BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#3386
UKIDANjE RJEŠENjA O PRODUŽENjU PRITVORA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 311 stav 1 tačka k)

Rješenje o produženju pritvora se ukida kada sud ne da razloge za postojanje osnovane sumnje za produženje pritvora već se samo paušalno poziva na izjave pravosnažno osuđenih lica, bez navođenja da li misli na izjave iz istrage ili sa ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice ili sa pretresa pred prvostepenim sudom.

Obrazloženje:

"Osnovano se žalbom prigovara da prvostepeni sud nije dao razloge za postojanje osnovane sumnje, kao opšti uslov za određivanje i produženje pritvora, da je osumnjičeni M.V. počinio krivična djela za koja se tereti.

Naime, kada obrazlaže svoj zaključak o postojanju osnovane sumnje, prvostepeni sud, u pobijanom rješenju, samo navodi da je istu utvrdio "na osnovu dokaza koji su dostavljeni uz prijedlog i koji su detaljno obrazloženi kako u odnosu na osumnjičenog tako i u odnosu na druga lica koja su bila članovi zločinačkog udruženja iz člana 383. stav 1. KZ RS (Đ.R., S.D., G.B. i D.Š.)", a da pritom, niti je naveo koji su to dokazi, niti je izvršio analizu i ocjenu tih dokaza, koji su, kako se u obrazloženju pobijanog rješenja, navodi, dostavljeni uz prijedlog za određivanje pritvora. Osim toga, pobijano rješenje se samo paušalno poziva na izjave sada pravosnažno osuđenih lica (Đ.R., S.D. G.B. i D.Š.), pa je nejasno, na osnovu kojih to izjava tih lica (dali iz istrage ili sa ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice ili sa pretresa pred prvostepenim sudom), prvostepeni sud nalazi postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni V. počinio predmetna krivična djela, na šta je žalba branioca osumnjičenog pravilno ukazala.

Iz navedenih razloga proizilazi da su osnovani prigovori iz žalbe branioca osumnjičenog, kojima se ističe da pobijano rješenje ne sadrži razloge o postojanju osnovane sumnje da je osumnjičeni M.V. počinio krivična djela za koja se tereti, što predstavlja odlučnu činjenicu, iz čega proizilazi da je pobijano rješenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačka k) ZKP RS, a istovremeno, argumentima žalbe, osnovano se dovodi u pitanje i pravilnost činjenične osnove pobijanog rješenja.

Zbog toga je valjalo žalbu uvažiti, pobijano rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Kako je rješenje ukinuto zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, a zbog tih povreda ovaj sud ne može ispitati pravilnost činjenične osnove pobijanog rješenja, to će prvostepeni sud prilikom ponovnog odlučivanja otkloniti navedene bitne povrede, a ocjeniće i prigovore iz žalbe kojima se ukazuje na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, nakon čega će donijeti pravilno i zakonito rješenje.

Na osnovu navedenog, a primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 019468 19 Kž 7 od 26.3.2019. godine)

www.epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]