BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#491
SUBJEKTI ŽALBE

- Zakonodavac je odredio ko može podnijeti žalbu pa je prvo naveo da su to stranke, branitelj i oštećeni ali je predvidio i subjekte koji mogu izjaviti žalbu u korist optuženog a to su: bračni odn. vanbračni drug optuženog, roditelj ili dijete i usvojitelj, odn. usvojenik.
- Pravo na žalbu ima oštećeni zbog troškova krivičnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu.
- Žalbu može podnijeti osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.
- Branitelj i osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog istu mogu podnijeti bez posebnih ovlaštenja ali ne i protiv njegove volje osim ako je optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora.
- Tužitelj može podnijeti žalbu kako na štetu tako i u korist optuženog (ovo se nikad nije desilo).

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPA[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU F[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Postovani...u braku sam 12 godina i zelio bih poni[…]

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja