BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#1498
Uslovi za ponavljanje postupka shodno članu 327. stav 1. tačka c) ZKP BiH

Nove činjenice ili novi dokazi koji su takve prirode da mogu prouzrokovati samo blaže odmjeravanje kazne, nisu osnov za ponavljanje postupka u smislu člana 327. stav 1. tačka c) ZKP BiH.


Iz obrazloženja:


Činjenica je da dokazi koje osuđeni predlaže imaju karakter novih dokaza, jer isti nisu izvedeni u toku glavnog pretresa usljed okolnosti nedostupnosti svjedoka ili činjenica koje su svjedoci naknadno izjavljivali u drugim postupcima. Sve navedeno, ukazuje da se osuđeni poziva na nove dokaze za koje tvrdi da u slučaju da su bili predstavljeni u toku glavnog pretresa, mogli bi uticati da izrečena kazna bude blaža.
Osnov za ponavljanje postupka iz tačke c) stava 1. člana 327. ZKP-a BiH, su novi dokazi, koji sami za sebe ili u vezi sa već izvedenim dokazima, mogu uticati da se u ponovljenom postupku osuđena osoba osudi po blažem zakonu ili da su dokazi takvog karaktera da prouzrokuju oslobađanje osuđene osobe. U konkretnom slučaju, osuđeni je predložio izvođenje novih dokaza koji bi mogli uticati na visinu kazne ako bi ih se tretiralo kao dokaze kojima se dokazuju olaškavajuće okolnosti izvršenja krivičnog djela od strane osuđenog.
Međutim, takav osnov ne predviđa član 327. stav 1. tačka c), ZKP BiH te je vijeće mišljenja da se ponavljanje postupka ne može dozvoliti ukoliko su nove činjenice ili dokazi takve prirode da mogu prouzrokovati samo blaže odmjeravanje kazne, te se stoga zahtjev osuđenog u kojem od predlaže ponavljanje postupka kako bi se izveli dokazi koji bi uticali na odmjeravanje blaže kazne osuđenom, ne može prihvatiti kao osnovan. U tom smislu je ispravna odluka prvostepenog suda kojom je odbačen zahtjev osuđenog kao neosnovan, te isto mišljenje dijeli i ovo vijeće iz naprijed navedenh razloga.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 1 K 021158 16 Krž od
25.05.2016. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]