BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#93
RASKID UGOVORA

- Ugovorne strane mogu uvijek sporazumno raskinuti ugovor.
- Ugovor se može i jednostrano raskinuti (bez saglasnosti drugog ugovarača), ako za to postoje zakonom propisani uslovi:
1. zbog neispunjenja;
2. zbog promjenjenih okolnosti;
3. zbog postojanja materijalnih i pravnih nedostataka na stvari;
4. kada su ugovorne strane ugovorile odustanicu (klauzula u ugovoru da se ugovor raskida ako ugovorna strana ne plati određeni novčani iznos);
5. zbog prekomjernog oštećenja;
6. u drugim slučajevima koji su zakonom propisani.

1. Raskid ugovora zbog neispunjenja
- Da bi se iz ovog razloga mogao tražiti raskid pretpostavlja se da ugovor nije ispunjen ili nije ispunjen na zakonom ugovoreni način.
- Da bi se mogao zahtijevati raskid po ovom pravnom osnovu potrebno je drugom ugovaraču ostaviti naknadni rok za ispunjenje obaveze.
- Međutim, ako se radi o fiksnom ugovoru (bitni element tog ugovora je ispunjenje obaveze u određenom roku) a dužnik ne ispuni svoju obvezu u ugovorenom roku, ugovor se raskida automatski, tj. po samom zakonu istekom tog roka. U ovom slučaju, jedino ako povjerilac ima interes da održi ugovor može obavijestiti dužnika da mu daje mogućnost da ispuni ugovornu obvezu. Tu obavijest mora dostaviti odmah po isteku roka uz upozorenje da dužnik u razumnom roku ispuni obavezu iz ugovora.
- Posljedice radkida ugovora su:
1) ugovarači se oslobađaju međusobnih obveza iz ugovora;
2) ako je obaveza djelimično ispunjena od jedne strane, vrši se restitucija (vraćanje primljenog);
3) ako se vraća novac, ugovarač je dužan platiti zatezne kamate od momenta kada je novac primio;
4) ako je zbog raskida ugovora jedan ugovarač pretrpio štetu a nije kriv za raskid, ima pravo na naknadu te štete.
2. Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti
- Ovaj institut ima uporište u načelu ekvivalencije tj jednakih davanja i u načelu pravičnosti.
- ZOO predviđa i ovakvu mogućnost raskida ugovora iz ovog razloga:
1. ako je nakon zaključenja dvostranog naplatnog ugovora došlo do promijenjenih okolnosti;
2. da se radi o vanrednim i nepredviđenim okolnostima (potres, poplava, suša, neke upravne mjere, promjena sistema cijena, nagli skok cijena).
3. da te okolnosti otežavaju ispunjenje obaveza jedne strane do te mjere da je teško ekonomski pogađaju i
4. da su te okolnosti nastupile prije roka određenog za ispunjenje te obaveze, te
5. da bi zbog navedenog održavanje ugovora bilo nepravično.
- Pravo na raskid ugovora ima ugovorna strana koju pogađaju te izmijenjene okolnosti, tj. koja je dovedena u tešku materijalnu situaciju.
- Umjesto raskida ugovora iz ovog razloga može se tražiti i izmjena uslova ugovora ukoliko na to prisatnu obje ugovorne strane.
- Pravo na raskid ugovora po ovom pravnom osnovu nema ugovorna strana koja je bila dužna uzeti u obzir takve okolnosti prilikom sklapanja ugovora.

3. Poništenje ugovora zbog prekomjernog oštećenja
- Ukoliko je u vrijeme zaključenja ugovora, u dvostrano obaveznom ugovoru postojao očiti nesrazmjer između uzajamnih davanja, oštećena strana može tražiti poništenje ugovora ukoliko u vrijeme zaključenja ugovora nije znala, niti je morala znati za pravu vrijednost stvari.
- Dakle, da bi se radilo o prekomjernom oštećenju, potrebno je da budu ispunjreni sljedeći uslovi:
1. Da je zaključen dvostrano-teretni (naplatni) ugovor (npr. o prodaji,zamjeni i sl.);
2. Da nesrazmjer između uzajamnih davanja postoji u vrijeme zaključenja ugovora;
3. Da ošećena strana ne zna niti je morala znati za taj nesrazmjer međusobnih činidbi (dakle u vrijeme ugovora oštećeni nije znao niti mogao znati pravu vrijednost - ovdje je značajan momenat zaključenja ugovora i u toj fazi se posmatra savjesnost ugovornih strana).
- Ovdje se radi o rušljivom ugovoru i oštećena strana ima pravo podnijeti tužbu za poništenje ugovora u roku od 1 godine od zaključenja ugovora. Oštećeni također može se tražiti nadopunu vrijednosti protučinidbe (cijene), ali pod uslovom da na ovo pristane druga strana, jer ako ne pristane slijedi poništenje ugovora.
- Iako je postojao nesrazmjer poništenje ugovora se ne može tražiti tražiti u sljedećim slučajevima:
a) ako je nešto kupljeno na javnoj prodaji,
b) kod igara na sreću, ili
c) ako je viša cijena data zbog osobite naklonosti.

Izvor: Attorney

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]