BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#543
RJEŠENJE

1. Organ koji donosi rješenje
­ Na osnovu činjenica utvrđenih postupku organ nadležan za rješavanje donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka.
­ Kad o stvari rješava kolegijalni organ, on može rješavati kad je prisutno više od 1/2 njegovih članova, a rješenje donosi većinom glasova prisutnih članova.
­ Rješenje organ uprave može donijeti:
a) samostalno,
b) u dogovoru sa drugim organom,
c) uz prethodno pribavljenu saglasnost ili mišljenje drugog organa.

2. Dijelovi rješenja su:
1. Uvod sadrži:
1) naziv organa,
2) ime stranaka,
3) predmet,
4) zakonski osnov za donošenje.
2. Izreka sadrži - odluku kako je organ riješio zahtjev (usvaja ili odbija zahtjev stranke). Izreka mora biti jasna i koncizna. Sadrži i odluku o troškove postupka i da li žalba odlaže izvršenje.
3. Obrazloženje sadrži:
1) ukratko zahtjev stranke,
2) provedeni postupak i provedene dokaze, te
3) šta je bilo opredjeljenje organa da riješi na način kako je rješeno.
4. Pouka o pravnom lijeku - mora da stoji u kom roku se ulaže žalba, kojem organu, i preko kojeg organa (drugostepeni organ opredjeljuje primjena propisa – za federalne propise federalni organ). Rješenje je donio općinski načelnik na osnovu federalnih propisa- šta staviti u pouci o pravnom lijeku? Pouka o pravnom lijeku : žalba se može uložiti nadležnom federalnom organu iz te oblasti.
5. Potpis službene osobe koja je donijela rješenje.
Rješenje donosi rukovodilac organa uprave ili druga službena osoba koju je rukovodilac ovlastio za to. Prenos tih ovlaštenja donosi se rješenjem.

Vrste rješenja
1) djelimično - ako je stranka u jednom zahtjevu istakla više zahtjeva koje organ treba da riješi nekoliko tačaka, a za rješavanje su sazrele samo neke i kad se pokaže svrsishodnim da se o tim tačkama riješi posebnim rješenjem, nadležni organ može donijeti rješenje samo o tim tačkama (djelimično rješenje). Protiv ovog rješenja se može izjaviti žalba, dakle, u pogledu pravnih lijekova i izvršenja smatra se kao samostalno rješenje.
2) dopunsko - ako nadležni organ nije rješenjem odlučio o svim pitanjima koja su bila predmet postupka, on može, po prijedlogu stranke ili po službenoj dužnosti, donijeti posebno rješenje o pitanjima koja već donešenim rješenjem nisu obuhvaćena (dopunsko rješenje). Ako prijedlog stranke za donošenje dopunskog rješenja bude odbijen, protiv zaključka o tome dopuštena je posebna žalba. Ako je predmet već dovoljno raspravljen, dopunsko rješenje može se donijeti bez ponovnog provođenja ispitnog postupka. Dopunsko rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja samostalnim rješenjem.
3) privremeno - kojim organ uprave rješava stvar na određeno vrijeme – do donošenja potpunog rješenja. Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okončanja postupka ukida se privremeno rješenje donijeto u toku postupka. Privremeno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao samostalno rješenje.

Rokovi za donošenje rješenja: u skraćenom postupku je 15 dana, a u posebnom ispitnom postupku rok je 30 i 60 dana.

Ispravljanje rješenja – mogu se ispravljati samo tehničke greške. Ispravka se vrši zaključkom.

Zaključak
­ Zaključkom se odlučuje o pitanjima koja se tiću postupka.
­ Zaključak se sačinjava u vidu službene zabilješke u spisu i priopćava zainteresiranim osobama usmeno, a napismeno se izdaje kada se protiv zaključka može izjaviti posebna žalba, ili kad se može odmah tražiti izvršenje zaključka.
­ Zaključak koji se izdaje pismeno sadrži: uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom lijeku.
­ Protiv zaključka može se izjaviti posebna žalba samo kad je to ovim ili drugim zakonom izričito predviđeno.
­ Žalba se izjavljuje u istom roku, na isti način i istom organu kao i žalba protiv rješenja.
­ Zaključke protiv kojih nije dopuštena posebna žalba mogu zainteresirane osobe pobijati žalbom protiv rješenja, osim ako je žalba protiv zaključka ovim zakonom isključena.

www.advokat.attorney

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]