BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3972
USLOV ZA OSLOBAĐANjE ILI PRIZNAVANjE NIŽE STOPE POREZA
Zakon o porezu na dobit

član 30 stav 2

Da bi ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku ili primjenu niže stope po osnovu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, korisnik prihoda mora uz zahtjev da priloži dokaz o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže stope zasnovane na međunarodnom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina zaključila sa drugom državom ugovornicom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Obrazloženje:

"Iz podataka spisa proizlazi da je prvostepeni organ izvršio kontrolu poslovanja tužioca za poreski period od 23. marta 2010. godine do 30. septembra 2012. godine, kojom prilikom su zapisnikom sačinjenim dana 31. oktobra 2012. godine konstatovane nepravilnosti radi čijeg otklanjanja je doneseno prvostepeno rješenje od 26. novembra 2012. godine, kojim je pored ostalog, naložena uplata poreske obaveze po odbitku za 2010., 2011., 2012. godinu, jer tužilac nije dostavio dokaze o ispunjavanju uslova za oslobađanje ili priznavanje niže stope poreza, odnosno nije dostavio propisani Obrazac koji se nalazi u Prilogu 10. Pravilnika. Osporenim aktom je djelimično uvažena žalba tužioca, tako da je u stavu 1. dispozitiva prvostepeno rješenje poništeno u tački 1. dispozitiva: tačke 4. do 8. tabelarnog dijela, a u stavu 2. dispozitiva osporenog akta je odlučeno da u ostalom dijelu rješenje ostaje na snazi. Pobijanom presudom je tužba uvažena i osporeni akt u stavu 2. dispozitiva je poništen.

Sporna je između stranaka u postupku obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku na isplaćene kamate stranom pravnom licu, za poreski period od 2010. do 2012. godine. Porez po odbitku se obračunava i plaća pri isplati prihoda stranom pravnom licu po stopi od 10% na iznos prihoda stranog pravnog lica. Tužilac smatra da se u ovom slučaju neposredno primjenjuje član 11. stav 1. Ugovora. Po shvatanju tuženog primjena Ugovora nije sporna, pod uslovima propisanim članom 30. stav 2, u vezi sa članovima 27. i 28. Zakona i članovima 63a. i 73. Pravilnika. Za oslobađanje od poreza je potrebno da pravno lice korisnik prihoda obezbijedi isplatiocu prihoda dokaz o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže poreske stope zasnovane na međudržavnom ugovoru, koje može ostvariti ukoliko dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost traženih uslova.

Članom 11. stav 1. Ugovora je propisano da se kamate nastale u jednoj od država i isplaćene rezidentu druge države ugovornice oporezuju samo u toj drugoj državi.

Prema članu 27. Zakona svako pravno ili fizičko lice iz Republike Srpske koje isplaćuje prihode iz člana 28. Zakona stranom pravnom licu, dužno je da odbije porez od ukupnog iznosa uplate prihoda i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske, a koji se prema članu 29. stav 1. Zakona plaća po stopi od 10% na isplaćeni prihod.

Odredbom člana 30. stav 1. Zakona je propisano ako je korisnik prihoda rezident strane države koja je potpisala međunarodni ugovor sa BiH o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, da stopa poreza iz člana 29. Zakona ne može preći poresku stopu iz međunarodnog ugovora, a stavom 2., da se oslobađanje od poreza ili niža stopa poreza primjenjuje samo ako pravno lice korisnik prihoda obezbijedi isplatiocu prihoda dokaze o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže stope zasnovane na međunarodnom ugovoru.

Članom 31. Zakona je popisano da se porez po odbitku uplaćuje na račun javnih prihoda u momentu isplate prihoda na koje se plaća taj porez.

