BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#428
SUDSKO OSIGURANJE DOKAZA

Zavisno od faze postupka sudsko osiguranje dokaza u istrazi vrši sudija za prethodni postupak, a nakon podizanja optužnice sudija za prethodno saslušanje.

Da bi sudija za prethodni postupak ili sudija za prethodno saslušanje izvršili sudsko osiguranje dokaza - potrebno je da su ispunjeni kumulativno 3 uslova i to:
1. da je sudsko osiguranje dokaza u interesu pravde, što je ustvari svodi na ocjenu značaja i važnosti npr. iskaza nekog svjedoka. Ako je u pitanju neki nevažan svjedok, koji nije očevidac događaja i koji je npr. samo čuo od nekoga za događaj koji se desio, tada se neće vršiti sudsko osiguranje dokaza.
2. postojanje vjerovatnoće da npr. svjedok neće biti dostupan sudu u vrijeme suđenja. Stranka ili branilac koji predlože sudsko osiguranje dokaza dužni su u prijedlogu da to obrazlože i tu okolnost da učine vjerovatnom, dakle okolnost da svjedok neće moći pristupiti na suđenje
3. da postoji prijedlog stranaka ili branioca da sud izvrši sudsko osiguranje dokaza.

Kao što je navedeno, o sudskom osiguranju dokaza odlučuje sudija za predhodni postupak ili sudija za prethodno saslušanje i to na taj način što provjerava da li su ispunjeni uslovi da se takvo osiguranje dokaza obavi.

Ukoliko prihvati prijedlog za sudsko osiguranje dokaza onda se u prisutnosti stranaka i branioca taj svjedok ispituje. Za ovo ispitivanje važe pravila za ispitivanje svjedoka na glavnom pretresu. To znači da se svjedok ispituje direktno, unakrsno, a po potrebi i sud vrši dadatno ispitivanje. Ako na glavni pretres nije moglo biti osigurano prisustvo tog svjedoka na pretresu će se pročitati njegov iskaz. Ukoliko taj svjedok pristupi na pretres, on će se ispitati a njegov raniji iskaz je irelevantan i isti se ne može čitati.

Postoji mogućnost da neki važan dokaz kao što je npr. neka hemijska supstanica ili npr. neka vrsta droge mogu promjeniti svoj sastav pa se i u ovakvim situacijama može tražiti sudsko osiguranje dokaza tj. da analizu te materije izvrši neki državni organ ili ustanova.

Ako sudija za predhodni postupak odbije prijedlog za sudsko osiguranje dokaza, onda donosi rješenje protiv kojeg nezadovoljna stranka ili branioc mogu izjaviti žalbu vanraspravnom vijeću u roku od tri dana.

https://www.advokat.attorney/
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]