BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3810
Šerijatsko pravo primjenjeno u ostavinskom postupku uprkos volji ostavitelja,

Molla Sali v. Greece,
br. 20452/14
19.12.2018. godine Veliko vijeće

Grka koji pripada
muslimanskoj manjini. Primjena člana 14. u vezi sa članom 1. Protokola broj 1.
- Razlika u tretmanu aplikanta, kao korisnika oporuke koja je sastavljena u skladu sa Građanskim zakonom od strane ostavitelja muslimanske nacionalnosti u odnosu na korisnika oporuke koja je sastavljana u skladu sa Građanskim zakonom od strane ostavitelja nemuslimanske nacionalnosti. Novina.
- Primjenjivost člana 14.: Diskriminacija na osnovu “statusa” druge osobe ( “asocijativna diskriminacija”) pogledati paragraf 134 presude.
- Pogledati također poimanje “imovine” : paragrafi 123-127 presude.
- Zaštita manjina: Uskraćivanje prava pripadniku vjerske manjine da dobrovoljno koriste pogodnosti iz
regularnog prava predstavlja diskriminatorski tretman i povredu prava na samo-identifikaciju koja je važna za zaštitu prava manjina: paragrafi 155-157 presude.
- Različito postupanje domaćih sudova u pogledu tumačenja međunarodnih standarda o ljudskim pravima, stvara pravnu nesigurnost koja je nespojiva sa vladavinom prava : paragraf 153 presude. Utvrđena povreda člana 14. u vezi sa članom 1. Protokola br. 1.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]