BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#2784
D O K U M E N T A C I J A POTREBNA ZA UPIS FONDACIJA
U REGISTAR UDRUGA I FONDACIJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Na temelju članka 20. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) fondaciju može utemeljiti jedna ili više domaćih, odnosno stranih fizičkih ili pravnih osoba.

Fondacija može biti utemeljena jednostranom izjavom volje, odlukom, ugovorom ili drugim pravno valjanim aktom.

Utemeljitelj donosi:
- utemeljiteljski akt
- Statut.

Sadržaj utemeljiteljskog akta propisan je u članku 21. Zakona. Sadržaj statuta propisan je u članku 22. Zakona.ORGANI FONDACIJE

Organ upravljanja u fondaciji je upravni odbor.

Utemeljitelj ili osoba ovlaštena od strane utemeljitelja imenuje upravni odbor. Statutom fondacije mogu se predvidjeti i drugi organi fondacije.
Nadležnost i sastav upravnog odbora propisani su u čl. 24. i 25. Zakona.

ZA UPIS
Zahtjev za upis podnosi se na obrascima koji su sastavni dio Pravilnika o načinu vođenja Registra udruga i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija („Službene novine Federacije BiH", broj 61/02).

Obrasci se mogu nabaviti u službenom prostoru JP NIO „Službeni list Bosne i Hercegovine", ulica Džemala Bijedića broj 39/III ili na web portalu Federalnog ministarstva pravde.

Uz zahtjev (obrazac broj 1) za upis Fondacije u Registar prilaže se:
- utemeljiteljski akt fondacije i podaci o osnivaču (obrazac broj 4),
- Statut u 2 primjerka,
- popis članova organa upravljanja (obrazac broj 5), te
- odluka nadležnog organa o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje fondacije.
- potvrda o osnivačkom kapitalu u iznosu od najmanje 2.000,00 KM.

Zahtjev za upis u Registar potpisuje osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje fondacije.


ZA UPIS PROMJENA U REGISTRUFondacija je dužna Federalnom ministarstvu pravde prijaviti svaku promjenu u roku od 30 dana (član 33. Zakona).

Prijava promjena vrši se na obrascima br. 7. i 8. te prilažu dokazi ovisno o prijavljenoj promjeni.

NAKNADA ZA UPIS I UPIS PROMJENANa temelju članka 54. stavak 1. Zakona, federalni ministar pravde donio je rješenje broj: 01-341-750/14 od 18.02.2014. godine o određivanju naknade za troškove upisa i upisa promjena u Registar u iznosu od 200,00 KM.

Naknada se uplaćuje na:

JRT – FBiH Depozitni račun kod UNION BANKE broj 102-050-00001066-98. Vrsta prihoda: 722613
Proračunska organizacija: 1501001

Općina: 077
N A P O M E N A :
Ukoliko se u nazivu Fondacije koristi naziv „Federacija", naziv kantona ili naziv grada ili općine potrebno je pribaviti suglasnost nadležnih tijela iz članka 10. Zakona.

Rješenje o upisu u Registar objavljuje se u „Službenim novinama Federacije BiH", a troškove objavljivanja snosi fondacija.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]