BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#84
PUNOMOĆ

Davanje punomoći
Punomoć je - ovlaštenje za zastupanje što ga vlastodavac pravnim poslom (jednostranim pravnim poslom ili ugovorom o punomoćstvu) daje punomoćniku.
Punomoćnik može biti i pravna osoba.
Forma punomoći
Ugovor o punomoćstvu je u pravilu neformalan ugovor.
Punomoć mora imati odgovarajuću formu samo ako se odnosi na ovlaštenje zaključenja ugovora za koje je zakonom predviđena posebna (najčešće pismena) forma.
S obzirom na opseg ovlaštenja, punomoć može biti:
a) opšta (generalna) - izdaje se za sve poslove redovnog upravljanja nekim dobrima davaoca punomoći (npr. upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom vlastodavca), isključujući otuđenje i raspolaganje, jer se za takva ovlaštenja zahtjeva specijalna punomoć;
b) posebna (specijalna) - izdaje se za poslove koje prevazilaze okvire redovnog poslovanja (npr.otuđenje i raspolaganje dobrima vlastodavca);
c) vanredna - izdaje se u slučajevima kada posao za vlastodavca ima poseban ekonomski značaj (npr. preuzimanje mjenične obaveze, sklapanje ugovora o jemstvu, ugovora o poravnanju).
Punomoć prestaje
1. opozivom punomoći od strane vlastodavca - može se učiniti izjavom bez posebne forme.
2. smrću odn. prestankom pravne osobe kao punomoćnika.
3. smrću odn. prestankom pravne osobe koja je punomoć dala – osim ako se započeti posao ne može prekinuti bez štete za pravne sljedbenike.
- Ako je opozivanjem (ili sužavanjem) punomoći povrijeđen ugovor o nalogu ili ugovor o djelu ili neki drugi ugovor, punomoćnik ima pravo na naknadu time nastale štete.
- Opozivanje punomoći, njezino sužavanje i ostali slučajevi prestanka punomoći nemaju učinak prema trećoj osobi koja je s punomoćnikom sklopila ugovor ili obavila drugi pravni posao, pod uslovom da je bila savjesna (nije znala niti je morala znati da je punomoć opozvana odn. sužena odn. prestala na drugi način). U ovom slučaju, vlastodavac ima pravo zahtijevati od punomoćnika naknadu štete koju bi zbog toga pretrpio, izuzev kad je punomoćnik bio savjestan (nije znao ni morao znati za opozivanje odn. za sužavanje punomoći ili prestanak punomoći na drugi način).
Poslovna punomoć
- Poslovnu punomoć može dati, u granicama zakona, pravna osoba, i njome ovlastiti punomoćnika da sklapa ugovore i obavlja poslove koji su uobičajeni u obavljanju poslovne djelatnosti pravnog lica.
- Poslovni punomoćnik ne može otuđiti ili opteretiti nekretnine, preuzeti mjenične obveze ili obveze jamstva, uzeti zajam i voditi spor, ako nije dobio posebnu punomoć za svaki takav posao.
- Poslovna punomoć može biti ograničena na određenu vrstu poslova ili na određene poslove, ali ta ograničenja imaju učinak prema trećem samo ako je za njih znao ili mora znati.

Trgovački putnik
Trgovački putnik ima ovlaštenje posredovanja i nastojanja pronalaženja kupaca, prikupljanja naredbi, dakle vrši sve pripreme za zaključenje ugovora.
On nema pravo da zaključuje ugovor, naplati cijenu, vrši prodaju na kredit.
Prema tome, trgovački putnik ima samo ovlaštenje na posredovanje da bi došlo do zaključenja ugovora koji će sklopiti njegov poslodavac.

www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]