Page 1 of 1

Ugovor o ostavi drugom na cuvanje

Posted: Tue Apr 25, 2017 9:51 am
by pravnik
UGOVOR O OSTAVI DRUGOM NA ČUVANjE

Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________, kao ostavoprimca (dalje: Ostavoprimac) i

2. _______________ iz _______________, kao čuvara stvariČlan 1

Ostavoprimac koji je primio pokretnu stvar _______________ (navesti vrstu pokretne stvari koja je data na čuvanje) od Ostavodavca na čuvanje, na osnovu ugovora o ostavi zaključenog dana __________ godine u _______________ tu stvar, po pristanku Ostavodavca, predaje drugom ugovaraču na čuvanje u periodu od __________ do __________ godine.

Član 2

Ugovarač kome je stvar predata na čuvanje po osnovu ovog ugovora obavezuje se da primljenu stvar čuva kao dobar domaćin.

Član 3

Ugovarač kome je stvar predata na čuvanje nema pravo da upotrebljava stvar iz člana 1. ovog ugovora i odgovara za njenu slučajnu propast ili oštećenje.

Član 4

Ostavoprimac za čuvanje predatih stvari plaća na ime naknade ugovaraču kome su stvari predate na čuvanje iznos od __________ KM.

Član 5

Ostavoprimac koji je stvar iz člana 1. ovog ugovora primio od Ostavodavca na čuvanje, a ovim ugovorom dao drugom ugovaraču na čuvanje, ne oslobađa se odgovornosti za oštećenje, gubljenje i propast stvari.

Član 6

Na odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 7

Za eventualne sporove po ovom ugovoru nadležan je _______________ sud u _______________.

Član 8

Ovaj ugovor je zaključen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.OSTAVOPRIMAC

ČUVAR STVARI

_______________

_______________