BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#2788
USLOVI ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA

Strancu se može odobriti privremeni boravak ukoliko ispunjava opšte uslove za odobrenje privremenog boravka, te je u tom smislu najbitniji dokaz kojim se pravda osnov boravka. Pored dokumentacije kojom se pravda osnov, da bi zahtjev uopšte bio razmatran, potrebno je dokazati i druge opšte uslove za odobrenje privremenog boravka. U tom kontekstu stranac koji podnosi zahtjev za boravak dužan je dostaviti:

dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka
pasoš s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,
dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tokom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći,
dokaz o odgovarajućem smještaju,
dokaz o zdravstvenom osiguranju,
ljekarsko uvjerenje, izdato najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u BiH, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u BiH
potvrdu koju je izdao nadležni organ drţave porijekla da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.

Pored navedenih uslova stranac koji aplicira sa zahtjevom za odobrenje/produženje boravka uz zahtjev je dužan dostaviti dokaz o uplati administrativne takse.

Dokazi od tačke 2. do tačke 7. naprijed pobrojanih opštih uslova su konstanta za svaki od osnova boravka, dok se dokumentacija iz tačke 1. kojom se dokazuje osnov boravka mijenja u odnosu na sam osnov. Detaljni podaci kojim dokazima se dokazuje pojedini osnov boravka su navedeni u Pravilniku o ulasku i boravku stranaca

https://epravo.ba/

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]