BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#1165
Šta je upravni spor?

Upravni spor predstavlja sudsku kontrolu upravnih akata. To je spor o zakonitosti upravnog akta.

Radi ostvarivanja sudske zaštite prava građana, poduzeća, ustanova i drugih pravnih lica u Federaciji, kantonu, gradu i općini, i radi osiguranja zakonitosti - sudovi u upravnim sporovima odlučuju o zakonitosti upravni akata kojima organi uprave i institucije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obavezama građana i pravnih lica u pojedinačnim upravnim stvarima.www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]