U skladu sa navedenim propisima prvostepenim rješenjem je pravilno obavezan tužilac da plati porez po odbitku na isplaćene kamate-prihod stranom pravnom licu, jer ono nije dostavilo isplatiocu prihoda Obrazac koji se nalazi u Prilogu 10. Pravilnika, popunjen od strane korisnika prihoda i poreskog organa čiji je on rezident. Slijedom prednjeg je ispravan stav tuženog da je korisnik prihoda bio dužan u momentu isplate obezbijediti isplatiocu prihoda dokaz o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže poreske stope zasnovane na međudržavnom ugovoru, u skladu sa članom 30. stav 2. Zakona, u vezi sa članom 63a. i 73. Pravilnika, da bi se oslobodio obaveze plaćanja poreza po odbitku na osnovu člana 11. stav 1. Ugovora. Prilikom finansijske kontrole, a niti u toku upravnog postupka nije dostavljen dokaz za ostvarivanje prava na oslobađanje poreza po odbitku. Da bi ostvario pravo na oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku ili primjenu niže stope po osnovu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, korisnik prihoda mora da uz zahtjev priloži dokaz (Obrazac br. 10) o sticanju prava na oslobađanje ili primjenu niže stope zasnovane na međunarodnom ugovoru koji je Bosna i Hercegovina zaključila sa drugom državom ugovornicom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Tužilac ne spori da od dokumentacije ili podataka propisanih Zakonom i Pravilnikom strano pravno lice nije dostavilo nijedan dokaz, pa je osporenim aktom pravilno odbijena žalba protiv prvostepenog rješenja u dijelu kojim je naloženo tužiocu otklanjanje nepravilnosti u pogledu plaćanja poreza po odbitku.

Po shvatanju ovog suda podnošenje dokaza kojim nerezident dokazuje status rezidenta države sa kojom je Bosna i Hercegovina zaključila ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te da je nerezident stvarni vlasnik prihoda kao uslova o ispunjenosti uslova, odnosno podnošenje Obrasca iz Priloga 10. Pravilnika za oslobađanje od plaćanja poreza, koji mora biti popunjen i ovjeren od strane poreskog organa države čiji je rezident korisnik prihoda, što je propisano članom 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 110/07), kojim se poslije člana 63. dodaje novi član 63a. i članom 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 62/08), kojim se u članu 73. dodaje novi stav, potrebno je za primjenu člana 11. stav 1. Ugovora. Iz činjeničnog utvrđenja da je tužilac kao poreski obveznik stranom pravnom licu isplaćivao kamatu na pozajmljena sredstva i na taj način mu ostvario prihod, a strano pravno lice kao davalac pozajmice od dokumentacije propisane Zakonom i Pravilnikom nije dostavilo ništa, proizlazi da tužilac nije dokazao ispunjenost uslova za oslobađanje od poreza po odbitku na osnovu člana 11. stav 1. Ugovora, jer nije dostavljen uredno popunjen i ovjeren Obrazac, zbog čega su razlozi koje je dao sud u pobijanoj presudi nepravilni.

Dokaz priložen uz tužbu nije od uticaja na odlučivanje u ovom postupku i u smislu člana 19. ZUS se ne može prihvatiti. Sud u pravilu saglasno članu 29. stav 1. ZUS odlučuje na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u upravnom postupku. Stranke ne mogu iznositi nove činjenice i dokaze, osim ako nesumnjivo ukazuju da je činjenično stanje očigledno drugačije od onog utvrđenog u upravnom postupku i pod uslovom da tužilac pruži dokaze da ih bez svoje krivice nije mogao iznijeti do završetka postupka, što ovdje nije slučaj.

Ne stoji navod da je postupanjem upravnih organa došlo do povrede prava tužioca na njegovu štetu. Tužilac nije pružio dokaze u čemu se to ogleda, a nije došlo niti do povrede pravila postupka, jer je u postupku koji je prethodio donošenju prvostepenog rješenja i osporenog akta u pobijanom dijelu, činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i na isto pravilno primijenjeno materijalno pravo.

Iz iznijetih razloga, ovaj sud nalazi da su donošenjem pobijane presude ostvareni razlozi njene nezakonitosti propisani članom 35. stav 2. ZUS, zbog čega ovaj sud na osnovu člana 40. istog zakona, odlučuje kao u izreci presude."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 015025 15 Uvp od 14.6.2018. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]