BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4018
ROK NAKON KOJEG ODGOĐENI GLAVNI PRETRES NE PREDSTAVLjA CJELINU
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 266 stav 2

Ako je glavni pretres nastavljen nakon proteka više od 30 dana, više ne postoji cjelina između odgođenog i nastavljenog glavnog pretresa, pa je sud u obavezi da glavni pretres počne iznova, od čega ni pod kojim uslovima nije predviđen bilo kakav izuzetak jer se ovdje radi o imperativnoj normi.

Obrazloženje:

"Iz sadržaja odredbe člana 266. stav 2. ZKP RS, proizlazi da, ukoliko je odgađanje od ranijeg glavnog pretresa trajalo duže od 30 dana, više ne postoji cjelina između odgođenog i nastavljenog glavnog pretresa, što obavezuje sud da glavni pretres počne iznova, od čega ni pod kojim uslovima nije predviđen bilo kakav izuzetak. Ovdje se radi o imperativnoj normi i zakonodavac nigdje ne govori o razlozima odgađanja glavnog pretresa, a nije od značaja da li je do odgađanja glavnog pretresa došlo nekom od radnji stranka u postupku, branioca, ili suda, odnosno da li su razlozi navedenog odgađanja opravdani ili nisu.

Kako je u konkretnom slučaju glavni pretres od 26. 1. 2018. godine, nastavljen nakon proteka više od 30 dana (raniji pretres održan dana 21.12.2017. godine), to nije održan kontinuitet glavnog pretresa, a odloženi dijelovi glavnog pretresa, u smislu citirane zakonske odredbe, ne čine cjelinu, pa je propust prvostepenog suda da primjenom odredbe člana 266. stav 1. ZKP RS, odgođeni glavni pretres počne iznova, mogao biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje presude, čime je sud počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 2. ZKP RS.

Cijeneći navedeno, ovaj sud nalazi da su, u postupku donošenja pobijane presude, počinjeni navedeni oblici bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 311. stav 1. tačke g) i k) i stav 2. ZKP RS, radi čega je uvažio žalbe branilaca i optuženog C.B., kojima je na njih ukazano i na osnovu odredbe člana 329. stav 1. tačka a) ZKP RS, pobijanu presudu ukinuo, te predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 019581 18 Kž 8 od 20.9.2018. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]