BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1854
UGOVOR O OSTAVI DRUGOM NA ČUVANjE

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________, kao ostavoprimca (dalje: Ostavoprimac) i

2. _______________ iz _______________, kao čuvara stvariČlan 1

Ostavoprimac koji je primio pokretnu stvar _______________ (navesti vrstu pokretne stvari koja je data na čuvanje) od Ostavodavca na čuvanje, na osnovu ugovora o ostavi zaključenog dana __________ godine u _______________ tu stvar, po pristanku Ostavodavca, predaje drugom ugovaraču na čuvanje u periodu od __________ do __________ godine.

Član 2

Ugovarač kome je stvar predata na čuvanje po osnovu ovog ugovora obavezuje se da primljenu stvar čuva kao dobar domaćin.

Član 3

Ugovarač kome je stvar predata na čuvanje nema pravo da upotrebljava stvar iz člana 1. ovog ugovora i odgovara za njenu slučajnu propast ili oštećenje.

Član 4

Ostavoprimac za čuvanje predatih stvari plaća na ime naknade ugovaraču kome su stvari predate na čuvanje iznos od __________ KM.

Član 5

Ostavoprimac koji je stvar iz člana 1. ovog ugovora primio od Ostavodavca na čuvanje, a ovim ugovorom dao drugom ugovaraču na čuvanje, ne oslobađa se odgovornosti za oštećenje, gubljenje i propast stvari.

Član 6

Na odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

Za eventualne sporove po ovom ugovoru nadležan je _______________ sud u _______________.

Član 8

Ovaj ugovor je zaključen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.OSTAVOPRIMAC

ČUVAR STVARI

_______________

_______________
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]