BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1852
UGOVOR O POSREDOVANjUZaključen dana __________ godine u _______________ između stranaka:

1. _______________ iz _______________, matični broj _______________, JIB _______________, koga zastupa direktor _______________ (dalje: Nalogodavac) i

2. _______________ iz _______________, matični broj _______________, JIB _______________, koga zastupa direktor _______________ (dalje: Posrednik)Predmet ugovora

Član 1

Posrednik se obavezuje da nađe i dovede u vezu Nalogodavca sa licem koje je zainteresovano za kupovinu robe koju Nalogodavac prodaje, i to _______________ (navesti vrstu robe) radi zaključenja ugovora o prodaji, dok se Nalogodavac obavezuje da Posredniku isplati proviziju predviđenu ovim ugovorom, ako sa trećim licem bude zaključen ugovor.

Obaveze Posrednika

Član 2

Posrednik se obavezuje da:

- pronađe lice koje je zainteresovano za kupovinu robe od Nalogodavca, navedenu u članu 1. ovog ugovora;

- nalogodavca obavještava o svim okolnostima koje su od značaja za realizaciju ovog ugovora;

- prilikom traženja potencijalnih ugovarača postupa savjesno i nepristrasno;

- čuva poslovnu tajnu i povjerljive informacije ako ih sazna od Nalogodavca;

- vodi posrednički dnevnik i izda posrednički list.

Obaveze Nalogodavca

Član 3

Nalogodavac se obavezuje da:

- Posrednika obavijesti o svakom zaključenom ugovoru sa licem koje je Posrednik doveo u vezu sa Nalogodavcem u roku od _____ dana od dana zaključenja ugovora;

- Posredniku isplati proviziju za svaki ugovor koji Nalogodavac zaključi sa trećim licem u iznosu od _____ % od vrijednosti robe koja se prodaje u roku od _____ dana od dana zaključenja ugovora;

- u roku od _____ dana od dana prijema zahtjeva Posredniku naknadi troškove koje je on imao tokom pronalaženja trećeg lica, ali samo ako je postupao po posebnim nalozima Nalogodavca, a realizacija tih naloga je uzrokovala dodatne troškove Posredniku koji nisu uključeni u proviziju;

- Posredniku dâ potrebne informacije o robi koju prodaje;

- Posredniku preda reklamni materijal koji smatra primjerenim.

Druga prava ugovarača

Član 4

Osim prava koja su korelativna obavezama druge strane, ugovarači imaju i prava navedena u sljedećim stavovima.

Posrednik ima pravo da vrši posredovanje i za druge subjekte. Ako dovede u vezu svoje nalogodavce pripada mu samo polovina ugovorene provizije od svakog nalogodavca.

Posrednik ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od _____ dana od dana saopštenja otkaza Nalogodavcu.

Nalogodavac ima pravo da jednostrano raskine ovaj ugovor bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od _____ dana od dana saopštenja otkaza Posredniku.

Evidencija o ugovorima zaključenim posredovanjem

Član 5

U slučaju da se ugovor o prodaji zaključi sa licem koje je Posrednik doveo u vezu, Posrednik će bitne podatke o ugovoru ubilježiti u svoju knjigu posredovanja (posrednički dnevnik), izdati izvod iz iste (posrednički list), potpisati ga i dostaviti Nalogodavcu i drugoj strani, s kojom je Nalogodavac zaključio ugovor o prodaji.

Način davanja otkaza

Član 6

Ugovarači su saglasni da ovaj ugovor može raskinuti samo putem pisanog otkaza.

Primjena propisa

Član 7

Na sve što nije ugovoreno ovim ugovorom, primijeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih propisa koji su bili na snazi na dan zaključenja ovog ugovora.

Sporazum o mjesnoj nadležnosti

Član 8

U slučaju spora, ugovara se mjesna nadležnost suda za ____________.

Broj primjeraka ugovora

Član 9

Ovaj ugovor je zaključen dana _______, u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.ZA NALOGODAVCA

ZA POSREDNIKA

_______________

_______________
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]