BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4558
Promjena lica od koga se oduzima predmet nakon pravosnažnog oduzimanja predmeta

Kada se nakon pravosnažnosti presude donese rješenje kojim se samo mijenja identitet lica od kojeg se oduzima već pravosnažno oduzet predmet,


osuđeni i oštećeni nisu ovlašteni na korištenje pravnog lijeka, obzirom da su isti već iscrpili (imali mogućnost da iscrpe) prilikom žalbe na presudu.Iz obrazloženja:

Vršeći uvid u spis predmeta, ovo Vijeće je utvrdilo da je prvostepena presuda u predmetnoj krivičnoj stvari donesena dana 28.06.2018. godine, pod brojem S1 3 K 027402 18 K, te da je istom određeno da se na osnovu člana 189. stav 6. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa u vezi sa članom 74. KZ BiH, trajno oduzimaju predmeti upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: VW tip „Passat“ reg. oznaka ... vlasništvo R.Č. iz C…, sa kojim predmetom će se nakon pravomoćnosti presude postupiti u skladu sa zakonskim propisima.

Protiv citirane presude žalbu su izjavili tada optuženi M.Ć., putem svog branioca, kao i R.Č., putem svog punomoćnika, te je Apelaciono vijeće postupajući po istima, donijelo presudu, broj S1 3 K 027402 18 Kž od 05.09.2018. godine. Naime, predmet navedenih žalbi, kao i suština donošenja navedene presude Apelacionog vijeća, kojom su navedene žalbe odbijene kao neosnovane, bila je upravo pitanje oduzimanja predmetnog vozila koje se pominje i u pobijanom rješenju.

Stoga, cijeneći da su osuđeni M.Ć., kao i tada oštećeno lice R.Č., iscrpili svoje pravo na korištenje pravnog lijeka, te da je za njih o spornom pitanju oduzimanja predmetnog vozila donesena pravosnažna odluka, to isti nisu ovlašteni da podnose žalbu kako su to učinili protiv pobijanog rješenja, kojim je samo izmijenjeno lice od kojeg se već pravosnažno oduzet predmet faktički oduzima, a zbog novonastalih okolnosti preprodaje takvog vozila.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 3 K 027402 20 Kž 2 od 17.03.2020. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]