BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#529
STRANKA I NJENO ZASTUPANJE

Stranka je osoba:
­ po čijem je zahtjevu pokrenut postupak ili
­ protiv koje se vodi postupak, ili
­ koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku.

Stranka u posrupku može biti:
a) svako fizičko i pravno lice
b) organ uprave, udruženje građana i dr. koji nemaju svojstvo pravnog lica - mogu biti stranke u postupku, ako mogu biti nosioci prava i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.
c) tužitelj, pravobranitelj i drugi organi vlasti imaju u granicama svojih ovlaštenja, prava i dužnosti stranke – ako su zakonom ovlašteni da u upravnom postupku zastupaju javne interese.
d) sindikalna organizacija - ako se upravni postupak odnosi na kakvo pravo ili pravni interes službenika i namještenika u organima uprave, kao i radnika u poduzeću, ustanovi ili u drugom pravnom licu.
e) ombudsmen - ne može biti stranka u postupku ali može biti stranka ako pokrene upravni spor i prisustvovati vođenju upravnog postupka.

Procesna sposobnost i zakonski zastupnik
­ Fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (procesna sposobnost).
­ Za procesno nesposobnu fizičku osobu radnje u postupku obavlja njegov zakonski zastupnik, koji se određuje na osnovu zakona ili aktom nadležnog organa donešenog na osnovu zakona. Pravno lice obavlja radnje u postupku preko svog predstavnika odn. zakonskog zastupnika, koji se određuje njegovim općim aktom, ako nije određen zakonom. Organ uprave obavlja radnje u postupku preko zakonom određenog predstavnika.
­ U toku cijelog postupka organ koji vodi postupak će po službenoj dužnosti paziti da li osoba koja se pojavljuje kao stranka može biti stranka u postupku i da li stranku zastupa njen zakonski zastupnik, odnosno predstavnik.
­ Ako u toku postupka nastupi smrt stranke, postupak se može obustaviti ili nastaviti, zavisno od prirode upravne stvari koja je predmet postupka. Ako prema prirodi stvari postupak ne može da se nastavi, organ će obustaviti postupak zaključkom protiv kojeg je dopuštena posebna žalba.www.advokat.attorney

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]