BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3111
Razmatranje pitanja zastare po službenoj dužnosti
(član 298. tačka c) ZKP BiH)

Razmatranje pitanja zastarjelosti krivičnog gonjenja po službenoj dužnosti, osnovano je, imajući u vidu da posljedica nastupanja zastare podrazumijeva prestanak prava na krivično gonjenje.

Iz obrazloženja:


U konkretnom slučaju, imajući u vidu vrijeme počinjenja krivičnog djela Oštećenje tuđe stvari iz člana 293. stav 1. KZ FBiH, lako se da zaključiti da je za ovo krivično djelo apsolutna zastarjelost nastupila protekom dana 15.12.2016.godine. Dakle, i u vrijeme podizanja optužnice već je bila nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja što ukazuje da se krivično gonjenje protiv optuženog nije ni moglo poduzeti i da je prvostepeni sud propustio da konstatuje tu činjenicu. Time je načinjena povreda krivičnog zakona u smislu člana 298. tačka c) ZKP BiH.

Međutim, iako nije bilo žalbenog prigovora odbrane optuženog Đ. u tom smislu, Vijeće je imajući u vidu da posljedica nastupanja zastare podrazumijeva prestanak prava na krivično gonjenje, utvrdilo po službenoj dužnosti da ne postoje procesne pretpostavke za krivično gonjenje optuženog Đ., te primjenom člana 314. u vezi sa članom 283. tačka e) ZKP BiH, donijelo odluku kao u izreci.

Vijeće smatra da je ovakvo postupanje po službenoj dužnosti, u konkretnom slučaju, i u skladu sa principom pravičnog suđenja sadržanim u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Budući da član II stav 2. Ustava BiH sadrži odredbu o supremaciji Evropske konvencije u odnosu nad svim ostalim zakonima u BiH, to činjenica da odredba člana 306. ZKP BiH ne sadrži mogućnost postupanja Apelacionog vijeća po službenoj dužnosti, sama po sebi ne isključuje obavezu postupanja Apelacionog vijeća ex offo u slučaju povrede člana 6. Evropske konvencije.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Odjela III Suda BiH broj: S1
3 K 024035 18 Kž 2 od 15.05.2018. godine)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]