BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#306
RAZDVAJANJE POSTUPKA

Spajanje kriv. postupaka nikada nije obavezno, a vrši se, ako postoji neki od koneksiteta.
Nasuprot tome, sud može do završetka glavnog pretresa odlučiti da se postupak za pojedina kriv. djela ili protiv pojedinih optuženih razdvoji radi posebnog suđenja.

Za donošenje takve odluke potrebno je da postoje:
a) važni razlozi - npr. teška bolest ili teška povreda jednog optuženog, koje ukazuju da on duže vremena neće moći sudjelovati u postupku

b) ili razlozi cjelishodnosti - npr. da su na gl. pretresu za jedno teško kriv. djelo izvedeni svi dokazi i za isto bi se mogla donijeti presuda, a za drugo k. djelo potrebna su duža vještačenja.
Kada postoji neki od ovih razloga, sudija odn. vijeće donosi rješenje o razdvajanju postupaka na prijedlog stranaka ili branioca, ali to može učiniti i bez njihovog prijedloga.
Ukoliko se razdvajanje postupka vrši po službenoj dužnosti – potrebno je da sud prije donošenja rješenja o razdvajanju postupka sasluša stranke i branioca.
Protiv rješenja kojim se određuje razdvajanje postupaka ili se odbija prijedlog za razdvajanje postupka, žalba nije dopuštena, ali stranke i branilac mogu to rješenje pobijati u žalbi na presudu.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja