podatke koje obrađuju svi javni organi, fizička i pravna lica, osim ukoliko drugi zakon drukčije ne nalaže.

Zakon u članu 4. stav 1. tačka a) propisuje da je kontrolor obavezan da lične podatke obrađuje na pravedan i zakonit način. Princip zakonitosti obrade ličnih podataka podrazumijeva obradu ličnih podataka koji su propisani zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona.

Pošto se radi o obradi ličnih podataka prilikom konverzije novca relevantan je Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Sl. glasnik BiH", br. 47/2014 i 46/2016), koji propisuje da su obveznici sprovođenja tog zakona, a samim tim i obveznici provedbe mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i mjenjačnice. Mjenjačnice navedene mjere preduzimaju prilikom obavljanja transakcije u iznosu od 30.000 KM ili višem, bez obzira na to je li transakcija obavljena u jednoj operaciji ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija i postojanja sumnje u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti.

Dakle, mjere identifikacije i praćenja klijenta se preduzimaju samo ukoliko je ispunjen jedan od gore navedenih uslova.

Nadalje, kada je u pitanju obavljanje mjenjačkih poslova, relevantne su odredbe Odluke o uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 7/2004, 112/2009 i 33/2014, dalje: Odluka), koja bliže propisuje minimalne standarde koje su mjenjači dužni osigurati i održavati pri obavljanju mjenjačkih poslova. Članom 14. stav 1. alineja 4) Odluke je propisano da je ovlašteni mjenjač dužan da izda potvrdu o izvršenom otkupu i prodaji i da dnevnik blagajne vodi na način ugovoren sa bankom. Međutim, Odlukom nije propisana vrsta ličnih podataka koji se u potvrdi navode prilikom otkupa ili prodaje strane valute.

Ovlašteni mjenjači su dužni da uspostave limit do kojeg njihovi djelatnici neće vršiti uvid u ličnu kartu lica koje vrši konverziju novca i evidentirati podatke o imenu i prezimenu, JMB i broju lične karte na osnovu koje je izvršena identifikacija. Limit se određuje u skladu sa procjenom rizika kojom se utvrđuje stepen rizičnosti transakcije u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, a koji su dužni izraditi svi obveznici sprovođenja Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti."(Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, br. službeno od 15.1.2018. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]